Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1283. Odlok o organizaciji javnega komunalnega podjetja, stran 3639.

Na podlagi 517., 518. in tretjega odstavka 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), Sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe JKP d.o.o. Slovenske Konjice ter o spremembi akta o ustanovitvi iste družbe, št. 00700-0034/2010-3 (126), z dne 31. 3. 2011 in v skladu s 16. členom Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10), je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 6. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o organizaciji javnega komunalnega podjetja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Slovenske Konjice (v nadaljevanju: ustanovitelj) na podlagi Sklepa o spremembi osnovnega kapitala družbe JKP d.o.o. Slovenske Konjice, s katerim je bil spremenjen osnovni kapital družbe in osnovni vložek ustanovitelja, ter upoštevajoč določila Zakona o gospodarskih družbah, sprejema nov akt o ustanovitvi iste družbe, s katerim ureja njen status, razmerje med ustanoviteljem in ostalimi organi družbe ter druga temeljna vprašanja glede organizacije in delovanja družbe.
(2) Družba je ustanovljena z namenom izvajanja gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti določenih s tem odlokom.
II. USTANOVITELJ
2. člen
(1) Občina Slovenske Konjice je ustanovitelj in edini družbenik družbe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občina Slovenske Konjice oziroma njeni organi v skladu s predpisi in akti občine.
III. FIRMA, SEDEŽ, ŽIG IN POSLOVNI NASLOV
3. člen
(1) Družba posluje pod firmo: JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice.
(2) Skrajšana firma je: JKP d.o.o. Slovenske Konjice.
(3) Sedež družbe je v Slovenskih Konjicah, Celjska 3.
(4) V nadaljevanju določa poslovni naslov v kraju sedeža družbe direktor družbe s pisnim sklepom in je vsako spremembo poslovnega naslova dolžan prijaviti za vpis v sodni register. Sprememba poslovnega naslova družbe ne pomeni spremembe tega odloka.
3.a člen
Družba ima žig okrogle oblike, v sredini je napis »JKP d.o.o.«, ob zunanjem robu žiga pa »Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice.«
4. člen
Družba ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
IV. DEJAVNOST DRUŽBE
5. člen
(1) 1) Družba opravlja naslednje glavne dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih in drugih javnih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
– urejanje in vzdrževanje ulic, trgov, poti in cest, ki niso razvrščene med državne ceste,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
– upravljanje z javnimi objekti in površinami,
– upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih
2) Družba lahko opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja:
– prevoz blaga v cestnem prometu,
– gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij),
– gradnja drugih objektov – nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,
– zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
– vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
– prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
– vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov – tržnic, igrišč, parkirišč,
– postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd.,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– krasitev naselij,
– plakatiranje, obešanje transparentov in zastav,
– gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena dela,
– sejemska dejavnost in dejavnost tržnic,
– postavljanje reklamnih objektov,
– deratizacija in dezinfekcija ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnih virov,
– urejanje prometne signalizacije;
– upravljanje gramoznic,
– zimska služba,
3) urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce, peš poti in drugih javnih prometnih in zelenih površin,
4) urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
5) urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest,
6) pogrebne in pokopališke storitve in urejanje pokopališč,
7) javna razsvetljava,
8) plakatiranje in okraševanje,
9) gradnja komunalnih objektov,
10) storitve z gradbeno mehanizacijo,
11) prevozi za lastne potrebe,
12) energetska oskrba,
13) inženiring na področju komunalne infrastrukture.
(2) V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so dejavnosti JKP naslednje:
C   25.110   Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
         njihovih delov,
C   20.150   Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin,
C   25.619   Druga površinska in toplotna obdelava
         kovin,
C   33.110   Popravila kovinskih izdelkov
C   33.120   Popravila strojev in naprav
D   35.111   Proizvodnja električne energije v
         hidroelektrarnah,
D   35.112   Proizvodnja električne energije v
         termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah,
D   35.119   Druga proizvodnja električne energije,
D   35.120   Prenos električne energije,
D   35.130   Distribucija električne energije,
D   35.210   Proizvodnja plina,
D   35.220   Distribucija plinastih goriv po plinovodni
         mreži,
D   35.230   Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni
         mreži,
D   35.300   Oskrba s paro in vročo vodo,
E   36.000   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija
         vode,
E   37.000   Ravnanje z odplakami,
E   38.110   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
E   38.120   Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
E   38.210   Ravnanje z nenevarnimi odpadki,
E   38.310   Demontaža odpadnih naprav
E   38.320   Pridobivanje sekundarnih surovin iz
         ostankov in odpadkov,
E   39.000   Saniranje okolja in drugo ravnanje z
         odpadki,
F   42.110   Gradnja cest,
F   42.210   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
         tekočine in pline,
F   42.910   Gradnja vodnih objektov,
F   42.990   Gradnja drugih objektov nizke gradnje,
F   43.110   Rušenje objektov,
F   43.120   Zemeljska pripravljalna dela,
F   43.130   Testno vrtanje in sondiranje,
F   43.210   Inštaliranje električnih napeljav in
         naprav,
F   43.220   Inštaliranje vodovodnih, plinskih in
         ogrevalnih napeljav in naprav,
F   43.290   Drugo inštaliranje pri gradnjah,
F   43.310   Fasaderska in štukaterska dela,
F   43.320   Vgrajevanje stavbnega pohištva,
F   43.330   Oblaganje tal in sten,
F   43.341   Steklarska dela,
F   43.342   Pleskarska dela,
F   43.910   Postavljanje ostrešij in krovska dela,
F   43.990   Druga specializirana gradbena dela,
G   45.200   Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
G   46.760   Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G   46.770   Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
H   49.310   Mestni in primestni kopenski potniški
         promet,
H   49.391   Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
H   49.410   Cestni tovorni promet,
H   49.500   Cevovodni transport,
H   52.100   Skladiščenje,
H   52.210   Spremljajoče storitvene dejavnosti v
         kopenskem prometu,
H   52.240   Pretovarjanje,
L   68.100   Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
L   68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali
         najetih nepremičnin
L   68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
         pogodbi,
M   69.200   Računovodske, knjigovodske in revizijske
         dejavnosti; davčno svetovanje,
M   70.100   Dejavnost uprav podjetij,
M   70.220   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M   71.129   Drug tehnično projektiranje in svetovanje,
M   71.200   Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M   73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij,
M   73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
M   74.900   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
         dejavnosti,
N   77.110   Dajanje lahkih motornih vozil v najem in
         zakup,
N   77.120   Dajanje tovornjakov v najem in zakup,
N   77.320   Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
         in zakup,
N   77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških
         naprav v najem in zakup,
N   77.390   Dajanje drugih strojev, naprav in
         opredmetenih sredstev v najem in zakup,
N   81.220   Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav
         in opreme
N   81.290   Čiščenje cest in drugo čiščenje
N   81.300   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
         okolice,
N   82.110   Nudenje celovitih pisarniških storitev,
N   82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
         posamične pisarniške dejavnosti,
N   82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N   82.990   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
         za poslovanje
P   85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R   93.110   Obratovanje športnih objektov
S   94.110   Dejavnost poslovnih in delodajalskih
         združenj,
S   96.030   Pogrebna dejavnost
(3) Družba lahko opravlja druge dejavnosti komunalnega značaja tako, da mora najprej zagotoviti nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti. Za druge dejavnosti se organizirajo organizacijske enote.
(4) Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz družbe in zagotovi drugo obliko javne službe.
(5) Dejavnost družbe se lahko spremeni na predlog ustanovitelja s spremembo tega odloka.
(6) Ustanovitelj s sklepom prenese v upravljanje komunalno infrastrukturo na družbo.
(7) Ustanovitelj lahko s sklepom kot javno pooblastilo prenese izvajanje posameznih dejavnosti iz njegove pristojnosti v družbo.
6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti družbe, mora družba pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi pravnimi akti, ki jih sprejme Občinski svet Občine Slovenske Konjice.
V. OSNOVNI KAPITAL IN OSNOVNI VLOŽEK
7. člen
(1) Osnovni kapital družbe znaša 561.860,25 EUR in je v višini 68.144,00 EUR glede na način nastanka družbe (preoblikovanje iz p.o.) v celoti vplačan iz premoženja družbenika Občine Slovenske Konjice, v višini 493.716,25 pa je vplačan s stvarnim vložkom.
(2) Novi osnovni vložek povečanega osnovnega kapitala iz predhodnega člena tega sklepa v nominalni višini 493.716,25 EUR je prevzel obstoječi družbenik Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, matična številka 5883814000, ki ga združi z že obstoječim osnovnim vložkom v družbi v nominalni višini 68.144,00 EUR, tako da ima po povečanju osnovnega kapitala družbe v njej en osnovni vložek v nominalni višini 561.860,25 EUR ter en poslovni delež v višini 100% povečanega osnovnega kapitala družbe.
(3) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital družbe.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI, ZASTOPANJE IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU
8. člen
(1) Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu. Med to pa ne sodijo objekti in naprave namenjene izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave).
(2) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti družbe subsidiarno do višine premoženja, ki je v pravnem prometu.
(3) Direktor zastopa družbo neomejeno, razen pri:
– prometu nepremičnin, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja,
– prometu z ostalimi materialnimi naložbami, ki niso opredeljene z letnim programom dela, za kar potrebuje soglasje nadzornega sveta.
