Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2011 z dne 15. 4. 2011

Kazalo

Dn 15867/2010 Os-2599/11 , Stran 930
Dn 15867/2010 Os-2599/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franja Izlakarja, stanujočega Ferkova ulica 18, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2299/14, k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 15867/2010, dne 24. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe št. 251-4215/93-DU, z dne 7. 10. 1993 sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, ki ga je zastopala Jagoda Nagode-Debeljak, in kupcem Franjem Izlakarjem, rojenim 26. 11. 1965, stanujočim Ferkova ulica 18, Maribor, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, 1-sobno stanovanje št. 13, v I. nadstropju, stanovanjske hiše na naslovu Maribor, Ferkova ulica 18, in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 6. 4. 2011