Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2011 z dne 13. 4. 2011

Kazalo

1268. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2010, stran 3617.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. ter 101. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 4. redni seji dne 31. marca 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Kuzma za leto 2010, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Kuzma.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja občinskega proračuna, se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2010, ki obsega:
                            v eurih
-------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
     Skupina/Podskupina kontov         Zaključni
                          račun 2010
-------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    1.628.848
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.490.397
70    DAVČNI PRIHODKI              1.180.718
     700 Davki na dohodek in dobiček      1.102.596
     703 Davki na premoženje            48.430
     704 Domači davki na blago in storitve     29.692
     706 Drugi davki
71    NEDAVČNI PRIHODKI              309.680
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od
     premoženja                  49.728
     711 Takse in pristojbine           10.188
     712 Denarne kazni
     713 Prihodki od prodaje blaga in
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         249.763
72    KAPITALSKI PRIHODKI              32.687
     720 Prihodki od prodaje osnovnih
     sredstev                   25.544
     721 Prihodki od prodaje zalog
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in
     nematerialnega premoženja           7.143
73    PREJETE DONACIJE                 248
     730 Prejete donacije iz domačih virov      248
     731 Prejete donacije iz tujine
74    TRANSFERNI PRIHODKI             105.516
     740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij          105.516
78    PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
     780 Predpristopna sredstva iz evropske
     unije
     783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za
     kohezijsko politiko
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        1.647.803
40    TEKOČI ODHODKI                747.770
     400 Plače in dodatki – zaposleni       231.369
     401 Prispevki delodajalcev za socialno
     varnost                    81.846
     402 Izdatki za blago in storitve       411.995
     403 Plačila domačih obresti          15.445
     409 Rezerve                  7.115
41    TEKOČI TRANSFERI               446.198
     410 Subvencije
     411 Transferi posameznikom in
     gospodinjstvom                267.944
     412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                 139.516
     413 Drugi tekoči domači transferi       38.739
     414 Tekoči transferi v tujino
42    INVESTICIJSKI ODHODKI            393.232
     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    393.232
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI            60.603
     430 Investicijski transferi
     431 Invest. transferi pravnih in fizič.
     oseb, ki niso prorač. uporabniki       60.603
     432 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                    0
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ)          –18.955
III/1.  PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-
     7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ PRIHODKI
     BREZ PRIHODKOV OD OBRESTI MINUS SKUPAJ
     ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)         –3.675
III/2.  TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) –
     (40+41) (TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI
     ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)         296.429
-------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
     KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)          1.052
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         1.052
     750 Prejeta vračila danih posojil       1.052
     751 Prodaja kapitalskih deležev
     752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
     DELEŽEV (440+441+442)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
     DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih deležev in
     naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
     privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
     KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)            1.052
-------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)              50.500
50    ZADOLŽEVANJE                 50.500
     500 Domače zadolževanje            50.500
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)             24.075
55    ODPLAČILA DOLGA                24.075
     550 Odplačila domačega dolga         24.075
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
     NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      8.522
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        26.425
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-
     III.)                     18.955
XII.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.
     12. PRETEKLEGA LETA              1.903
-------------------------------------------------------------
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0002/2011-1
Kuzma, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.