Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1288. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirano prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja, stran 3650.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP) in 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 6. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirano prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirano prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) (v nadaljevanju: spremembe PUP za dele). Nalogo je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrica, v avgustu 2010, pod št. 05/10-SP PUP odprti in je sestavni del tega odloka.
(2) Spremembe PUP za dele vsebujejo:
– besedilo odloka
– tekstualni del z obrazložitvijo
– kartografski del.
2. člen
Spremembe PUP za dele naselij se nanašajo na ureditev dodatnih parkirnih površin, neizgrajenih po veljavnem PIA in obstoječih v blokovskem naselju ob Liptovski in Škalski cesti, vse z možnostjo nadkritja.
III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
3. člen
6. člen se dopolni z novo točko f) z naslednjim tekstom:
f) gradnja parkirnih površin, ki jih je možno nadkriti.
4. člen
8. člen se dopolni z novim 8.a členom in naslednjim tekstom:
Gradnja in nadkrivanje dodatnih parkirnih površin, še neizgrajenih po veljavnem PIA in obstoječih parkirnih površin je možno, kolikor so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
– Lokacije predvidenih parkirnih površin so prikazane v priloženi grafični podlagi – pregledna situacija obstoječih in predvidenih parkirnih površin, ki je izdelana na digitalnem katastrskem načrtu v M 1:1000.
– Utemeljenost nadkritja določene parkirne površine se ugotovi v postopku izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V idejnem projektu oziroma projektni dokumentaciji PGD, PZI je potrebno zagotoviti mehansko odpornost in stabilnost objekta, zadostiti pogoju prometne varnosti in drugim tehničnim predpisom, upoštevati stanje obstoječih in predvidenih komunalnih vodov ter upoštevati poenoteno oblikovanje objektov.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV OZIROMA DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Za 19. členom se doda novi 19.a člen in naslednjim tekstom:
– Tloris tipičnega parkirnega mesta za osebno vozilo standardne velikosti ne sme biti manjši kot 2.50 m x 5.00 m, v kolikor je dovozna cesta širine več kot 5.0 m.
– V primeru, da je dovozna cesta široka manj kot 5 m in ne ožja kot 4.5 m, mora biti dolžina parkirnega mesta najmanj 5.50 m.
6. člen
Za 22. členom se doda novi 22.a člen in naslednjim tekstom:
Lega, lokacija nadstrešnic:
– Lokacije predvidene za nadkritje se določijo na mestih, kjer se v nizu lahko pokrijejo najmanj 3PM in ne smejo s svojo postavitvijo ovirati dostopov in dovozov na stavbno zemljišče, dvorišče, vhod v objekt …
– Točkovni temelji konstrukcije za gradnjo oziroma postavitev nadstrešnic ne smejo povzročiti škode na podzemnih in energetskih vodih položenih v območju gradnje.
– Gradnja nadstrešnic tik ob objektih ni dopustna, minimalni odmik je 5.0 m (merjeno od najbolj izpostavljenega dela nadstrešnice – napušča) do fasade bloka – objekta.
– Ob objektu Kotlovnica Škalce se predvidi do 3PM za servisna vozila.
– Tolerance:
– Možna je tudi drugačna mikrolokacijska razporeditev parkirnih površin, kolikor se izkaže ustreznejša in v primeru, da zaradi objektivnih razlogov predlagana ne ustreza (obstoječi ali predvideni komunalni vodi, prometna varnost …).
7. člen
Za 41. členom se doda novi 41.a člen z naslednjo vsebino:
Oblikovanje in zunanja podoba nadstreškov:
– V nizu, kareju oziroma območju so nadstreški enotno oblikovane.
– So lahke transparentne montažne konstrukcije in izvedbe.
– Nosilni konstrukcijski elementi so kovinske izvedbe v barvi po izboru Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o.
– Kritina je iz prosojnih večslojnih prekatnih polikarbonatnih plošč (prozorne ali bele barve).
– Streha nadstreška je enokapna streha v naklonu, katere napušč ne sme segati izven območja parkirnega mesta v vozišče in ne sme ovirati prometa na dovozni cesti.
– Napušč na strani uvoza pod nadstrešnico ne sme ovirati prometa na dovozni cesti.
V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE OBMOČIJ
8. člen
Za 43. členom se doda novi 43.a člen:
Gradnja nadstrešnic je možna ob izpolnitvi naslednjih smernic:
– Popis predvidenih priključkov na infrastrukturo z navedbo predvidenih dimenzij oziroma predvideno kapaciteto z navedbo upravljavcev gospodarske javne infrastrukture, grafični prikaz lege objekta na zemljišču s tlorisno velikostjo in odmiki od sosednjih zemljišč, sosednjih objektov ter varovanih območij in varovalnih pasov.
– Prometna signalizacija in prometna oprema mora biti načrtovana in postavljena tako, da koristnih nedvoumno in zlahka dojame njen pomen.
– Pri načrtovanju je potrebno upoštevati takšno gostoto pozidave, da bo omogočeno normalno funkcioniranje predvidenih posegov v prostor (zadostni odmiki, število parkirnih mest, zelene površine drevesa …).
– Nosilni montažni konstrukcijski elementi za nadstrešnice morajo biti postavljeni izven prometnih površin, kjer napušči ne smejo segati v prometni profil dovozne ceste.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČIJ
9. člen
Za 46. členom se doda 46.a člen z vsebino:
Pri gradnji parkirnih površin z nadstrešnicami je potrebno upoštevati smernice nosilcev urejanja:
a. Vodovod
V območju gradnje potekajo naslednji vodi:
– javni vodovod dimenzije DN 150 PVC (tranzitni vod Slovenske Konjice–Tepanje)
– vodovod dimenzije DN 80 PE (poteka vzporedno z vodom DN 150).
