Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1289. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 4 območja v centru Slovenske Konjice in območje dela ZN Škalce III, stran 3652.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP) in 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 6. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 4 območja v centru Slovenske Konjice in območje dela ZN Škalce III
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 4 območja v centru Slovenske Konjice in območje dela ZN Škalce III (Uradni list RS, št. 30/95) (v nadaljevanju: spremembe PUP 4 obm), ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice v avgustu 2010 pod št. 04/10-SP PUP 4 obm in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Spremembe PUP se nanašajo na ureditev dodatnih parkirnih površin, neizgrajenih po veljavnem PIA in obstoječih v blokovskem naselju ob Slomškovi ulici, ob objektu Mestni trg 1 in 140 stanovanjski blok ter del Toneta Melive, vse z možnostjo nadkritja.
II. FUNKCIJA OBMOČIJ IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR
3. člen
(1) Za točko č) v 9. členu se doda nova točko d) z naslednjim tekstom:
»d) možnost nadkritja obstoječih in dodatnih parkirnih površini, v skladu s spremembami in dopolnitvami PUP v letu 2010.«
(2) 10. člen se dopolni z novo točko 6. z naslednjim tekstom:
»Gradnja in nadkrivanje dodatnih parkirnih površin, še neizgrajenih po veljavnem PIA in obstoječih parkirnih površin je možno, kolikor so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:
– Lokacije predvidenih parkirnih površin so prikazane v priloženi grafični podlagi – pregledna situacija obstoječih in predvidenih parkirnih površin, ki je izdelana na digitalnem katastrskem načrtu v M 1:1000.
– Utemeljenost nadkritja določene parkirne površine se ugotovi v postopku izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. V idejnem projektu oziroma projektni dokumentaciji PGD, PZI je potrebno zagotoviti mehansko odpornost in stabilnost objekta, zadostiti pogoju prometne varnosti in drugim tehničnim predpisom, upoštevati stanje obstoječih in predvidenih komunalnih vodov ter upoštevati poenoteno oblikovanje objektov.«
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
4. člen
(1) Za 20. členom se doda novi 20.a člen z naslednjim tekstom:
»Pri lokaciji oziroma legi parkirišč z možnostjo nadkritja je potrebno upoštevati:
– tloris tipičnega parkirnega mesta za osebno vozilo standardne velikosti ne sme biti manjši kot 2.50 m x 5.00 m, kolikor je dovozna cesta širine več kot 5.0 m.
– V primeru, da je dovozna cesta široka manj kot 5 m in ne ožja kot 4.5 m, mora biti dolžina parkirnega mesta najmanj 5.50 m.
– Lokacije predvidene za nadkritje se določijo na mestih, kjer se v nizu lahko pokrijejo najmanj 3PM in ne smejo s svojo postavitvijo ovirati dostopov in dovozov na stavbno zemljišče, dvorišče, vhod v objekt …
– Točkovni temelji konstrukcije za gradnjo oziroma postavitev nadstrešnic ne smejo povzročiti škode na podzemnih in energetskih vodih položenih v območju gradnje.
– Gradnja nadstrešnic tik ob objektih ni dopustna, minimalni odmik je 5.0 m (merjeno od najbolj izpostavljenega dela nadstrešnice – napušča) do fasade bloka – objekta.
– ali predvideni komunalni vodi, prometna varnost …).
– Pri načrtovanju je potrebno upoštevati takšno gostoto pozidave, da bo omogočeno normalno funkcioniranje predvidenih posegov v prostor (zadostni odmiki, število parkirnih mest, zelene površine drevesa …).«
(2) Doda se novi 20.b člen z naslednjo vsebino:
»Tolerance pri umeščanju objektov:
– Možna je tudi drugačna mikrolokacijska razporeditev parkirnih površin, kolikor se izkaže ustreznejša in v primeru, da zaradi objektivnih razlogov predlagana ne ustreza (obstoječi ali predvideni komunalni vodi, prometna varnost …).«
(3) Za 21. členom se doda novi 21.a člen z naslednjim tekstom:
»Urbanistično-arhitektonski pogoji za gradnjo parkirišč z možnostjo nadkritja:
– V nizu, kareju oziroma območju so nadstrešnice enotno oblikovane.
– So lahke transparentne montažne konstrukcije in izvedbe.
– Nosilni konstrukcijski elementi so kovinske izvedbe v barvi po izboru Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o.
– Kritina je iz prosojnih večslojnih prekatnih polikarbonatnih plošč (prozorne ali bele barve).
– Streha nadstrešnice je enokapna streha v naklonu, lahko zakrita z venčno masko, katere napušč ne sme segati izven območja parkirnega mesta v vozišče in ne sme ovirati prometa na dovozni cesti.
– Zgornji ustroj parkirišča je zaradi lažjega odvodnjavanja v izvedbi s travnimi ploščami, tlakovci ali drugim poroznim materialom. Dovozne ceste so asfaltirane.
– Ker na obravnavanem območju ni zavarovanih objektov kulturne dediščine, ZVKD Slovenije ni podal smernic glede oblikovanja.«
IV. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE OBMOČIJ
5. člen
Za 29. členom se doda novi 29.a člen z naslednjo vsebino:
»– Na območju novih parkirnih površin z možnostjo nadkritja mora biti prometna signalizacija in prometna oprema načrtovana in postavljena tako, da koristnik nedvoumno in zlahka dojame njen pomen.
Nosilni montažni konstrukcijski elementi za nadstrešnice morajo biti postavljeni izven prometnih površin, kjer napušči ne smejo segati v prometni profil dovozne ceste.
