Cenik objav

Cene objav in preklicev, veljavne od 1. 1. 2022 dalje, ki jih je dne 23. 12. 2021 določila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 41011-7/2021/3 in h katerim je dne 30. 11. 2021 nadzorni svet podjetja sprejel pozitivno mnenje.

 

Cena brez DDV

Objave v Uredbenem delu in objave mednarodnih pogodb

državni organi in lokalne skupnosti – do vključno 100 strani

50,80 €/stran 

državni organi in lokalne skupnosti

– nad 100 strani **

– nad 500 strani

12,54 €/stran

4,90€/stran 

Objave v Razglasnem delu 
javni razpisi, javne dražbe, druge objave, razpisi delovnih mest idr.2,36 €/ tipkana vrstica *
objave sodišč (dražbeni oklici, postavitev sodnega tolmača in izvedenca, oklici dedičem, razglasitev za mrtve, postavitev skrbnika, objave na podlagi Zakona o zemljiški knjigi)1,44 €/tipkana vrstica
druge objave (zavarovanje denarnih terjatev idr.)0,0343 €/znak
 Cena z DDV
Objave preklicev 
preklic dokumenta (indeks, dijaška izkaznica, žig, dovolilnica, licenca idr.) 5,42 €

* Tipkana vrstica pomeni, da je besedilo poslano v pisavi Arial, velikosti 10, na strani, ki ima z vseh strani robove 2,5 cm. Če gradivo ni poslano v tej obliki, ga založnik pred obračunom cene objave pretvori in s tem zagotovi enako ceno vsem strankam. Besedilo (tudi v obliki tabelaričnega zapisa) se pretvori tako, da se štejejo polne vrstice.
** Cena velja za vsako stran nad prvimi 100 stranmi objave.

AAA Zlata odličnost