Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Št. 95/2011 Ob-2546/11 , Stran 858
Št. 95/2011 Ob-2546/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni list RS, št. 43/10), Zakona o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (www.jskd.si) Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju skupnostne umetnosti, ki jih bo v letu 2011 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka SU 2011)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. 1. Predmet razpisa in področja dejavnosti – Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov skupnostne umetnosti pravnih oseb zasebnega prava, ki izvajajo kulturne projekte z razpisnega področja, lokalnih skupnosti ter registriranih samostojnih kulturnih ustvarjalcev. – Razpis je namenjen dejavnostim, ki kulturno ustvarjalnost vpeljujejo v vsakdanje življenje in krepijo socialno kohezivnost. 2. Cilji razpisa – Spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij, ki se odzivajo na razne tranzicijske spremembe v okolju. – Krepitev odnosa državljanov do lastnega okolja. – Povezovanje skupnosti z vzpostavljanjem močnejših kohezivnih vezi med ljudmi in s premagovanjem socialne izključenosti. – Premik od potrošniške družbe do družbe z zavestjo o pomenu kulturnih, prostorskih, etičnih in ekoloških vidikov bivanja. – Ustvarjanje novega javnega življenja skupnosti. – Izboljšanje kvalitete življenja skupnosti. 3. Področje razpisa Na področje razpisa sodijo kulturni projekti, ki: – povezujejo tradicionalne kulturne dejavnosti s sodobnimi potrebami ljudi; – gradijo na trajnostnem razvoju okolja; – estetsko in vsebinsko izboljšujejo bivanjsko okolje; – se izvajajo na nepridobiten način (izvajalci za svoje delo niso plačani iz sredstev razpisa SU 2011) in so v interesu družbene skupnosti. 4. Okvirna vrednost razpisa Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa znaša 70.000,00 evrov. 5. Roki razpisa: razpis je odprt od 15. 4. 2011 do 15. 5. 2011. 6. Pomen izrazov Upravičene osebe po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo na razpisnem področju, lokalne skupnosti in registrirani samostojni kulturni ustvarjalci. Kulturni projekti so dogodki, akcije, delavnice, iniciative, raziskave in druge oblike aktivnosti, katerih vsebina je kultura v najširšem pomenu besede. Skupnostna umetnost je v tem razpisu opredeljena v smislu kulturnih projektov, ki jih posamezniki in/ali organizacije izvajajo v ožjem ali širšem okolju skupaj z ljudmi, ki živijo in/ali delajo v tem okolju, in najdejo trajnejše rešitve za skupne izzive in/ali težave. Cilj projektov skupnostne umetnosti je, da projekt realizira interese, ki so koristni za celotno skupnost. Pri uresničevanju svojih ciljev se opira na nove, ustvarjalne metode dela. Skupnost je v tem razpisu definirana kot skupnost ljudi, ki živi in/ali dela v ožjem ali širšem urbanem ali ruralnem okolju, kot so ulica, četrt, trg, vaško naselje, in ima oblikovane skupne interese. Umetnost je v tem razpisu razumljena v najširšem smislu in temelji na ustvarjalnosti in inovativnosti ljudi v skupnosti, ki omogoča ljudem in organizacijam realizirati kreativne pobude. 7. Pogoji razpisa Vloge na razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so pravne osebe zasebnega prava, ki izvajajo kulturne projekte z razpisnega področja, lokalne skupnosti in registrirani samostojni kulturni ustvarjalci (to dokažejo s kopijo potrdila AJPES – Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst mesecev); – zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost; – so izpolnili vse pogodbene obveznosti do sofinancerjev kulturnih programov iz javnih sredstev v letu 2010 (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja); – ne prijavljajo istega projekta, ki je bil izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu ali pozivu Ministrstva za kulturo, Slovenskega filmskega centra ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja). 8. Splošni kriteriji razpisa Predlagani projekt ustreza splošnim kriterijem tega razpisa, če: – vključuje aktivno sodelovanje prebivalcev skupnosti; – gre za nov, celostno zasnovan projekt, ki vsebuje vse elemente od ideje do implementacije v prasko; – povezuje kulturne ustvarjalce in izdelovalce uporabnih predmetov/storitev, kar lahko rezultira v produktih ali storitvah z dodano umetniško vrednostjo; – je v osnovi nepridobiten, – ni redna letna dejavnost prijavitelja, – zaprošeni znesek sofinanciranja ni večji od 90% vseh predvidenih stroškov, – skupna vrednost projekta ni nižja od 5.000,00 in ni višja od 30.000,00 evrov, – bo v celoti izveden v letu 2011, – ima uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki = odhodki), – ima realno finančno konstrukcijo (je izvedljiv glede na razpoložljive vire). 9. Posebni kriteriji razpisa Projekti in izvajalci bodo ocenjeni na podlagi posebnih kriterijev, glede na: a. zasnovo in predvideno izvedbo predlaganega projekta (skupaj možnih 25 točk): – tematska izvirnost in inovativnost v izvedbi/vsebinska in organizacijska zaokroženost/aktualnost; – povezovanje tradicije (navezava na raziskave) z novejšimi umetniškim trendi; b. dosedanje delo izvajalcev projekta (skupaj možnih 25 točk): – reference izvajalcev projekta (projekti); – vključenost lastnega znanja in dosedanje izkušnje; c. pomen projekta za skupnost in splošno kulturno delovanje (skupaj možnih 50 točk): – krepitev kulturne in družbene kohezivnosti v skupnosti, – spodbujanje kakovostne kulturne ustvarjalnosti in razvoja v okolju; – prispevek h kulturni raznolikosti in dostopnosti in ohranjanje izročila; – razvijanje inovativnih, kakovostnih programov kulturne vzgoje; – vzpostavljanje pogojev in vsebin za razvoj mikro iniciativ v gospodarstvu. 10. Uporaba kriterijev: projekte bo ocenjevala strokovno programska komisija na podlagi podatkov iz vloge (obrazci in priloge) in za sofinanciranje predlagala tiste projekte, ki bodo v postopku ocenjevanja v celoti izpolnjevali splošne kriterije, na podlagi posebnih kriterijev pa prejeli višje število točk. Pri postopku javnega razpisa se najnižje število točk, potrebnih za sofinanciranje, določi po končanem razpisu glede na kakovost in število prijav. 11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09). 12. Dokumentacija razpisa Dokumentacija razpisa obsega: – besedilo razpisa, – prijavne obrazce: A (osnovni podatki o prijavitelju), A-1 (podatki o dosedanjem delu), B (osnovni podatki o projektu in finančni načrt), B-1 (sinopsis in utemeljitev projekta) in Izjava (izjave odgovorne osebe prijavitelja). Dokumentacija razpisa je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si, predlagatelji pa jo lahko med uradnimi urami (vsak delovni dan, med 9. in 11. uro) dobijo tudi na sedežu JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana. JSKD je dolžan v času razpisnega roka na pisno zahtevo razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti ali po elektronski pošti. 13. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti predložena na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana, do 15. 5. 2011 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj! – Vloga na razpis SU 2011. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Posamezni predlagatelj lahko na ta razpis predloži največ eno vlogo. Predlagatelji, ki bodo vložili večje število vlog, bodo pozvani, da določijo projekt, ki ga bo komisija obravnavala. Kolikor se predlagatelj v predpisanem roku ne bo odzval, bodo vse njegove vloge zavržene. Predlagatelj lahko dopolnjuje vlogo le v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje vlog. 14. Izpolnjevanje pogojev razpisa Vloga na razpis je popolna, če: – je predložena na navedenih prijavnih obrazcih SU 2011; – je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku; – vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki o prijavitelju), A-1 (podatki o delu), B (prijava projekta s finančnim načrtom), B-1 (sinopsis in utemeljitev projekta) in Izjava (izjave odgovorne osebe); – vsebuje vse zahtevane podatke in priloge (potrdilo AJPES – Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve, iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od dvanajst mesecev …); – je na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani, da v določenem roku vloge dopolnijo. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje pogojev razpisa. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila predložena po določilih prvega odstavka 13. točke tega razpisa. Izpolnjevanje pogojev razpisa ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka, ki ga imenuje direktor JSKD. Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene. Zavržene bodo tudi vse vloge prijavitelja, ki je na razpis vložil več vlog in se kljub pozivu ni odločil, katero med njimi naj obravnava strokovno programska komisija. 15. Pristojni uslužbenci Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta: – Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si, 01/24-10-502, – Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24 10-518. Uradne ure (po telefonu) so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru Strokovna presoja vlog, prispelih na razpis, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD. JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil praviloma v tridesetih dneh po zasedanju in odločitvi strokovno programske komisije, z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. Po tem roku bodo izdane odločbe.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

AAA Zlata odličnost