Podatki o podjetju

Naziv podjetja:Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
Naslov podjetja:Dunajska cesta 167, Ljubljana
Popoln naziv podjetja:Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
Občina:Ljubljana
Vrsta organizacije:družba z omejeno odgovornostjo
Zakoniti zastopnik:Denis Stroligo
Matična številka:5033284000
Davčna številka:SI 85360040
Transakcijski račun:02922-0011569767, odprt pri NLB
Datum vpisa pri reg. organu:13. 5. 1975

Delovni čas

DanUredništvo objav
v uradnem glasilu
Knjigarna in preklici
ponedeljekod 8. do 15.30 ureod 9. do 14. ure
torekod 8. do 15.30 ureod 9. do 14. ure

sreda

od 8. do 15.30 ureod 9. do 14. ure
četrtekod 8. do 15.30 ureod 9. do 14. ure
petekod 8. do 15. ureod 9. do 14. ure

Obvestilo strankam

Za urejanje zadev v zvezi s preklici pokličite na telefonsko številko 01/200 18 42 ali pozvonite pri vhodu Uradnega lista RS. Za nakup knjig pokličite na telefonsko številko 01/200 18 69 ali 01/200 18 38 ali pozvonite pri vhodu Uradnega lista RS. Dosegljivi smo od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

Hvala za razumevanje.

Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.

Odgovorne osebe

Denis Stroligo
direktor podjetja
01/200 18 21
denis.stroligo@uradni-list.si
Maruša Levec Šmon
odgovorna urednica Uradnega lista RS
01/200 18 41
marusa.levecsmon@uradni-list.si
Andreja Peklenk
tajništvo
01/200 18 21
tajnistvo@uradni-list.si
Mojca Korošec
vodja prodaje in trženja
01/200 18 35

mojca.korosec@uradni-list.si

Petra Škodlar
vodja gospodarskih javnih služb
01/200 18 45
petra.skodlar@uradni-list.si
mag. Maja Hostnik Kališek
odgovorna urednica Založbe Uradni list RS
01/200 18 26
maja.hostnik-kalisek@uradni-list.si

Kontakti

OddelekTelefonFaksE-naslov
tajništvo01/200 18 2101/200 18 37tajnistvo@uradni-list.si

računovodstvo

 

01/200 18 22

01/200 18 63

01/200 18 25

 

 
uredništvo Uradnega lista RS
01/425 01 99objave@uradni-list.si
  • uredbeni del

 

 

01/200 18 45

01/200 18 68

01/200 18 41

  
  • razglasni del
01/200 18 42  
preklici dokumentov01/200 18 4201/425 01 99preklici@uradni-list.si
naročnine na Uradni list RS01/200 18 6301/200 18 25 

portal javnih naročil

 

01/200 18 66

01/200 18 29

01/200 18 37

 

info@uradni-list.si

 

register lokalnih skupnosti01/200 18 67 rpls@uradni-list.si
UL info tok01/200 18 3301/425 14 18ulinfotok@uradni-list.si
tehnična podpora UL info tok01/200 18 47  
založba Uradni list RS01/200 18 3801/425 14 18 
  • knjigarna
01/200 18 38  
  • prodaja knjig

 

01/200 18 38

01/200 18 69

 

prodaja@uradni-list.si

 

izobraževanja / seminarji

 

 

01/200 18 34

01/200 18 58

01/200 18 51

01/425 14 18

 

 

seminarji@uradni-list.si

 

 

Dejavnost

Od ustanovitve pa vse do danes sta naši glavni dejavnosti založništvo uradnega glasila Uradni list Republike Slovenije in izdajanje knjig. V tem času smo v Javnem podjetju Uradni list Republike Slovenije ustvarili vrsto specifičnih znanj in baz podatkov, ki nam omogočajo širitev tudi na druga področja, kot sta izobraževalna dejavnost in dejavnost upravljanja baz podatkov, ki ju v zadnjem letu intenzivno razvijamo.

Konec junija 2007 je podjetje prevzelo v upravljanje Portal javnih naročil, ki ga tudi tehnično podpiramo. Na spletnem naslovu www.enarocanje.si naročniki oddajajo javna naročila, ponudniki pa iščejo nove poslovne priložnosti.

Poleg baze javnih naročil, zbranih na Portalu javnih naročil, upravljamo in razvijamo tudi Register lokalnih predpisov (www.rpls.si), ki je del Pravno informacijskega sistema (PIS), www.pisrs.si, ki povezuje registre in zbirke državnih organov ter Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije.

Portal javnih naročil, Register lokalnih predpisov in zalaganje uradnega glasila države sodijo med dejavnosti podjetja, ki se upravljajo kot gospodarska javna služba. Založba, izobraževanja ter seminarji in od leta 2010 tudi oddajanje dvorane pa so tiste dejavnosti, s katerimi podjetje Uradni list Republike Slovenije nastopa na trgu, enakovredno kot vsa druga podjetja, ki delujejo na teh področjih. Založniška dejavnost se v podjetju odvija že vse od leta 1946. S pestro paleto izdanih pravnih strokovnih knjig pomembno pripomoremo k razvoju pravne znanosti. V naši založbi izdajamo predvsem zbirko predpisov, v kateri izdajamo pomembne in aktualne zakonske predpise z uvodnimi pojasnili in komentarji. Program založbe obsega tudi pravne knjige, strokovne monografije, učbenike in praktične priročnike. Sodelujemo s številnimi uglednimi avtorji, ki s svojo strokovnostjo delujejo na teoretičnem in praktičnem področju, kar nam omogoča, da je naša knjižna ponudba zelo pestra.

