Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 4/2011 Ob-2497/11 , Stran 918
Št. 4/2011 Ob-2497/11
Uprava in nadzorni svet KDD − Centralne klirinško depotne družbe delniške družbe, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, v skladu z drugim odstavkom 295. člena ZGD-1 objavljata vabilo na
17. redno letno zasedanje skupščine
Delničarje družbe vabimo, da se udeležijo rednega letnega zasedanja skupščine, ki bo dne 17. maja 2011, ob 12. uri, v veliki konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe Trg republike 3, Ljubljana. Če ob prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost skupščine, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13. uri na istem mestu. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva. 2. Obravnava letnega poročila za leto 2010, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe 3. Imenovanje revizorja za leto 2011. 4. Podelitev pooblastila družbi za nakup lastnih delnic. Predlogi sklepov: 1) Otvoritev skupščine in izvolitev članov delovnega predsedstva. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o imenovanju članov delovnega predsedstva: Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Stojan Zdolšek. Za člana delovnega predsedstva se imenujeta Boris Peric in Matjaž Titan. 2) Obravnava letnega poročila za leto 2010, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička: 1. Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2010 znaša 1.881.260,20 evrov. 2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 se uporabi za naslednje namene: a) Za razdelitev med delničarje se uporabi 465.400,00 evrov tako, da dividenda na delnico znaša 895,00 evrov. Izplačilo dividend se opravi v tridesetih dneh po datumu skupščine osebam, ki so na dan skupščine vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev. b) O uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.415.860,20 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). Sklep o podelitvi razrešnice: Članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2010. 3) Imenovanje revizorja za leto 2011. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sklep o imenovanju revizorja za leto 2011: Za revizorja, ki bo revidiral letno poročilo družbe za leto 2011, se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, matična številka 1647105. 4) Podelitev pooblastila družbi za nakup lastnih delnic. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi pooblastila družbi za nakup lastnih delnic: Družba se pooblasti, da lahko kupi največ 52 lastnih delnic, in sicer za ceno, ki ne sme biti nižja od 15.000,00 evrov za delnico in ne višja od 25.000,00 evrov za delnico. Pooblastilo velja 36 mesecev. Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda: Gradivo k točki 2: – letno poročilo (računovodski izkazi) za poslovno leto 2010, ki ga je dne 28. 2. 2011 sestavila uprava družbe, in ki ga je potrdil nadzorni svet, – revizijsko poročilo revizijske družbe Constantia Plus, svetovanje, d.o.o., Ljubljana z dne 11. 3. 2011, – poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010. Gradivo k točki 3: – obrazložitev predloga za imenovanje revizorja. Gradivo k točki 4: – obrazložitev predloga podelitve pooblastila družbi za nakup lastnih delnic. Dostopnost gradiva Gradivo bodo delničarji prejeli z vabilom za sklic skupščine. Od dneva objave tega sklica pa so vse listine, ki predstavljajo gradivo, v popolnem besedilu delničarjem dostopne tudi v poslovnih prostorih družbe na Tivolski cesti 48 v Ljubljani, vsak dan, od 9. do 12. ure pri Ivanki Hozjak. Pogoji za udeležbo na skupščini V skladu z drugim in tretjim odstavkom 297. člena ZGD-1 se skupščine lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo prijavijo družbi najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine (presečni dan). Pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pooblastilo oziroma drug ustrezen dokaz o upravičenosti za zastopanje predložiti pred začetkom zasedanja skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko najkasneje 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Objava nasprotnega predloga Če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi v pisni obliki razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog, ga bo družba objavila na enak način kot sklic skupščine. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
KDD − Centralna klirinško depotna družba d.d. predsednik uprave Boris Tomaž Šnuderl član uprave Davor Pavić predsednik nadzornega sveta Boris Peric

AAA Zlata odličnost