Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 34439/2010 Os-2603/11 , Stran 929
Dn 34439/2010 Os-2603/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Nini Bogataj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Danice Lužar, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 17. 3. 2011, pod opr. št. Dn 34439/2010 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 36-9/73-ZB, z dne 27. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Ljubljana, Moše Pijadejeva 41, in kupcem Danico Lužar, Ljubljana, Beblerjev trg 3, katere vsebina je prodaja oziroma nakup nepremičnine, 3,5-sobnega stanovanja, v 9. nadstropju, označenega s št. 82, v izmeri 93,53 m2, s pripadajočim kletnim prostorom, sedaj 82.E, del stavbe, št. 82, v 9. nadstropju, Beblerjev trg 3, Ljubljana, vpisano v vl. št. 364/82, k.o. Nove Jarše. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 7. 4. 2011