Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2010, stran 3638.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 102. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 6. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2010.
2. člen
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       12.604.727
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           10.589.524
70  DAVČNI PRIHODKI                9.387.024
   700 Davki na dohodek in dobiček        8.018.687
   703 Davki na premoženje             702.059
   704 Domači davki na blago in storitve      666.278
   706 Drugi davki                    0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               1.202.500
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   679.974
   711 Takse in pristojbine             3.077
   712 Denarne kazni                11.038
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    339.134
   714 Drugi nedavčni prihodki           169.277
72  KAPITALSKI PRIHODKI               411.105
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    316.290
   721 Prihodki od prodaje zalog             0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja            94.815
73  PREJETE DONACIJE                 13.915
   730 Prejete donacije iz domačih virov      13.915
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              1.590.183
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            881.457
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije                      708.726
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         13.532.988
40  TEKOČI ODHODKI                2.577.992
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      616.091
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     107.950
   402 Izdatki za blago in storitve       1.670.882
   403 Plačila domačih obresti           62.177
   409 Rezerve                   120.892
41  TEKOČI TRANSFERI               4.489.003
   410 Subvencije                  80.197
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                2.674.762
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in
   ustanovam                    289.264
   413 Drugi tekoči domači transferi       1.444.780
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             5.989.072
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    5.989.072
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             476.921
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    98.862
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   378.059
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI
   PRIMANKLJAJ)                  –928.261
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (75)               0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (44)                    500
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                       500
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)           –500
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (50)               1.250.000
50  ZADOLŽEVANJE                 1.250.000
   500 Domače zadolževanje            1.250.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)              228.480
55  ODPLAČILA DOLGA                 228.480
   550 Odplačila domačega dolga          228.480
IX.  POVEČANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            92.759
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        1.021.520
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX=-III)    928.261
-------------------------------------------------------------
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo           581.979
-------------------------------------------------------------
3. člen
Rezervni sklad za leto 2010 izkazuje:
-------------------------------------------------------------
Prihodki                       120.892
Odhodki                        89.630
Presežek prihodkov                   31.262
-------------------------------------------------------------
4. člen
EZR za leto 2010 izkazuje:
-------------------------------------------------------------
Prihodki                        1.746
Odhodki                         1.724
Povečanje sredstev na računih               22
-------------------------------------------------------------
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4500-0002/2011-1(110)
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.