Od tržnih dejavnosti je treba opozoriti tudi na seminarsko-izobraževalno dejavnost podjetja, ki je v zadnjem času zelo obiskana in iskana, kar utrjuje prepričanje, da so naša izobraževanja kakovostna in praktično usmerjena. Že več let namreč organiziramo raznovrstne izobraževalne dogodke, tako seminarje kot kongrese, ki so namenjeni širokemu krogu javnosti. V večini primerov se osredotočamo na izobraževanja tistih kadrov, ki so najbolj izpostavljeni vplivu zakonskih sprememb. Pri tem sodelujemo s strokovnjaki s posameznih področij, ki svoje izkušnje in znanje, predvsem pa primere dobre prakse prenašajo na udeležence izobraževanj. Trudimo se, da udeležencem naših dogodkov vedno pripeljemo najboljše strokovnjake s posameznih strokovnih področij.

Prav tako je treba opozoriti na storitev UL info tok (www.ulinfotok.si), ki uporabnike o različnih vsebinah obvešča po e-pošti. Spletna stran storitve omogoča nastavitev obveščanja glede na individualne potrebe uporabnika, hkrati pa, glede na nastavitve, prikazuje uporabniku prilagojene vsebine. Poudarek je na vsebinah s področja javnega naročanja in na objavah v Uradnem listu RS.

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja sta pravočasno in pravilno objavljanje predpisov države v uradnem glasilu ter širjenje informacij javnega značaja. Uporabnikom zagotavljamo brezplačen dostop do veljavne zakonodaje na spletu. Kot eden od največjih izdajateljev in založnikov pravne literature izdajamo zbirke predpisov, pravne priročnike in strokovno literaturo, znanje in aktualne informacije pa širimo tudi na organiziranih seminarjih.

Vizija

Z novimi tehnologijami se odpirajo široke možnosti razvoja. Podjetje bo preraslo v informacijsko usmerjeno podjetje, ki bo zagotavljalo vedno več novih storitev in informacij za državljane in podjetja ter izvajalo podporo državi. Naša prednost je v dobrem imenu podjetja, znanju in izkušnjah. Kot takšni bomo tudi v prihodnje soustvarjalci pozitivnih sprememb in razvoja e-družbe.

Zgodovina

Pravna ureditev države je množica pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v družbi. Pravila so dolžni spoštovati vsi državljani. Da pravilo začne veljati, ga mora država objaviti v uradnem glasilu. 

Prvo uradno glasilo so natisnili leta 1631 v Franciji. Za območje Slovenije je izhajalo uradno glasilo že v času Ilirskih provinc. Franc Jožef I. je izdal obči državljanski zakonik za avstrijsko cesarstvo, ki je izšel tudi v slovenskem jeziku. Novembra 1918 je v Ljubljani izšel Uradni list Narodne vlade SHS, ki se je pozneje preimenoval v Uradni list Narodne vlade Deželne vlade za Slovenijo. 

Z vidovdansko ustavo smo dobili Službeni list, 12. aprila 1941 pa ja izšlo zadnje glasilo z označbo Kraljevine Jugoslavije. Za Slovence je pomembno, da so hkrati z objavami v okupacijskih uradnih glasilih med drugo svetovno vojno izhajali tudi predpisi v Slovenskem poročevalcu. Prvo številko Uradnega lista Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta pa smo dobili 25. marca 1944.

Podjetje Uradni list Republike Slovenije je bilo ustanovljeno z vladnim odlokom leta 1946. Čeprav sta se v času od ustanovitve do danes njegovo ime in organizacijska oblika večkrat spremenila, je naše temeljno poslanstvo vsa leta objavljanje zakonov, predpisov in drugih javnih objav. Od ustanovitve samostojne države Republike Slovenije smo založniki glasila Uradni list Republike Slovenije. Že v drugi polovici petdesetih let prejšnjega stoletja pa smo začeli izdajati tudi drugo pravno literaturo in smo do danes prerasli v enega od najpomembnejših izdajateljev in založnikov na tem področju. Skozi leta smo svoje dejavnosti redno širili in nadgrajevali.

Podjetje se danes spreminja v podjetje znotraj informacijsko usmerjene družbe, pri tem pa je poudarek na širjenju informacij javnega značaja, zagotavljanju novih storitev za državljane in podjetja v Republiki Sloveniji ter na zagotavljanju podpore državi. Naša prednost je v dobrem imenu podjetja, znanju in izkušnjah. Kot takšni smo soustvarjalci pozitivnih sprememb in razvoja e-družbe.

Letna poročila

Letno poročilo 2017

Letno poročilo 2018