V primeru, če se nadkrivajo obstoječa ali nova parkirna mesta, ki mejijo na javno pot ali lokalno cesto, se uredijo novi uvozi na parkirna mesta pod nadstrešnico na dvoriščni strani, po novih internih cestah. Ustrezno novi prometni ureditvi se zgradijo oziroma prestavijo pločniki.«
6. člen
(1) Na koncu poglavja VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA se doda novi 32.a člen z naslednjo vsebino:
»a. Vodovod
– V območju gradnje potekajo trase javnega vodovoda, katerega ni možno mikrolocirati. Pred pričetkom del je potrebno na stroške investitorja opraviti sondažne izkope.
– Na mestu, kjer se bodo gradbena dela izvajala v varovalnem pasu javnega vodovoda, je potrebno le tega prestaviti ali ga zamenjati za cevi iz duktilne litine.
b. Kanalizacija
– Stanje obstoječe kanalizacije na območju objektov Slomškova 5–7 ne zagotavlja zadovoljivega odvoda meteornih vod zaradi delno poddimenzionirane javne kanalizacije – kanal 7120 DN 300 mm.
Na območju OU1 stanje javne kanalizacije ni znano zato bo potrebno za potrebe izdelave projektne dokumentacije faze PGD – PZI izdelati detajlni kataster obstoječih vodov.
Odpadne sanitarne in meteorne vode območja objektov Toneta Melive 10 do 12 se odvajajo po kanalu št. 8100 DN 1200 mm v Dravinjo.
– V sklopu projektne dokumentacije PGD – PZI je potrebno obdelati odvod odpadnih meteornih vod iz celotnega območja blokovskih gradenj skladno s 3. točko predloženega projekta z upoštevanjem:
– Izdela se hidravlični preračun obstoječega stanja in predvidenih dodatnih parkirnih površin skladno s SIST 752-2,
– Načela zadrževanja meteornih voda mestu nastanka – ZBDV,
– V projektu je potrebno preveriti možnost ponikanja meteornih vod – ponikalno polje oziroma grede,
– Nove javne kanalizacije Vinogradna – Dravinja IEI d.o.o., proj. Št. 6K 09298.2.
– Vse meteorne vode je potrebno pred ponikanjem oziroma eventualnim priklopom na javno kanalizacijo očistiti v ustrezno dimenzioniranjem lovilcu olj.
– Za območje OU1 je potrebno izdelati novi meteorni kanal z iztokom v Dravinjo ob upoštevanju pogojev vodnega soglasja kakor za območje 4 center Slovenskih Konjic s priklopom na meteorni kanal Liptovska.
– Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati:
– usmeritve Študije ravnanja s kanalizacijskim sistemom Slovenske Konjice do izgradnje CČN Slovenske Konjice IEI d.o.o., št. Proj. 6K 0827.4 in izdelati IDP nove kanalizacije v Škalski cesti.
– projekt »Očistimo reko Dravinjo« ter ostale področne predpise
c. ELEKTRO omrežje
– Na območju obravnave potekajo energetski vodi, katerih lego je potrebno upoštevati pri projektiranju objektov:
– TP 20/0,4 KV S.K. 2 BLOKI (t-068)
– TP 20/0,4 KV Zlati grič – S.K. (t-704)
– 20 kV kablovod TP 20/0,4 KV (k-516)
– 20 kV kablovod TP 20/0,4 KV (k-762)
– Predhodno so za območje obravnave bile izdane smernice št. 06-TT/B-442/08 dne 15. 10. 2008 in mnenje št. 06-TT/B-2624 /08 za stanovanjski blok 3K s podzemnimi garažami in zunanje parkirišče.
– V primeru priključitve na elektro omrežje je potrebno zgraditi NN kabelski razvod iz oporišča obstoječega NN omrežja do posameznih objektov.
– Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve in zaščite vodov), je potrebno projektno obdelati v skladu s smernicami in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
d. Telekomunikacije
– Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati obstoječe TK omrežje, katerega trase so na razpolago v tehnični dokumentaciji Telekom Slovenije.
– Kolikor bodo ovirali predvidene posege, je potrebna zaščita ali prestavitev TK omrežja.
e. Cevno omrežje toplovoda
V območju obravnave poteka toplovodno omrežje. Gradnja nadstrešnic na cevnem omrežju toplovodnega omrežja ni dovoljena. Minimalni odmik od osi cevovoda je 1.5 m (merjeno od najbolj izpostavljenega dela nadstrešnice – napušča).
f. Omrežje zemeljskega plina
– Na omenjenem območju je že zgrajeno plinovodno omrežje, katerega koncesionar za distribucijo, izgradnjo, upravljanje in vzdrževanje plinske infrastrukture, je PETROL PLIN d.o.o..
– Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.«
(2) Za 36. členom se v poglavju VII. POGOJI VAROVANJA OKOLJA doda novi 36.a člen z naslednjo vsebino:
»– Vse odpadne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem, če le-ta obstaja. V PGD za pridobitev vodnega soglasja mora biti razviden način odvajanja komunalnih odpadnih in očiščenih padavinskih vod. Projektne rešitve morajo biti usklajene s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).
– Odvajanje padavinskih vod iz parkirišč in manipulativnih površin naj se uredi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescentnimi filtri (standardiziran na SIST EN 858-2) v javno kanalizacijo, ki naj bodo dimenzionirani ob upoštevanju velikosti prispevnih površin, intenzitete padavin in možne pričakovane količine naftnih derivatov.«
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(nadzor nad izvajanjem PIA)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
(hramba sprejetega PIA)
Spremembe in dopolnitve PUP za 4 območja v centru Slovenskih Konjic in območje dela ZN Škalce III je stalno na vpogled pri pristojnem organu Občine Slovenske Konjice.
9. člen
(začetek veljavnosti PIA)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2010(131)
Slovenske Konjice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.