Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1297. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (OdZPDZC-1)

Sklepi

1298. Sklep o potrditvi izvolitve poslanke iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Drugi akti

1299. Deklaracija v zvezi z »umikom tajnosti iz vseh dokumentov nekdanjega predsedstva Republike Slovenije, predsednika Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije, preiskovalnih komisij državnega zbora, Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, Ministrstva za obrambo, Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske obveščevalno varnostne službe v delih, ki se nanašajo na priprave in izvedbo osamosvojitve in obrambe Republike Slovenije ter nabav oborožitve in vojaške opreme do leta 2000 in delih, ki se nanašajo na pomoč Republiki Hrvaški in Republiki Bosni in Hercegovini« (DeUTObrVO)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

1300. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za mesto sodnika ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1369. Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
1370. Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Portorož
1371. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
1372. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije (ES) o prepovedi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo biocid dimetil fumarat, ali njihove dostopnosti na trgu

Odloki

1301. Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji

MINISTRSTVA

1302. Pravilnik o rokih, vsebini, obliki in načinu izmenjave podatkov, ki so potrebni za postopek izvzema obveznosti iz sistema obveznega večstranskega pobota
1303. Pravilnik o načinu izvajanja 104.a člena Zakona o elektronskih komunikacijah
1304. Pravilnik o katastrih gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja
1305. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
1306. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
1307. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti medicinskega pripomočka z zahtevami Zakona o medicinskih pripomočkih
1308. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini

USTAVNO SODIŠČE

1309. Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 5. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji v neskladju z Ustavo in razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1310. Spremembe in dopolnitve Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1311. Spremembe in dopolnitve Statuta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
1312. Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)

OBČINE

Idrija

1313. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2010
1314. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2011
1315. Odlok o proračunu Občine Idrija za leto 2012
1316. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija
1317. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Idrija
1318. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa gasilskih organizacij, ki opravljajo javno gasilsko službo na območju Občine Idrija
1319. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranj

1320. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljiščih parc. št. 704/1, 755/1 in 755/2, vsa k.o. Britof
1321. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1109/4, k.o. Kokrica
1322. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 3056 in 3060/4, k.o. Žabnica
1323. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljiščih parc. št. 908/2 in 908/3, k.o. Zgornja Besnica

Kranjska Gora

1324. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
1325. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN)
1326. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka delnega občinskega prostorskega načrta – OPPN za Dovje zahod (DM S3)

Lendava

1327. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava
1328. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2011

Litija

1329. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija
1330. Sklep o cenah socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija v letu 2011

Majšperk

1331. Zaključni račun proračuna Občine Majšperk za leto 2010
1332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju v Občini Majšperk
1333. Pravilnik o izvajanju programa športa v Občini Majšperk

Prebold

1334. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje z oznako ŠE23/1 v Občini Prebold

Razkrižje

1335. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje
1336. Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Razkrižje
1337. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Rogaška Slatina

1338. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2010
1339. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina
1340. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sežana

1341. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave

Slovenska Bistrica

1342. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Straža

1343. Zaključni račun proračuna Občine Straža za leto 2010
1344. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Straža

Šempeter-Vrtojba

1345. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
1346. Sklep o sprejetju načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

Šentrupert

1347. Zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2010

Trebnje

1348. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1349. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1350. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1351. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1352. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1353. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Veržej

1354. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2011
1355. Pravilnik o vrednotenju letnih programov in dejavnosti interesnih združenj, ki se ne sofinancirajo po drugih javnih razpisih Občine Veržej
1356. Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Veržej
1357. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Veržej
1358. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Veržej

Vitanje

1359. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Vojnik

1360. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2010
1361. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Zreče

1362. Zaključni račun proračuna Občine Zreče za leto 2010
1363. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave in cestnoprometne svetlobne signalizacije v Občini Zreče
1364. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011
1365. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Zreče
1366. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov iz proračuna Občine Zreče
1367. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1368. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

POPRAVKI

1373. Tehnični popravek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA15 – Rakovlje zahod
1374. Popravek Odloka o razglasitvi šole v Orešju na Bizeljskem za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti