Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1151. Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP)
1152. Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1)
1153. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1B)
1154. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-A)
1155. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-D)
1156. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ-A)
1157. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I)
1158. Zakon o spremembi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-C)

Sklepi

1159. Sklep o razrešitvi člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško
1160. Sklep o potrditvi poslanskega mandata

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1161. Uredba o trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka
1162. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče in Programa priprave lokacijskega načrta za povezovalno cesto Stanežiče–Brod
1244. Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe obratovanja javnega letališča Edvarda Rusjana Maribor

Pravilniki

1246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave

Sklepi

1163. Sklep o odprtju Konzulata Ukrajine s sedežem v Celju
1164. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Samari v Generalni konzulat Republike Slovenije v Samari
1165. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Samari
1245. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje

MINISTRSTVA

1166. Pravilnik o postopku izdaje dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine
1167. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o obrazcu izjave o premoženjskem stanju
1247. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov s sodelovanjem diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini

USTAVNO SODIŠČE

1168. Odločba o ugotovitvi, da je 3. točka 98. člena v zvezi s prvim, drugim in četrtim odstavkom 47. člena Zakona o tujcih v neskladju z Ustavo, in o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani ter sklep o zavrženju pobud
1169. Odločba o ugotovitvi, da je bil tretji odstavek  56. člena Zakona o policiji v neskladju z Ustavo, o delni razveljavitvi četrtega odstavka 56. člena Zakona o policiji in določitvi načina izvršitve

SODNI SVET

1170. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na mesti predsednikov okrajnih sodišč

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1248. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1171. Spremembe in dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani
1172. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

OBČINE

Ajdovščina

1173. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2010
1174. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce

Bistrica ob Sotli

1175. Sprememba Statuta Občine Bistrica ob Sotli

Celje

1176. Odlok o zazidalnem načrtu Lava (uradno prečiščeno besedilo)
1177. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu« – območje stanovanjske gradnje (uradno prečiščeno besedilo)

Cerknica

1178. Odlok o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec »Martin Krpan« Cerknica
1179. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 1809/68, k.o. Rakek, parc. št. 2986/7, 2986/9 in 2986/10, vse k.o. Grahovo

Cerkno

1180. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2010

Črna na Koroškem

1181. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2010
1182. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju april–junij 2011

Dobrova-Polhov Gradec

1183. Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010
1184. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011
1185. Pravilnik o uporabi športnih objektov Občine Dobrova - Polhov Gradec
1186. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
1187. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu

Dravograd

1188. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Hodoš

1189. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Ivančna Gorica

1190. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2010
1191. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica
1192. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica
1193. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Jesenice

1194. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
1195. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice
1196. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice
1197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
1198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice«
1199. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice
1200. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice – UPB1
1201. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1
1202. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1
1203. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
1204. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1

Kobarid

1205. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)

Koper

1206. Odlok o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za njihovo določitev, objektov ter vzdrževalna dela in oceno njihovih stroškov v Mestni občini Koper
1207. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1208. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

1209. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v podružnični šoli Besnica in pripadajočih šolskih objektih ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije

Kranjska Gora

1210. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradno prečiščeno besedilo, PUP KG-UPB2)
1211. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
1212. Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora
1213. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani za kulturni spomenik
1214. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora
1215. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora
1216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Kranjska Gora
1217. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1218. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Loški Potok

1219. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Loški Potok
1220. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2010
1221. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1222. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Medvode

1223. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče
1224. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000, za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode

Metlika

1225. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika

Mozirje

1226. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2011

Nova Gorica

1227. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2011

Novo mesto

1228. Obvezna razlaga 130. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) v delu, ki se nanaša na posebne prostorsko izvedbene pogoje za enoto urejanja prostora z oznako JUV/3

Radeče

1229. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del stanovanjskega območja Dobrava v Občini Radeče

Ravne na Koroškem

1230. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2010

Razkrižje

1231. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2011

Slovenske Konjice

1232. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat

Šentrupert

1233. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šentrupert
1234. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Šentrupert

Škofljica

1235. Pravilnik o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij v Občini Škofljica
1236. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Trebnje

1237. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2011
1238. Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2011

Tržič

1239. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Tržič

Vojnik

1240. Letni program športa Občine Vojnik za leto 2011

Zavrč

1241. Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2010

Žalec

1242. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec
1243. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 457/90, k.o. Gotovlje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti