Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1276. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova ob Ljubljanski cesti 47, stran 3633.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova ob Ljubljanski cesti 47
1. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo)
(1) Območje urejanja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Prenova ob Ljubljanski cesti 47 (v nadaljevanju: OPPN) leži v severnem delu Bršljina v Novem mestu. V zahodnem delu meji na regionalno železniško progo Ljubljana – Novo mesto in gospodarsko cono Livada, v severnem delu na Mirnopeško cesto in krožno križišče Bučna vas, v vzhodnem delu na Ljubljansko cesto in stanovanjsko naselje, v južnem delu pa na območje blagovno-transportnega centra (BTC). V osrednjem severnem delu območja urejanja so opuščene površine podjetja CGP, d.d., v zahodnem vodne in obvodne površine Bršljinskega potoka, v južnem pa je nekaj stanovanjskih hiš in poslovne površine podjetja Dinos, d.d.
(2) OPPN se izdela z namenom določitve prostorskih izvedbenih pogojev za prenovo območja nekdanjih poslovnih prostorov in operativnih površin gospodarske družbe CGP, d.d. na naslovu Ljubljanska cesta 47, ureditve površin podjetja Dinos, d.d., rekonstrukcije ali ohranitve nekaj stanovanjskih objektov v južnem delu območja urejanja ter ureditve zelenih površin ob Bršljinskem potoku. Rešitve načrtovanih prostorskih ureditev morajo omogočiti sanacijo in oživitev sedaj pretežno opuščenega grajenega območja in zasnovo kvalitetne vizualne podobe oziroma urbanističnega poudarka na pomembni vstopni točki v osrednji del Novega mesta oziroma ob glavni mestni vpadnici. Rešitve morajo biti usklajene z načrtovanimi prostorskimi ureditvami v sosednjih enotah urejanja prostora z oznakami NM/10-OPPN-e, NM/10-OPPN-f in NM/6-OPPN-a (BTC, Ljubljanska cesta).
(3) Območje urejanja je namenjeno razvoju centralnih dejavnosti terciarnega in kvartarnega značaja ter dejavnostim pripadajočih zelenih površin in zelenih površin v obvodnem območju. Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja. Celotno območje se načrtuje v obliki intenzivne urbane ureditve s kakovostnim in ambicioznim urbanističnim ter krajinsko-arhitekturnim oblikovanjem.
2. člen
(Območje urejanja)
(1) Območje urejanja je določeno z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 in 76/10 – tehnična popravka) kot enota urejanja prostora NM/10-OPPN-g. Obsega površino v velikosti približno 7,1 ha ter zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 1059, 1110/5, 1111/1, 1111/2, 1112/1, 1112/2, 1114, 1115/1, 1115/2, 1116, 1124/3, 1124/4, 1129/2, 1131/1 (vse k.o. Daljni vrh) in 140/1, 140/2, 141/1, 141/2, 143, 145/1, 145/2, 145/3, 177/1, 178, 182/1, 182/2, 182/3, 182/4, 182/6, 182/7, 182/8, 183/1, 185/3, 190/7, 190/10, 593, 604/2, 606/4, 606/6, 606/7, 606/8, 606/9, 606/10, 606/11, 606/13, 606/15, 606/17, 1147/4, 1163/1 (vse k.o. Bršljin).
(2) Območje urejanja je določeno okvirno in se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni oziroma razširi na sosednje enote urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja.
3. člen
(Vsebina in oblika OPPN ter način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) OPPN mora vsebovati grafični in tekstualni del ter priloge. Določiti mora prostorske izvedbene pogoje na ravni podrobnosti, ki bo omogočala izdajo gradbenega dovoljenja. Izdela se v digitalni in analogni obliki na podlagi strokovnih podlag in programskih izhodišč ter v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter normativi na področju urbanističnega načrtovanja in graditve objektov v Republiki Sloveniji.
(2) Strokovne podlage morajo vsebovati širše strokovne podlage, prometno študijo, variantne rešitve in podrobnejše strokovne podlage za izbrano rešitev, usklajeno z rešitvami prometa in druge javne infrastrukture.
4. člen
(Postopek priprave OPPN)
(1) Priprava OPPN bo potekala v naslednjih fazah:
– izdelava širših strokovnih podlag s prometno študijo, variantnih rešitev in podrobnejših strokovnih podlag
– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag in izbrane variantne rešitve
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe o morebitni potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev na podlagi pridobljenih smernic
– javna razgrnitev z javno obravnavo, prvo obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu
– priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter zavzetje stališč
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
– dopolnitev predloga OPPN na podlagi pripomb nosilcev urejanja prostora in izdelava usklajenega predloga OPPN za sprejem
– druga obravnava usklajenega predloga OPPN na odborih občinskega sveta in občinskem svetu ter sprejem
– objava v Uradnem listu RS
– priprava in oddaja kompletiranega gradiva.
(2) V primeru izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
– Mestna občina Novo mesto, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest – območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (v vednost);
– Slovenske železnice, d.o.o., Področje za nepremičnine, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana;
– Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
– Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto;
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje TK omrežja, Novi trg 7a, Novo mesto;
– Telemach, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
– Gratel, d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
– Istrabenz plini, d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto;
– Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade11, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (v vednost);
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto (v vednost).
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo naknadno v postopku.
(3) Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(4) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od prejema vloge. V primeru, da kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se v skladu z 58. členom ZPNačrt šteje, da smernic nima, pri čemer mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda mnenja, občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljuje s postopkom priprave OPPN.
6. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Izdelavo OPPN financira gospodarska družba CGP, d.d. kot naročnik in pobudnik izdelave OPPN. Naročnik v ta namen sklene pogodbo z izdelovalcem OPPN, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
7. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-5/2011
Novo mesto, dne 29. marca 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.