Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1275. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2010, stran 3632.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 6. redni seji dne 29. 3. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2010.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice so tudi izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2010.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
-------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
    Doseženi prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in
    odhodkov proračuna v zaključnem računu za leto 2010
    v EUR znašajo:
I    Prihodki                 7.567.624,16
70   DAVČNI PRIHODKI             4.925.968,47
    700 Davki na dohodek in dobiček     4.273.739,00
    703 Davki na premoženje          228.944,61
    704 Domači davki na blago in storitve   423.284,86
71   NEDAVČNI PRIHODKI             575.002,67
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                 255.661,26
    711 Takse in pristojbine           3.287,41
    712 Denarne kazni               891,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                   4.912,29
    714 Drugi nedavčni prihodki        310.250,71
72   KAPITALSKI PRIHODKI             21.262,35
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                      0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč      21.262,35
73   PREJETE DONACIJE               6.476,06
    730 Prejete donacije iz domačih virov    6.476,06
74   TRANSFERNI PRIHODKI           2.038.914,61
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij         902.633,06
    741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
    in sredstva EU              1.136.281,55
II   Odhodki                 7.823.925,74
40   TEKOČI ODHODKI              2.240.275,54
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   299.979,72
    401 Prispevki delodajalcev         47.874,16
    402 Izdatki za blago in storitve     1.843.474,52
    403 Plačila obresti             23.118,43
    409 Rezerve                 25.828,71
41   TEKOČI TRANSFERI             2.270.698,55
    410 Subvencije               267.964,99
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom               872.172,79
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam               194.985,20
    413 Drugi domači tekoči transferi     935.575,57
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          3.136.452,41
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  3.136.452,41
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          176.499,24
    431 Investicijski transferi osebam, ki
    niso proračunski uporabniki         94.161,25
    432 Investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom          82.337,99
III   SALDO bilance prihodkov in odhodkov    –256.301,58
-------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2010 izkazuje:
IV   Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kap. deležev             6.392,51
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        6.392,51
    750 Prejeta vračila danih posojil      6.392,51
V    Dana posojila in povečanje kap.
    deležev                       0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev          0
VI   SALDO računa finančnih terjatev in
    naložb                   + 6.392,51
-------------------------------------------------------------
4. člen
-------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
    Račun financiranja Občine Moravske Toplice za leto
    2010 izkazuje:
VII   Zadolževanje                    0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII  Odplačila dolga              228.764,12
55   ODPLAČILA DOLGA              228.764,12
    550 Odplačila dolga            228.764,12
IX   SPREMEMBA stanja sredstev na računih   –478.673,19
X    NETO ZADOLŽEVANJE (VII – VIII)      –228.764,12
XI   NETO FINANCIRANJE             256.301,58
-------------------------------------------------------------
D)   SREDSTEVA NA DAN 31. 12. 2010       256.248,17
-------------------------------------------------------------
5. člen
Sprememba stanja sredstev na računih proračuna Občine Moravske Toplice na dan 31. 12. 2010 v višini -478.673,19 EUR se skupaj s sredstvi na računih na dan 31. 12. 2009 prenaša v leto 2011. Tako na dan 31. 12. 2010 znaša saldo nerazporejenih sredstev skupaj s sredstvi iz preteklih let 256.248,17 EUR.
6. člen
Stanje neporabljenih sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. december 2010 se izkazuje v višini 22.777,73 EUR in se prenese v leto 2011.
7. člen
Pregled vseh prihodkov in odhodkov proračuna Občine Moravske Toplice skupaj s sredstvi Krajevnih skupnosti za leto 2010 je sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2010.
8. člen
Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-45/2009
Moravske Toplice, dne 29. marca 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.