Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1206. Odlok o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za njihovo določitev, objektov ter vzdrževalna dela in oceno njihovih stroškov v Mestni občini Koper, stran 3491.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za njihovo določitev, objektov ter vzdrževalna dela in oceno njihovih stroškov v Mestni občini Koper
Št. 3505-2/2011
Koper, dne 25. marca 2011-03-25
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 120/06 – odločba US, 126/07, 57/09 – sklep US, 108/09, 61/10 – ZRud1, 62/10 – popr), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003, ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 24. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o določitvi območij za izvedbo vzdrževalnih del, meril za njihovo določitev, objektov ter vzdrževalna dela in oceno njihovih stroškov v Mestni občini Koper
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(predmet odloka)
Ta odlok določa območja, merila za določitev objektov, objekte ter vzdrževalna dela in oceno stroškov, ki ne predstavljajo nevarne gradnje po predpisih o graditvi objektov, vendar imajo zaradi opustitve redne in pravilne uporabe in vzdrževanja takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo naselja in krajine v Mestni občini Koper (v nadaljnjem besedilu: nevzdrževani objekti) in je zato na njih potrebno izvesti vzdrževalna dela po predpisih o graditvi objektov.
2. člen
(1) Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– objekt je s tlemi povezana stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami;
– stavba je objekt z enim ali več prostorov, v katere človek lahko vstopi in so namenjeni prebivanju ali opravljanju dejavnosti;
– gradbeni inženirski objekt je objekt, namenjen zadovoljevanju tistih človekovih materialnih in duhovnih potreb ter interesov, ki niso prebivanje ali opravljanje dejavnosti v stavbah;
– objekt državnega pomena je objekt, ki je pomemben za razvoj Republike Slovenije, objekt, ki lahko vpliva na varnost ali zdravje večjega števila ljudi ali bistveno vpliva na okolje, in objekt oziroma okoliš objektov posebnega pomena za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi;
– gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ dovoli gradnjo in s katero določi konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati;
– gradnja je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta;
– rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10%;
– odstranitev objekta je izvedba del, s katerimi se objekt odstrani, poruši ali razgradi in vzpostavi prejšnje stanje;
– vzdrževanje objekta je izvedba del, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba, obsega pa redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist;
– redna vzdrževalna dela pomenijo izvedbo manjših popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so prepleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjava poda, zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij in podobno ter s katerimi se ne spreminja zmogljivost inštalacij, opreme in tehnoloških naprav, ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza objekta;
– investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza, inštalacije, napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave;
– vzdrževalna dela v javno korist pomenijo izvedbo takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katera je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, določeno, da se z namenom zagotavljanja opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremeni tudi zmogljivost objekta in z njo povezana njegova velikost;
– nevarna gradnja pomeni, da gradnja, ki se izvaja, ali že zgrajeni objekt ogroža premoženje, zdravje in življenje ljudi, promet, sosednje objekte oziroma njegovo okolico.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov ter drugi predpisi.
II. OBMOČJA ZA IZVEDBO VZDRŽEVALNIH DEL NA NEVZDRŽEVANIH OBJEKTIH
3. člen
Območja za izvedbo vzdrževalnih del na nevzdrževanih objektih zajemajo vsa območja naselij v Mestni občini Koper.
III. MERILA ZA DOLOČITEV NEVZDRŽEVANIH OBJEKTOV
4. člen
(1) Na podlagi teh meril se določijo nevzdrževani objekti, za katere je potrebno izvesti vzdrževalna dela.
(2) Merila za določitev nevzdrževanih objektov so merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta in merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.
(3) Merila za ugotovitev pomanjkljivosti objekta so zlasti:
– močno odpadanje zaključnih plasti fasade,
– poškodovana streha ali napušč,
– poškodbe na fasadi, njena močna onesnaženost in spremembe njene barve ter teksture, zamakanje fasade zaradi poškodb strehe ali napušča,
– poškodbe žlebov in neustrezno odvajanje padavinske vode,
– poškodbe strešne kritine,
– poškodbe stavbnega pohištva (vrat, oken in drugega stavbnega pohištva).
(4) Merila za ugotovitev slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine so zlasti:
1. pomen objekta glede na njegovo lego oziroma območje:
– lega ob glavnih prometnih vpadnicah,
– lega ob glavnih mestnih ulicah, mestnih trgih, parkih in ob/na drugih urbanistično izpostavljenih lokacijah,
– lega v neposredni bližini kulturnega spomenika ali kulturne dediščine,
– lega v območju, ki je kulturni spomenik,
– lega v območju turističnih znamenitosti,
– lega ob objektih, namenjenih izvajanju javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture ter znanosti in raziskovanja,
– lega v območju, kjer sicer prevladuje visoka stopnja vzdrževanosti objektov in urejenosti njihove okolice,
– lega v območju izjemne krajine oziroma zavarovanih naravnih vrednot.
2. Pomen objekta z vidika kulturno-spomeniške vrednosti:
– objekt, ki ima status kulturnega spomenika,
– objekt, ki je kulturna dediščina.
(5) Za določitev objekta kot nevzdrževanega mora biti izpolnjeno vsaj eno merilo iz tretjega in vsaj eno merilo iz četrtega odstavka tega člena.
IV. DOLOČITEV OBJEKTOV IN VZDRŽEVALNIH DEL TER OCENA PREDVIDENIH STROŠKOV
5. člen
(splošna določila)
(1) Za vsako ugotovljeno pomanjkljivost objekta se določi tista vzdrževalna dela, ki bodo to pomanjkljivost odpravila v največji možni meri, in sicer z vidika celovitosti sanacije, ustreznega zmanjšanja možnosti ponovnega nastanka pomanjkljivosti in stroškovne ugodnosti. Pri tem je potrebno izhajati iz določb, ki jih glede izgleda objekta določa prostorski akt ter iz stanja in izgleda okoliških objektov in območja.
(2) Lastniku objekta se lahko naložijo samo tista vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se izboljša izgled tistih delov objekta, ki so vidni z javnih površin.
(3) Redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist se lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja.
6. člen
(objekti, kjer se izvedejo vzdrževalna dela, vrste vzdrževalnih del in ocena stroškov)
(1) Objekti, na katerih je potrebno izvesti vzdrževalna dela, se določi na podlagi meril iz 4. člena tega odloka.
(2) Objekti, vrsta vzdrževalnih del in ocena stroškov so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
(3) Pri izvajanju odloka je predvideno dopolnjevanje odloka v delu Priloga, in sicer z objekti, ki bodo na podlagi neodvisnih strokovnih ocen in na podlagi meril tega odloka, določeni za nevzdrževane objekte, za katere je potrebno izvesti vzdrževana dela.
V. IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL
7. člen
(izdaja odločbe)
Na podlagi tega odloka in vseh njegovih določil, pristojni občinski organ, v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku, po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela opredeljena v odloku oziroma v izdelanem elaboratu.
8. člen
(prisilna izvedba vzdrževalnih del)
(1) Če lastnik nevzdrževanega objekta v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah, v skladu s predpisi o splošnem upravnem postopku.
(2) Če občina, za izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena, sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Na podlagi izdane odločbe lahko občina zahteva vpis zaznambe vrstnega reda za vpis zakonite hipoteke v zemljiško knjigo.
(3) Kolikor občina, v skladu s prejšnjim odstavkom, založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, lastniku najprej izstavi račun v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del. Izstavljeni račun občine je izvršilni naslov.
9. člen
(rekonstrukcija in odstranitev objekta)
(1) Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo, lahko občina odredi odstranitev objekta.
(2) Občina lahko lastniku izda odločbo na podlagi neodvisne strokovne ocene, s katero odredi rekonstrukcijo ali odstranitev objekta, tudi, ne da bi predhodno izdala odločbo za izvedbo vzdrževalnih del, v primeru:
– če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, da vzdrževalna dela ne bodo zadostovala za odpravo pomanjkljivosti,
– če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del na objektu ali delu objekta.
(3) Če lastnik objekta, ki ga je treba rekonstruirati ali odstraniti, v roku, določenem v odločbi, ne zaprosi za izdajo gradbenega dovoljenja in objekta ne rekonstruira oziroma odstrani, se opravi izvršba za nedenarno obveznost s prisilitvijo
10. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za izvedbo vzdrževalnih del zagotovi lastnik objekta. V primeru subsidiarnega ukrepanja občine so sredstva zagotovljena v proračunu.
VI. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2011
Koper, dne 24. marca 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
PRILOGA:
Seznam objektov, vrsta vzdrževalnih del in ocena stroškov

+-----------------+------------------------+--------------------+
|OBJEKT      |VZDRŽEVALNA DELA    |OCENA STROŠKOV V  |
|         |            |EVRIH        |
+-----------------+------------------------+--------------------+
|Kidričeva    |Popravilo fasade –   |122.200,00 €    |
|         |fasaderska dela     |          |
|         +------------------------+          |
|22, 22a, 22b;  |Menjava vertikalnih   |          |
|         |žlebov         |          |
|         +------------------------+          |
|         |Menjava horizontalnih  |          |
|         |žlebov         |          |
|         +------------------------+          |
|Parc. št. 60/1  |Menjava stavbnega    |          |
|         |pohištva        |          |
|         +------------------------+          |
|K.O. Koper    |            |          |
|         +------------------------+          |
|         |            |          |
+-----------------+------------------------+--------------------+
|Kidričeva 33   |Popravilo fasade –   |84.000,00 €     |
|         |fasaderska dela     |          |
|         +------------------------+          |
|         |Barvanje – obnova    |          |
|         |fasadnih ornamentov in |          |
|         |poslikav        |          |
|         +------------------------+          |
|Parc. št. 797  |Menjava vertikalnih   |          |
|         |žlebov         |          |
|         +------------------------+          |
|K.O. Koper    |Menjava horizontalnih  |          |
|         |žlebov         |          |
|         +------------------------+          |
|         |Menjava stavbnega    |          |
|         |pohištva        |          |
|         +------------------------+          |
|         |Prenova vidnih     |          |
|         |stropnikov       |          |
|         +------------------------+          |
|         |            |          |
+-----------------+------------------------+--------------------+

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L DECRETO
sulla definizione delle zone di esecuzione dei lavori di manutenzione, dei criteri per la loro determinazione, dei fabbricati e degli interventi di manutenzione necessari e dell’estimo delle relative spese nel Comune città di Capodistria
N. 3505-2/2011
Capodistria, 25 marzo 2011– 03-25
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
In virtù dell’articolo 6 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, n. 102/04 – UPB1, 14/05 – rettifica, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – sentenza della CC, 120/06 – sentenza della CC, 126/07, 57/09 – delibera della CC, 108/09, 61/10 – Zrud1, 62/2010 – rettifica), per effetto dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 e 51/10) ed in ottemperanza dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 24 marzo 2011, ha accolto il seguente
D E C R E T O
sulla definizione delle zone di esecuzione dei lavori di manutenzione, dei criteri per la loro determinazione, dei fabbricati e degli interventi di manutenzione necessari e dell’estimo delle relative spese nel Comune città di Capodistria
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(oggetto del decreto)
Col presente decreto si stabiliscono le zone, i criteri per la determinazione dei fabbricati, i fabbricati, i lavori di manutenzione e l’estimo delle spese, pur non trattandosi di costruzioni pericolose ai sensi delle normative sulla costruzione dei fabbricati, ma che comunque, a causa dell’omissione dell’uso regolare e appropriato e della manutenzione dell’immobile, presentano difetti tali che, per via dello stato logorato e obsoleto, dei fattori meteorologici o dei danni prodotti da terzi, nuocciono all’aspetto dell’abitato e del paesaggio del Comune città di Capodistria (nel seguito: fabbricati maltenuti) e conseguentemente è necessario eseguire su di essi lavori di manutenzione, rispettando le normative sulla costruzione dei fabbricati.
Articolo 2
(1) I termini hanno nel decreto il seguente significato:
– il fabbricato è un edifico fissato al suolo o un’opera del genio civile, costruito con materiali edilizi e materiali naturali, con all’interno gli impianti e le attrezzature tecnologiche;
– l’edificio è un fabbricato con uno o più locali accessibili all’uomo a fine residenziale o dedito all’esercizio di attività;
– l’opera del genio civile è un fabbricato finalizzato al soddisfacimento di necessità e di interessi umani di tipo materiale e spirituale, diversi però dalla residenza e dall’ esercizio di attività;
– il fabbricato di interesse nazionale è un fabbricato importante per lo sviluppo della Repubblica di Slovenia, un fabbricato che può influire sulla sicurezza e sulla salute di un maggior numero di persone oppure incidere fortemente sull’ambiente e un fabbricato, o un’insieme di fabbricati, rilevante per la difesa e la protezione dalle calamità naturali e quelle di altro genere;
– il fabbricato ad uso pubblico è un fabbricato il cui utilizzo è disponibile a tutti secondo le medesime condizioni. Esso viene classificato, in base alla sua destinazione d’uso, come superficie pubblica e come edificio non residenziale d’uso pubblico;
– la concessione edilizia (o permesso di costruire) è una decisione con la quale l’organo amministrativo competente permette la costruzione e stabilisce, inoltre, i criteri concreti che vanno rispettati durante la costruzione;
– la costruzione è l’esecuzione dei lavori edilizi e di altro genere che può prevedere la costruzione di un nuovo fabbricato, la ristrutturazione di un fabbricato e la demolizione del fabbricato;
– la ristrutturazione del fabbricato è l’alterazione delle caratteristiche tecniche di un fabbricato esistente e l’adattamento del fabbricato alla modificata destinazione d’uso o alle modificate esigenze, ovvero, essa rappresenta l’esecuzione dei lavori tramite i quali non si altera sostanzialmente le dimensioni, bensì si modificano gli elementi costruttivi, le capacità e si effettuano altre rifiniture che non equivalgono, però, ad importanti cambiamenti delle dimensioni, se esse non sono modificate per più del 10%;
– la demolizione del fabbricato è l’esecuzione dei lavori coi quali si rimuove, demolisce o disgrega o ripristina lo stato precedente;
– la manutenzione del fabbricato è l’esecuzione dei lavori coi quali si mantiene il fabbricato in buone condizioni e si permette il suo utilizzo, essa comprende i lavori di manutenzione ordinari, i lavori di manutenzione straordinari e i lavori di manutenzione di interesse pubblico;
– i lavori di manutenzione ordinari consistono nell’eseguire piccole riparazioni e altri lavori sul fabbricato o nei locali situati all’interno di esso, tra cui l’imbiancatura, la riparazione di porte e finestre, la sostituzione del pavimento, la sostituzione di mobili con mobili dalle medesime dimensioni e simili, coi quali con si altera la capacità degli impianti, dell’arredamento e dei dispositivi tecnologici, non si interferisce nella struttura del fabbricato e non si modifica le sue capacità, dimensioni, destinazioni d’uso e il suo esterno;
– i lavori di manutenzione straordinari consistono nell’eseguire riparazioni, lavori di edilizia, lavori sugli impianti e lavori artigianali e di rifinitura dovuti al progresso della tecnologia e coi quali, però, non si influisce sulla struttura del fabbricato e non si altera le sue capacità, le sue dimensioni, le sue destinazioni d’uso, il suo esterno, gli impianti, i dispositivi tecnologici e l’arredamento, i quali vengono modernizzati ovvero rifiniti;
– i lavori di manutenzione di interesse pubblico consistono nell’effettuare lavori di manutenzione e di vario genere, per il quali è disposto, in una particolare legge o normativa, emessa in conformità di tale particolare legge, che quando il fine è quello di garantire l’esercizio di un determinato servizio pubblico economico si può modificare la capacità del fabbricato e conseguentemente anche le sue dimensioni;
– le costruzioni pericolose è una costruzione in atto o un edificio precedentemente costruito che minaccia il patrimonio, la salute e la vita delle persone, il traffico, gli edifici vicini o il suo ambiente.
(2) Il significato dei termini usati nel presente decreto, ma, non citati nel comma precedente, è identico a quello ad essi attribuito nelle normative in materia di pianificazione del territorio, di costruzione di fabbricati ed altre normative.
II LE ZONE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER I FABBRICATI MALTENUTI
Articolo 3
Le zone di esecuzione dei lavori di manutenzione sui fabbricati maltenuti comprendono tutte le aree abitate nel Comune città di Capodistria.
III I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI FABBRICATI MALTENUTI
Articolo 4
(1) In conformità dei presenti criteri, si determina i fabbricati maltenuti sui quali è necessario eseguire i lavori di manutenzione.
(2) I criteri per la determinazione dei fabbricati maltenuti sono i criteri necessari per l’accertamento dei difetti del fabbricato e i criteri per constatare eventuali impatti negativi sull’aspetto esteriore dell’abitato e del paesaggio.
(3) I criteri per la constatazione dei difetti del fabbricato sono soprattutto:
– forte scrostamento degli strati finali della facciata,
– tetto e cornicione danneggiati,
– danni alla facciata, il suo inquinamento, l’alterazione del suo colore e della sua tessitura, il dilavamento dovuto ai danni del tetto o del cornicione,
– danni alle grondaie e un inadeguato scolo delle acque piovane,
– danni ai rivestimenti dei tetti,
– danni ai mobile (porte, finestre e altri arredi).
(4) I criteri per l’accertamento di un impatto negativo del fabbricato sull’aspetto esteriore dell’abitato e del paesaggio sono:
1. importanza del fabbricato in rapporto alla sua ubicazione o area:
– ubicazione in prossimità dei raccordi stradali,
– ubicazione in prossimità di vie cittadine, piazze cittadine, parchi e presso/su località urbane esposte,
– ubicazione in diretta prossimità di un monumento culturale o di patrimonio culturale,
– ubicazione in un’area definita monumento culturale,
– ubicazione in un’area di attrazione turistica,
– ubicazione presso fabbricati dediti all’esercizio di servizi pubblici attinenti a attività relative alla sanità, all’educazione, all’istruzione, alla cultura, e alla scienza e ricerca,
– ubicazione in un’area dove prevale un alto livello di manutenzione dei fabbricati e di ordine dei dintorni,
– ubicazione in un’area di paesaggi protetti o ricchezze naturali protette.
2. L’importanza del fabbricato dal punto di vista culturale e monumentale:
– fabbricato con lo status di monumento culturale,
– fabbricato che rappresenta patrimonio culturale.
(5) Per determinare i fabbricati definiti maltenuti essi devono adempiere almeno ad uno dei criteri del terzo (3) comma e almeno ad un criterio del quarto (4) comma del presente articolo.
IV DETERMINAZIONE DEI FABBRICATI E DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ED ESTIMO PREVISTO DELLE SPESE
Articolo 5
(disposizioni generali)
(1) Per ciascun difetto constatato sul fabbricato si stabilisce i lavori di manutenzione in grado di eliminarlo nei limite del possibile, e precisamente permettendone un completo risanamento, consentendo una riduzione delle possibilità di eventuali ricomparse delle medesime carenze; i lavori di manutenzione devono essere allo stesso tempo economicamente convenienti.
(2) Si può imporre, al proprietario del fabbricato, solamente l’esecuzione di lavori di manutenzione necessari a migliorare l’aspetto delle parti del fabbricato visibili da superfici pubbliche.
(3) I lavori di manutenzione ordinari, i lavori di manutenzione straordinari e i lavori di manutenzione di interesse pubblico possono essere avviati senza l’acquisizione della concessione edilizia.
Articolo 6
(i fabbricati sui quali si eseguono i lavori di manutenzione, la natura dei lavori di manutenzione e l’estimo delle spese)
(1) I fabbricati sui quali devono essere eseguiti i lavori di manutenzione si determinano in conformità coi criteri stabiliti dall’articolo 4 del presente decreto.
(2) I fabbricati, la natura dei lavori di manutenzione e l’estimo delle spese sono stabiliti nell’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
(3) Nel periodo di applicazione del decreto si prevede di effettuare integrazione al presente, più precisamente, nella sezione Allegato, ovvero introducendo i fabbricati che in base a perizie professionali autonome e ai criteri del presente decreto saranno definiti fabbricati maltenuti sui quali sarà necessario eseguire lavori di manutenzione.
V ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
Articolo 7
(emanazione dell’atto amministrativo)
In virtù del presente decreto e di tutte le sue disposizioni, l’organo comunale competente, in conformità con le normative sul procedimento amministrativo generale, emana per dovere d’ufficio un atto amministrativo con il quale impone al proprietario l’obbligo di eseguire entro un determinato termine i necessari lavori di manutenzione stabiliti col presente decreto ovvero con l'elaborato realizzato.
Articolo 8
(esecuzione forzata dei lavori di manutenzione)
(1) Se il proprietario non esegue i prescritti lavori di manutenzione entro il termine stabilito nell'atto amministrativo, si procede all’esecuzione dell’obbligo non pecuniario tramite terzi, come stabilito dalla normativa sul procedimento amministrativo generale.
