Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1272. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 3622.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5 in 36/08), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – Zvrt-UPB2, 25/08 in 36/10), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kuzma (Uradni list RS, št. 11/07, 32/97, 91/06 in 32/07) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 4. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, določa kriterije za sprejem otrok v vrtec, postopek odločanja, ureja podpis pogodbe med vrtcem in starši, izpis otrok v vrtec pri OŠ Kuzma ter objavo informacij pri OŠ Kuzma (v nadaljevanju: vrtec).
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice od starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Javni vpis se izvede na podlagi javnega poziva objavljenega na oglasni deski in spletni strani vrtca ter v občinskem občasnem glasilu.
Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši oziroma skrbniki otrok (v nadaljevanju: starši) na sedežu ali enoti vrtca osebno.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca in je sestavni del tega pravilnika.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec (sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev zdravniškega potrdila o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi potrebami in druge pogoje).
Če vrtec med šolskim letom otroka ne more vključiti v oddelek vrtca, o tem obvesti starše.
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otroka ravnatelj vrtca.
4. člen
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejetju komisija za sprejem otrok v vrtec.
V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Vloge se zbirajo in obravnavajo na sedežu vrtca.
5. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali, če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, vrtec starše pozove k odpravi pomanjkljivosti oziroma dopolnitvi vloge po elektronski pošti, telefonu ali ustno. O tem se zapiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, jo komisija obravnava na podlagi danih podatkov.
Komisija obravnava vloge na svoji seji, ki ni javna, v skladu z določbami Zakona o vrtcih.
Komisija najprej izmed prijavljenih otrok izbere tiste otroke, za katere starši priložijo odločbo ali priporočilo o usmeritvi oziroma potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
Komisija sprejme sklep o vpisu teh otrok.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin navedenih v prijavi za sprejem otroka, lahko komisija za sprejem preveri njihovo resničnost.
III. SESTAVA KOMISIJE
6. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje občina ustanoviteljica na predlog sveta zavoda s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz treh članov:
– en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan,
– en predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj, in
– en predstavnik staršev vrtca, ki ga imenuje svet staršev.
Prvo konstitutivno sejo skliče ravnatelj zavoda. Komisija deluje na sedežu zavoda.
Na seji komisije so prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek, in zapisnikar.
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s posebno izjavo.
Predsednik komisije najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije, pozove župana, da imenuje člane komisije. Enako stori tudi, če je potrebno imenovati nadomestnega člana komisije.
IV. DELO KOMISIJE
7. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat letno, in sicer najkasneje do 31. maja.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene v času uradnega vpisa v vrtec za naslednje šolsko leto.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi podatkov vodstva vrtca o predvidenih prostih mestih po posameznih oddelkih vrtca.
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu z določbami ZUP.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
8. člen
O poteku seje se vodi zapisnik, ki vsebuje naslednje:
– podatke o kraju, datumu in uri zasedanja komisije
– imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca
– ugotovitve o številu prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnih skupinah
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in v posameznem programu ter starostnih skupinah
– imenski seznam otrok s skupnim številom zbranih točk po posamezni enoti in posameznem programu ter starostnih skupinah
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
Vsa administrativna in strokovna dela za komisijo zagotavlja zavod.
V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
9. člen
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+-------+---------------------------------------------+---------+
| ZAP. |         KRITERIJI         | ŠTEVILO |
| ŠT. |                       |  TOČK |
+-------+---------------------------------------------+---------+
| 1.  |Odložitev šolanja oziroma vstopa       |  40  |
|    |v osnovno šolo                |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
| 2.  |Otrok, ki bo v naslednjem šolskem letu    |  40  |
|    |vstopil v šolo                |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
| 3.  |Uvrščenost na čakalno listo v preteklem   |  30  |
|    |šolskem letu in tekom šolskega leta otrok ni |     |
|    |bil sprejet v vrtec             |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
| 4.  |Otrok, katerega ima vsaj eden        |  20  |
|    |od staršev stalno prebivališče        |     |
|    |na območju lokalne skupnosti ustanoviteljice |     |
|    |vrtca                    |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
| 5.  |Prebivališče družine na območju lokalne   |  30  |
|    |skupnosti ustanoviteljice vrtca       |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
| 6.  |Zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če |  20  |
|    |gre za enoroditeljsko družino        |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
| 7.  |Družina ima v vrtec že vključenega enega ali |  10  |
|    |več otrok                  |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
| 8.  |Zaposlenost samo enega od staršev      |  5  |
+-------+---------------------------------------------+---------+
| 9.  |Invalidnost enega od staršev, kar starši   |  5  |
|    |dokazujejo z odločbo pristojne institucije  |     |
+-------+---------------------------------------------+---------+
VI. POSTOPEK ODLOČANJA KOMISIJE
10. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
11. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
12. člen
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
13. člen
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednja dodatna kriterija po tem zaporedju:
1. starost otroka – prednost ima starejši otrok
2. vrstni red prijave – prednost ima otrok, katerega prijava je bila prej oddana.
VII. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI
14. člen
Ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, se sprejem otrok v vrtec konča. Po končanem postopku sprejema otrok se oblikuje čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok.
Vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
Če starši v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V takšnem primeru vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
VIII. OBJAVA INFORMACIJ
15. člen
Vrtec na svojih spletnih staneh objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o prostih mestih po posameznih oddelkih in programih ter podatek o čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
IX. IZPIS OTROKA IZ VRTCA
16. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca ali v enoti vrtca.
Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu. Za ponoven sprejem morajo vlagatelji oddati novo prijavo za sprejem v vrtec.
Otroka ni možno začasno izpisati iz vrtca.
X. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Staršem otrok, ki že imajo svojega otroka vključenega v VVE pri OŠ Kuzma, ni potrebno oddati nove vloge za sprejem otroka v vrtec.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Občina objavi pravilnik tudi na svoji spletni strani.
Z njim se seznani tudi Svet Osnovne šole Kuzma na svoji seji.
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 39/09).
Št. 900-0002/2011-2
Kuzma, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost