Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Ob-2542/11 , Stran 893
Ob-2542/11
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11) in Odloka o sofinanciranju programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 78/09), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011
I. V letu 2011 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi s področja zasvojenosti v interesu Mestne občine Nova Gorica: Sklop B – program za delo z osnovnošolsko populacijo, – program za delo s srednješolsko populacijo, – program za delo z ekperimentatorji. Sklop C – nizkopražni program. Sklop D – visokopražni program, – reintegracijski program. Sklop B: Sekundarna preventiva Sekundarna preventiva je usmerjena k podpori in svetovanju mladim s težavami v odraščanju ter preprečevanju prehoda od eksperimentiranja s prepovedanimi drogami v odvisnost. Sem sodijo programi, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in so namenjeni učencem in dijakom ter eksperimentatorjem, ki že imajo določene vedenjske, osebnostne, šolske in druge težave. Sklop C: Terciarna preventiva Terciarna preventiva je usmerjena k preprečevanju nastanka socialne škode zaradi uporabe drog in zmanjševanju ter preprečevanju prenosa nalezljivih bolezni in s tem nadaljnjemu slabšanju zdravstvenega in socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge. Sem sodijo takoimenovani nizkopražni programi, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in vključujejo predvsem individualno svetovalno pomoč odvisnikom, individualno svetovalno pomoč svojcem odvisnikov, skupine za samopomoč za odvisnike, skupine za samopomoč za svojce odvisnikov, informiranje, podporo, zmanjševanje škode, terensko delo in svetovanje. Sklop D: Kvartarna preventiva Kvartarna preventiva je usmerjena k doseganju popolne abstinence in reintegraciji. Sem sodijo takoimenovani visokopražni programi ter programi za reintegracijo, ki potekajo kontinuirano tekom celega leta in vključujejo delo s stabilnimi abstinenti in njihovimi svojci, socialno reintegracijo, spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja, preprečevanje socialne izključenosti. V postopku javnega razpisa bo izbran največ po en izvajalec za posamezno vsebino po sklopih, lahko pa bo izbran en izvajalec za posamezen program, posamezen, več ali vse sklope. II. Višina razpisanih proračunskih sredstev je 15.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. III. Na ta javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti se lahko prijavijo: – nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi zakonskih predpisov za opravljanje dejavnosti s področja socialnega varstva, – javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci s področja socialnega varstva, katerih socialna dejavnost je izkazana kot osnovna dejavnost in so na podlagi zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti s področja zasvojenosti, (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji). Za prijavitelje se ne štejejo: – subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah. Programi prijaviteljev s področja zasvojenosti, ki so sofinancirani preko drugih razpisov v mestni občini ali so sofinancirani k okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk proračuna mestne občine, oziroma se kot prijavitelji pojavijo zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je mestna občina, niso predmet sofinanciranja po tem odloku. IV. Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati naslednje pogoje: – prijavljajo program, ki je predmet razpisa, – program se izvaja na območju Mestne občine Nova Gorica, – v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet razpisa, – imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa, – so registrirani za izvajanje programov s področja zasvojenosti in delujejo najmanj dve leti, – v preteklem letu so bile izpolnjene vse pogodbene obveznosti do mestne občine, kolikor je prijavitelj sodeloval na javnem razpisu, – imajo zagotovljena tudi lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev za izvajanje prijavljenega programa. V. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, navedena v razpisnem obrazcu. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si., ki jo zainteresirani lahko dvignejo tudi v času uradnih ur, od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, in ob sredah, od 8. do 16. ure, v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (soba III/27). VI. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno oddajte v glavni pisarni št. 38/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni razpis Področje Zasvojenosti 2011 – Ne odpiraj«. Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 16. 5. 2011 do 13. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 16. 5. 2011, do 13. ure, prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 38/I). Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev. Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele po roku za prijavo in nepopolne vloge, bodo zavržene. VII. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril in kriterijev za izbor programov, upoštevaje razpoložljiva sredstva. Odpiranje vlog ni javno. Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa. VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-352 (Marinka Saksida).
Mestna občina Nova Gorica