Pred pričetkom gradbenih del je investitor oziroma izvajalec del dolžan naročiti zakoličbo obstoječega komunalnega omrežja in izstaviti naročilnico za komunalni nadzor in opraviti sondažne izkope.
Na mestu, kjer se bodo gradbena dela izvajala v varovalnem pasu javnega vodovoda, je potrebno le tega prestaviti ali ga zamenjati za cevi iz duktilne litine.
O izvedbi prestavitve morebitnih vodov je investitor dolžan posredovati vse potrebne podatke za vnos novozgrajene komunalne infrastrukture v geoinformacijski sistem (GIS) upravljavca komunalnih vodov.
Vse stroške v zvezi s prestavitvijo in zavarovanjem voda nosi investitor.
b. Kanalizacija
– Na območju blokovskega naselja stanje obstoječe kanalizacije ne zagotavlja zadovoljivega odvoda meteornih vod celotnem območju zaradi delno poddimenzionirane javne kanalizacije v Škalski cesti.
– V sklopu projektne dokumentacije PGD je potrebno projektno obdelati odvod meteornih vod iz celotnega območja blokovske gradnje skladno s 4. točko predloženega projekta z upoštevanjem:
– Izdela se hidravlični preračun obstoječega stanja in predvidenih dodatnih parkirnih površin skladno s SIST 752-2.
– Načela zadrževanja meteornih voda mestu nastanka – ZBDV.
– V projektu je potrebno preveriti možnost ponikanja meteornih vod – ponikalno polje oziroma grede.
– Zaledne vode iz območja SZ dela Škalc.
– Obstoječega zadrževalnika naplavin ob Škalski cesti.
– Nove javne kanalizacije Liptovska v ločenem sistemu.
– Vse meteorne vode je potrebno pred ponikanjem oziroma eventualnim priklopom na javno kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranjem lovilcu olj.
– Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati:
– usmeritve Študije ravnanja s kanalizacijskim sistemom Slovenske Konjice do izgradnje CČN Slovenske Konjice IEI d.o.o., št. Proj. 6K 0827.4 in izdelati nov meteorni kanal v Škalski cesti;
– projekt » Očistimo reko Dravinjo«;
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 78/07);
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 09/07 in 33/10);
– Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/09);
– Pravilnik o nalogah, ki jih izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07);
– Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 33/10).
c. Elektrika
– Na območju obravnave potekajo energetski vodi, katerih lego je potrebno upoštevati pri projektiranju objektov in pred gradnjo določiti njihovo natančno lego:
– SN 20 kV KBV RTP Sl. Konjice–DV Stranice (k-516 OE Slovenska Bistrica)
– SN 20 kV KBV Škalce Sl. Konjice–Zlati grič (k-300 OE Slovenska Bistrica)
– SN 20 kV KBV Zlati grič Škalce–Sl. Konjice (k-762 OE Slovenska Bistrica)
– TP 20/0,4 KV Zlati grič–S. K. (t-704)
– In nizkonapetostno omrežje
– Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve in zaščite vodov), je potrebno projektno obdelati v skladu s smernicami in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
d. Telekomunikacije
– Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati obstoječe TK omrežje, katerega trase so na razpolago v tehnični dokumentaciji Telekom Slovenije.
– Kolikor bodo ovirali predvidene posege, je potrebna zaščita ali prestavitev TK omrežja.
e. Cevno omrežje toplovoda
V območju obravnave poteka toplovodno omrežje. Gradnja nadstrešnic na cevnem omrežju toplovodnega omrežja ni dovoljena. Minimalni odmik od osi cevovoda je 1.5 m (merjeno od najbolj izpostavljenega dela nadstrešnice – napušča).
f. Omrežje zemeljskega plina
Na omenjenem območju je že zgrajeno plinovodno omrežje, katerega koncesionar za distribucijo, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture, je PETROL PLIN d.o.o..
Pri projektiranje nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
VII. POGOJI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
10. člen
Za 52. členom se doda 52.a člen z naslednjo vsebino:
Gradnja novih parkirišč in nadkrivanje je možno brez posebnih pogojev oziroma pridobitve smernic, ker predvideni posegi nimajo vpliva na zavarovana območja in objekte ter na obravnavanem območju ni zavarovanih objektov kulturne dediščine.
VIII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
11. člen
Za 57. členom se doda 57.a člen z naslednjim tekstom:
Predviden poseg lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, zato je potrebno upoštevati naslednje smernice:
1. Vse odpadne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem, če le-ta obstaja.
2. V PGD za pridobitev vodnega soglasja mora biti v tekstualnem delu jasno naveden in iz grafičnega dela jasno razviden način odvajanja očiščenih padavinskih vod.
3. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
4. Odvajanje padavinskih vod iz parkirišč in manipulativnih površin naj se uredi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescentnimi filtri (standardiziran na SIST EN 858-2) v javno kanalizacijo, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju velikosti prispevnih površin, intenzitete padavin in možne pričakovane količine naftnih derivatov. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev olj.
5. Odpadne vode s ceste morajo biti obvezno speljane po vodotesnem sistemu preko lovilcev olj. Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).
6. V skladu z 49. členom ZGO (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS in 126/07) si mora investitor pri naslovnem organu, po končanem projektiranju in pred gradnjo na obravnavanem območju, pridobiti vodno soglasje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(nadzor nad izvajanjem PIA)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
13. člen
(hramba sprejetega PIA)
Spremembe in dopolnitve PUP za dele naselij je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.
14. člen
(začetek veljavnosti PIA)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2010(131)
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.