VII. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA
8.a člen
(1) Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon. Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.
(2) Družba mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in na podlagi verodostojnih listin.
VIII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE
8.b člen
(1) Viri financiranja družbe so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– drugi viri.
(2) Za ostale dejavnosti družbe, ki se izvajajo kot dopolnitev k osnovni dejavnosti, velja tržni princip poslovanja.
IX. ORGANI DRUŽBE
9. člen
Družba ima naslednje organe:
– nadzorni svet,
– direktorja.
10. člen
Nadzorni svet
(1) Nadzorni svet šteje pet članov. Štiri člane imenuje in odpokliče ustanovitelj, enega člana pa kot predstavnika delavcev imenuje svet delavcev družbe.
(2) Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(3) Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo petih let. Ista oseba je lahko ponovno imenovana za člana nadzornega sveta.
(4) Prvo sejo nadzornega sveta skliče direktor, najkasneje v roku 30 dni od imenovanja s strani ustanovitelja.
(5) Člani nadzornega sveta sprejmejo poslovnik o svojem delu.
10.a člen
Direktor
(1) Direktor je odgovoren za zakonito delo družbe in ga imenuje in razrešuje ustanovitelj.
(2) Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa. Postopek razpisa vodi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve pri Občinskem svetu Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju komisija). Javni razpis se objavi skladno s predpisi in na spletni strani občine. V javnem razpisu mora biti poleg pogojev in zahtevanih dokazil, določen rok za prijavo na razpis, ki ne sme biti krajši od 5 dni.
(3) Razpis mora biti objavljen najmanj dva meseca pred potekom mandata direktorja.
(4) Komisija pregleda vse prejete vloge in ugotovi ali so pravočasne in popolne ter s kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje opravi razgovore, na osnovi katerih izoblikuje predlog, ki ga posreduje ustanovitelju, da izvede postopek imenovanja.
(5) Izbranega kandidata se pisno obvesti o izbiri v roku 8 dni po imenovanju, neizbrani kandidati pa se pisno obvestijo, da niso bili izbrani najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom.
(6) Direktor je imenovan za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
(7) V primeru prenehanja delovnega razmerja direktorja pred potekom mandata, ali v drugih primerih, ko direktor preneha z delom, lahko imenuje ustanovitelj do izvedbe postopka in izbire novega direktorja vršilca dolžnosti direktorja brez razpisa.
(8) Vršilec dolžnosti je imenovan s pravicami in dolžnostmi direktorja največ za dobo enega leta.
(9) Direktor je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, razen osebe, ki po zakonu ne more biti direktor in izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 2 leti na vodilnih delovnih mestih,
– ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela.
(10) Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje sodišče, pristojno za upravne spore.
(11) Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o delu ali drugo ustrezno pogodbo z nadzornim svetom.
10.b člen
(1) Direktor vodi delo in poslovanje družbe, predvsem pa:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, letne plane in program razvoja ter določa notranjo organizacijo družbe in sistemizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev,
– sprejema ukrepe za izvajanje letnega plana in programa razvoja,
– izvršuje sklepe nadzornega sveta in sklepe ustanovitelja,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
– zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela,
– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje družbe,
– odloča o zaposlitvi delavcev in sklepa z njimi pogodbe o zaposlitvi ter odloča o vseh drugih pravicah in obveznostih delavcev iz delovnega razmerja, skladno z zakonom, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti družbe,
– imenuje in razrešuje v soglasju z nadzornim svetom delavce s posebnimi pooblastili,
– s sindikati sklepa dogovor o pogojih in delu sindikata v družbi,
– odloča o razporeditvi oziroma prerazporeditvi delovnega časa ter o nadurnem delu,
– imenuje komisijo za ugotavljanje materialne škode, komisijo za inventure popise ter druga delovna telesa za proučitev posameznih zadev in nalog iz delovnega področja oziroma dejavnosti družbe,
– opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite, skladno z zakonom,
– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje družbe,
– na predlog strokovnih služb določa cene za opravljanje dopolnilnih dejavnosti,
– pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje družbe,
– pripravlja predloge sprememb v tehnično tehnoloških postopkih,
– ustanovitelju in nadzornemu svetu predlaga odpravo motenj v zvezi s poslovanjem družbe,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, sklepi ustanovitelja, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti družbe.
(2) Direktor družbe je pooblaščen, da v okviru pooblastil, ki jih ima, sklepa pravne posle in opravlja vsa druga opravila oziroma zastopa družbo pred sodišči in drugimi organi, v skladu z zakonom ter akti ustanovitelja.
