Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Prevrat, stran 3647.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP) in 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 6. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Prevrat
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Prevrat, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 4/01 (v nadaljevanju: spremembe ZN 2010). Strokovne podlage za spremembe ZN je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice, v avgustu 2010, pod št. 03/10-SP UN Prevrat in so sestavni del tega odloka.
(2) Spremembe ZN vsebujejo:
– besedilo odloka
– tekstualni del z obrazložitvijo
– grafične priloge.
2. člen
Spremembe ZN 2010 se nanašajo na možnost ureditve dodatnih parkirnih površin, neizgrajenih po veljavnem PIA in obstoječih v blokovskem naselju ob ulici Toneta Melive, vse z možnostjo nadkritja ter gradnjo prizidka k vrtcu za 6 oddelkov na parc. št. 413/13, k.o. Slovenske Konjice, z zagotovitvijo dodatnih parkirnih površin.
II. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
3. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
1. Gradnja in nadkrivanje dodatnih parkirnih površin, še neizgrajenih po veljavnem PIA in obstoječih parkirnih površin je možno, kolikor so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
– Lokacije predvidenih parkirnih površin so prikazane v priloženi grafični podlagi – pregledna situacija obstoječih in predvidenih parkirnih površin, ki je izdelana na digitalnem katastrskem načrtu v M 1:1000.
– Utemeljenost nadkritja določene parkirne površine se ugotovi v postopku izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V idejnem projektu oziroma projektni dokumentaciji PGD, PZI je potrebno zagotoviti mehansko odpornost in stabilnost objekta, zadostiti pogoju prometne varnosti in drugim tehničnim predpisom, upoštevati stanje obstoječih in predvidenih komunalnih vodov ter upoštevati poenoteno oblikovanje objektov.
2. Prostorski in lokacijski pogoji:
– tloris tipičnega parkirnega mesta za osebno vozilo standardne velikosti ne sme biti manjši kot 2.50 m x 5.00 m, v kolikor je dovozna cesta širine več kot 5.0 m.
– V primeru, da je dovozna cesta široka manj kot 5 m in ne ožja kot 4.5 m, mora biti dolžina parkirnega mesta najmanj 5.50 m.
– Lokacije predvidene za nadkritje se določijo na mestih, kjer se v nizu lahko pokrijejo najmanj 3PM in ne smejo s svojo postavitvijo ovirati dostopov in dovozov na stavbno zemljišče, dvorišče, vhod v objekt …
– Točkovni temelji konstrukcije za gradnjo oziroma postavitev nadstrešnic ne smejo povzročiti škode na podzemnih in energetskih vodih položenih v območju gradnje.
– Gradnja nadstrešnic tik ob objektih ni dopustna, minimalni odmik je 5.0 m (merjeno od najbolj izpostavljenega dela nadstrešnice – napušča) do fasade bloka – objekta.
3. Oblikovanje in zunanja podoba nadstreškov:
– V nizu, kareju oziroma območju so nadstrešnice enotno oblikovane.
– So lahke transparentne montažne konstrukcije in izvedbe.
– Nosilni konstrukcijski elementi so kovinske izvedbe v barvi po izboru Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o.
– Kritina je iz prosojnih večslojnih prekatnih polikarbonatnih plošč (prozorne ali bele barve).
– Streha nadstrešnice je enokapna streha v naklonu, katere napušč ne sme segati izven območja parkirnega mesta v vozišče in ne sme ovirati prometa na dovozni cesti.
– Napušč na strani uvoza pod nadstrešnico ne sme ovirati prometa na dovozni cesti.
– Ker predvideni posegi nimajo vpliva na zavarovana območja in objekte ter na obravnavanem območju ni zavarovanih objektov kulturne dediščine, ZVKD Slovenije ni podal posebnih oblikovalskih smernic.
III. CESTNA, KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEPRENOSNA INFRASTRULTURA
4. člen
Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:
Prometna signalizacija in prometna oprema mora biti načrtovana in postavljena tako, da koristnih nedvoumno in zlahka dojame njen pomen.
Nosilni montažni konstrukcijski elementi za nadstrešnice morajo biti postavljeni izven prometnih površin, kjer napušči ne smejo segati v prometni profil dovozne ceste.
5. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
a. Vodovod
V območju gradnje poteka javni vodovod DN 100 z odcepi za vsak posamični stanovanjski blok. Pred pričetkom del je potrebno na stroške investitorja opraviti sondažne izkope.
Na mestu, kjer se bodo gradbena dela izvajala v varovalnem pasu javnega vodovoda, je potrebno le tega prestaviti ali ga zamenjati za cevi iz duktilne litine.
O izvedbi prestavitve morebitnih vodov je investitor dolžan posredovati vse potrebne podatke za vnos novozgrajene komunalne infrastrukture v geoinformacijski sistem (GIS) upravljavca komunalnih vodov.
Vse stroške v zvezi s prestavitvijo in zavarovanjem voda nosi investitor.
b. Kanalizacija
Odpadne sanitarne in meteorne vode območja objektov Toneta Melive 2-16 in vrtca se odvajajo po kanalu št. 700 DN 400-800 mm in 8100 DN 1200 mm v Dravinjo.
V sklopu projektne dokumentacije PGD – PZI je potrebno obdelati odvod odpadnih meteornih vod iz celotnega območja ZN Prevrat in vrtca skladno s 3. tč. predloženega projekta z upoštevanjem:
– Možnosti priključitve dodatnih površin na podlagi hidravličnega preračuna iz projekta Vinogradna – Dravinja IEI d.o.o., proj. Št. 6K 09298.2. in SIST 752-2.
– Načela zadrževanja meteornih voda na mestu nastanka,
– V projektu je potrebno preveriti možnost ponikanja meteornih vod – ponikalno polje oziroma grede
Vse meteorne vode je potrebno pred ponikanjem oziroma eventualnim priklopom na javno kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranjem lovilcu olj.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati:
– usmeritve Študije ravnanja s kanalizacijskim sistemom Slovenske Konjice do izgradnje CČN Slovenske Konjice IEI d.o.o., št. proj. 6K 0827.4 in izdelati IDP nove kanalizacije v škalski cesti.
– projekt » Očistimo reko Dravinjo«.
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 78/07).
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 09/07 in 33/10).
– Odlok o odvajanju odpadne in padavinske vode Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/09).
– Pravilnik o nalogah, ki jih izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07).
– Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 33/10).
Za zmanjšanje koeficienta odtoka predlagamo na parkiriščih in dovoznih cestah za zgornji zaključni sloj uporabo tlakovcev.
c. Telekomunikacije
Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati obstoječe TK omrežje, katerega trase so na razpolago v tehnični dokumentaciji Telekom Slovenije.
Kolikor bodo ovirali predvidene posege, je potrebna zaščita ali prestavitev TK omrežja.
d. Cevno omrežje toplovoda
V območju obravnave poteka toplovodno omrežje. Gradnja nadstrešnic na cevnem omrežju toplovodnega omrežja ni dovoljena. Minimalni odmik od osi cevovoda je 1,5 m (merjeno od najbolj izpostavljenega dela nadstrešnice – napušča).
e. Omrežje zemeljskega plina
Na omenjenem območju je že zgrajeno plinovodno omrežje, katerega koncesionar za distribucijo, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture, je PETROL PLIN d.o.o..
Pri projektiranje nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
IV. VARSTVO OKOLJA
6. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen z naslednjo vsebino:
– Vse odpadne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem, če le-ta obstaja. V PGD za pridobitev vodnega soglasja mora biti razviden način odvajanja komunalnih odpadnih in očiščenih padavinskih vod. Projektne rešitve morajo biti usklajene s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
– Odvajanje padavinskih vod iz parkirišč in manipulativnih površin naj se uredi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescentnimi filtri (standardiziran na SIST EN 858-2) v javno kanalizacijo, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju velikosti prispevnih površin, intenzitete padavin in možne pričakovane količine naftnih derivatov.
– Ker je območje lahko občasno poplavljeno, je ob izgradnji in obratovanju izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave na bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(nadzor nad izvajanjem PIA)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
(hramba sprejetega PIA)
Spremembe in dopolnitve ZN 2010 so stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.
9. člen
(začetek veljavnosti PIA)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2010(131)
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.