Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1271. Pravilnik o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kuzma, stran 3620.

Na podlagi 3. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma 4. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kuzma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje, merila in postopke za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti, ki jih iz javnih sredstev financira in sofinancira Občina Kuzma (v nadaljevanju: občina), opravila in naloge, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava, pristojni odbor in župan, dejanja, ki jih morajo opraviti predlagatelji kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti ter dokumentacijo, ki se uporablja v postopku in ga ureja ta pravilnik.
2. člen
Pravico do prijave na javni razpis za financiranje oziroma sofinanciranje imajo kulturna društva in druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Kuzma,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom o društvih,
– redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih uspehih – rezultatih,
– da izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika.
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje redne ljubiteljske dejavnosti imajo kulturna društva in njihove zveze in izpolnjujejo enake pogoje ko to velja za zgoraj navedena društva, zavode, ustanove in posamezne kulturne ustvarjalce.
3. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in redne kulturne ljubiteljske dejavnosti imajo izvajalci le-teh, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega javnega razpisa.
Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v proračunu Občine Kuzma.
4. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posamezno proračunsko leto sofinancirala v skladu z merili redno ljubiteljsko kulturno dejavnost in kulturne programe.
Redna ljubiteljsko kulturna dejavnost ima prednost.
Programi, ki se financirajo oziroma sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna niso predmet tega pravilnika.
5. člen
Predlagatelji oziroma izvajalci in občinska uprava se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega proračuna financira in sofinancira občina, ravnajo po merilih in kriterijih, ki so sestavni del tega pravilnika.
II. POSTOPKI
6. člen
Postopki za dodeljevanje finančnih sredstev potekajo, in sicer:
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– oblikovanje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in redne kulturne ljubiteljske dejavnosti,
– sklep občinske uprave,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi in morebitno reševanje pritožb,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o programih in ocena skladnosti s pogodbami.
7. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, merila in kriterije iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, datum objave javnega razpisa, razpisni rok, določi župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področje kulturne dejavnosti,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi kulturni programi in redna ljubiteljsko kulturna dejavnost,
– kriterije in merila za izbor programov za dodelitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov in navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev.
9. člen
Predmet javnega razpisa so kulturni programi in sofinanciranje redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti, in sicer za naslednja področja:
– književnost in založništvo, uprizoritvene umetnosti, glasba, ples in balet, vizualne umetnosti, posredovanja koncertnih dogodkov, gledaliških predstav in drugih kulturno umetniških dogodkov s pomočjo medijev ter radijskih in televizijski kulturno-umetniški programi,
– mednarodno kulturno sodelovanje,
– raziskovalna dejavnost s področja kulture,
– folklora,
– investicije in investicijsko vzdrževanje na področju kulture,
– varstvo kulturne dediščine ipd..
Pod pojmom redna ljubiteljsko kulturna dejavnost se razume redno delo kulturnih društev na območju Občine Kuzma. V ta namen bo Občina Kuzma v okviru proračunskih možnosti sofinancirala:
– stroške strokovne vodje,
– najemnino za vadbene prostore in
– obratovalne stroške.
10. člen
Pravočasno prispele popolne prijave na razpis zbira občinska uprava, ki po preteku roka odpre predloge in zapisniško naredi seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in namenih.
Na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi občinska uprava predlog izbora kulturnih programov in projektov ter predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje v ta namen zagotavlja proračun občine.
Predlog obravnava komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe kulturnih društev in kulturne projekte Občine Kuzma, ki jo imenuje župan.
11. člen
Občinska uprava s sklepom odobri in zavrže kulturne programe oziroma zavrne in jih hkrati uvrsti na rezervno listo. Kulturne programe z rezervne liste lahko v toku proračunskega leta s posebnimi sklepi odobri župan, če se na ustreznih proračunskih postavkah sprostijo in dodajo proračunska sredstva.
12. člen
Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa.
Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
Izbrani predlagatelj postane izvajalec po sprejemu proračuna in ob podpisu pogodbe.
Župan vsako leto posebej sklene z izvajalci kulturnih programov in projektov pogodbe o sofinanciranju. Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po financiranju oziroma sofinanciranju predloga kulturnega programa.
V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
13. člen
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izvršuje pogodbe, mu zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev in z njim se ne sklepa novih pogodb.
Če izvajalec sredstev ni uporabil namensko, občina prekine pogodbo, z njim ne sklene novih pogodb in izterja vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila dveh odstavkov tega člena, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu občine.
14. člen
Zveza kulturnih društev, se lahko prijavi kot samostojni izvajalec ali v imenu tistih društev, oziroma izvajalcev kulturnih programov, ki jo le-ti pooblastijo.
15. člen
Dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in merili ter kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava in so v času razpisa na voljo na upravi občine ter na spletni strani občine.
Izvajalci morajo podati svojo ponudbo kulturnih programov in redne ljubiteljsko kulturne dejavnosti na predpisanih obrazcih, priložiti dokazila – priloge, ki so zahtevane k prijavi.
III. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0002//2011-3
Kuzma, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.