(3) Direktor sme dati, v okviru svojih pristojnosti pisno pooblastilo za zastopanje le osebi, ki ima v družbi status delavca s posebnimi pooblastili.
(4) Podpisniki za družbo so direktor ter osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, vsaka v mejah pisnih pooblastil, ki jih da direktor družbe.
11. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe:
– v pritožbah odloča kot organ druge stopnje,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja poslovne knjige in dokumentacijo družbe,
– daje navodila in smernice za delo direktorja družbe,
– nadzira redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza,
– spremlja rentabilnost družbe in njegova gospodarska gibanja,
– sprejema delovne načrte in programe ter splošne akte družbe,
– sprejema finančni načrt in plan dela ter potrjuje letno poročilo,
– opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe.
12. člen
Ustanovitelj
Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– sprejema poslovno poročilo, obračun in zaključni račun družbe,
– sprejema finančni načrt in plan dela,
– odloča o statusnih spremembah družbe,
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem družbe,
– imenuje in razrešuje direktorja družbe,
– odloča o povečanju osnovne vloge ob razširitvi poslovanja družbe,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določata zakon o gospodarskih javnih službah in Zakon o gospodarskih družbah in drugi predpisi,
– določa sejnine članom nadzornega sveta,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem odlokom.
X. IZGUBA IN DOBIČEK DRUŽBE
13. člen
(1) Morebitno izgubo družbe pokriva ustanovitelj v skladu z zakonom.
(2) O razporejanju morebitnega dobička družbe odloča ustanovitelj v skladu z zakonom.
XI. DELAVCI S POSEBNIMI POOBLASTILI
13.a člen
(1) V družbi se za področje strokovno tehničnih opravil in vodenje gospodarsko računovodskih opravil lahko imenujeta delavca s posebnimi pooblastili.
(2) Delovno področje in pooblastila delavcev s posebnimi pooblastili se določajo z aktom o sistemizaciji in s sklepom direktorja.
(3) Delavce s posebnimi pooblastili imenuje in razrešuje direktor družbe na podlagi javnega razpisa s soglasjem nadzornega sveta in so imenovani za dobo štirih let.
(4) Delavci s posebnimi pooblastili morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo.
(5) Delavci s posebnimi pooblastili se lahko razrešijo tudi pred potekom mandata.
XII. DELAVCI DRUŽBE, NJIHOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
13.b člen
Delavci uresničujejo svoje pravice in obveznosti, ki se podrobneje uredijo z notranjimi akti skladno z zakonom o delovnih razmerjih in kolektivnimi pogodbami.
XIII. SODELOVANJE DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU TER RAZREŠEVANJE SPOROV
13.c člen
(1) Pravice v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju uresničujejo delavci preko:
– sveta delavcev,
– zbora delavcev.
(2) V družbi se organizira in deluje svet delavcev, zbor delavcev in postopki v zvezi z reševanjem medsebojnih sporov skladno s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
XIV. POSLOVNA TAJNOST IN VAROVANJE PODATKOV
13.č člen
(1) Kot poslovna tajnost se štejejo listine in podatki, katerih posredovanje nepooblaščeni osebi bi bilo v nasprotju s poslovanjem družbe in bi škodilo njegovim interesom.
(2) Organ pristojen za določanje o delu in poslovanju družbe sproti določa, katera listina in podatek predstavlja poslovno tajnost.
(3) Delavci so dolžni varovati poslovno tajnost, za katero izvedo pri opravljanju poslov z drugimi družbami.
(4) Poslovno tajnost mora varovati vsak delavec.
(5) Dolžnost varovanja poslovne tajnosti velja tudi po prenehanju delovnega razmerja v družbi.
XV. AKTI
13.d člen
Posamezna vprašanja, ki jih določa odlok se lahko podrobneje uredijo z drugimi akti, ki jih na podlagi pristojnosti lahko sprejmejo organi družbe ali ustanovitelj.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(1) Člani nadzornega sveta nadaljujejo z delom do izteka mandata. Za preostanek mandatnega obdobja namesto župana imenuje ustanovitelj člana nadzornega sveta.
(2) Zmanjšanje članov nadzornega sveta se uredi z nastopom novega mandatnega obdobja.
15. člen
V času do imenovanja direktorja družbe po tem odloku opravlja naloge v.d. direktorja dosedanji direktor.
16. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 7/96, 45/00, 2/02, 30/06, 35/09, 44/09 – uradno prečiščeno besedilo) v delu, v katerem predstavlja akt o ustanovitvi družbe JKP d.o.o. Slovenske Konjice.
16.a člen
(1) Vsi akti morajo biti usklajeni v 90 dneh od uveljavitve tega odloka.
(2) Direktor poskrbi za vpis v sodni register najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0034/2010-4 (126)
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.