Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1249. Zakon o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZOSRL-UPB2)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1250. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 101/2011 z dne 4. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

MINISTRSTVA

1251. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1252. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik oblikovanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1253. Akt o spremembah Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov
1295. Pravila o izvajanju obveznega večstranskega pobota
1296. Tarifa nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota

OBČINE

Braslovče

1254. Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2010
1255. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 2 – Braslovče (Irman)
1256. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Rožič)
1257. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1258. Sklep o sprejemu Občinskega programa varnosti Občine Braslovče

Ivančna Gorica

1259. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 475/2, parc. št. 477/5, parc. št. 478/2, parc. št. 479/2, parc. št. 480/2, parc. št. 473/2, parc. št. 473/5, parc. št. 474/2, parc. št. 462/4, vse k.o. Češnjice
1260. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. 399/2, 398/2, k.o. Temenica
1261. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 140/11, 152/6, 142/12, 142/13, k.o. Hudo
1262. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 761/2, v k.o. Male Dole
1263. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 921/1, 924/4, 924/5, 924/6, 924/7, 924/10, v k.o. Češnjice
1264. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 785/2, v k.o. Temenica
1265. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 371/2, 371/5, 371/3, 369/12, v k.o. Hudo

Jesenice

1266. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2010

Koper

1267. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Mestni občini Koper

Kuzma

1268. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2010
1269. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Kuzma
1270. Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Kuzma
1271. Pravilnik o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kuzma
1272. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
1273. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Kuzma

Ljubljana

1274. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana

Moravske Toplice

1275. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2010

Novo mesto

1276. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova ob Ljubljanski cesti 47

Odranci

1277. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011

Oplotnica

1278. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2011
1279. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica
1280. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenske Konjice

1281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2010
1282. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2011
1283. Odlok o organizaciji javnega komunalnega podjetja
1284. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Občine Slovenske Konjice
1285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini Slovenske Konjice
1286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Prevrat
1287. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi zazidalnega načrta nad Milenkovo (Žičko) cesto v Slovenskih Konjicah
1288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirano prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
1289. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 4 območja v centru Slovenske Konjice in območje dela ZN Škalce III

Šmarje pri Jelšah

1290. Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2010
1291. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Šmarje pri Jelšah
1292. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Žalec

1293. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

Železniki

1294. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat občin Cerkno in Železniki«
AAA Zlata odličnost