(2) Se a proposito dell’esecuzione, di cui al precedente comma del presente articolo, il comune per i lavori di manutenzione impegna fondi propri, esso costituisce l’ipoteca legale sull’immobile su cui si sono eseguiti i lavori, fino alla concorrenza delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di manutenzione. Ai sensi dell'atto amministrativo emanato, il comune può richiedere l'iscrizione dell'annotazione in ordine progressivo per l'iscrizione dell'ipoteca legale nel registro fondiario.
(3) Qualora, il comune impegnasse fondi propri per l'esecuzione dei lavori di manutenzione deve dapprima emettere al proprietario, ai sensi del precedente comma, la fattura pari al costo dell'esecuzione dei lavori di manutenzione.
L’emissione della fattura da parte del comune è esecutiva.
Articolo 9
(ristrutturazione e demolizione del fabbricato)
(1) Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione dei lavori disposti con relativo atto amministrativo del comune, sulla base di perizie professionali autonome si constati che ai difetti rilevati non si potrà rimediare con i soli lavori di manutenzione, il comune può procedere all’emanazione di un nuovo atto amministrativo con il quale dispone la ristrutturazione dello stabile; se invece si rileva che lo stabile è in uno stato tale che ai difetti non si può rimediare neppure con la sua ristrutturazione, il comune può decretare la demolizione del fabbricato.
(2) Il comune può emettere, al proprietario, un atto amministrativo elaborato in base alle perizie professionali autonome, col quale dispone la ristrutturazione o la demolizione del fabbricato anche senza aver emesso previamente l’atto amministrativo per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, ma può farlo solamente nei seguenti casi:
– se si ritiene, giustificatamente, che a causa dello stato del fabbricato, i lavori di manutenzione non sarebbero sufficiente a sanare i difetti,
– se la ristrutturazione o la demolizione siano necessarie per poi eseguire i lavori di manutenzione sul fabbricato o su parte di esso.
(3) Nel caso in cui il proprietario del fabbricato che deve essere ristrutturato o demolito non richiede la concessione edilizia (permesso di costruire) e non ristruttura o demolisce il fabbricato entro il termine stabilito nell’atto amministrativo si procede all’esecuzione dell’obbligo non pecuniario forzato.
Articolo 10
(assicurazione dei fondi)
I fondi necessari per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sono garantiti dal proprietario. In caso di interventi sussidiari garantiti da parte del comune, essi sono previsti nel bilancio.
VI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 11
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della RS.
N. 3505-2/2012
Capodistria, 24 marzo 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
ALLEGATO:
Elenco dei fabbricati, natura del lavoro di manutenzione e estimo dei costi

+----------------+-----------------------------+----------------+
|Fabbricato   |Lavori di manutenzione    |Estimo dei   |
|        |               |costi in euro  |
+----------------+-----------------------------+----------------+
|Via Kidrič   |Riparazione delle facciate – |122.200,00 €  |
|        |lavori della facciata    |        |
|        +-----------------------------+        |
|22, 22a, 22b;  |Sostituzione delle grondaie |        |
|        |verticali          |        |
|        |-----------------------------+        |
|        |Sostituzione delle grondaie |        |
|        |orizzontali         |        |
|        |-----------------------------+        |
|Part. n. 60/1  |Sostituzione dei mobili   |        |
|        +-----------------------------+        |
|C.C. Koper   |               |        |
|        +-----------------------------+        |
|        |               |        |
+----------------+-----------------------------+----------------+
|Via Kidrič 33  |Riparazione delle facciate – |84.000,00 €   |
|        |lavori della facciata    |        |
|        |-----------------------------+        |
|        |Imbiancatura – restaurazione |        |
|        |degli ornamenti della    |        |
|        |facciata e dei dipinti    |        |
|        +-----------------------------+        |
|Part. n. 797  |Sostituzione delle grondaie |        |
|        |verticali          |        |
|        +-----------------------------+        |
|C.C. Koper   |Sostituzione delle grondaie |        |
|        |orizzontali         |        |
|        +-----------------------------+        |
|        |Sostituzione dei mobili   |        |
|        +-----------------------------+        |
|        |Rifacimento delle travature |        |
+----------------+-----------------------------+        |
|        |               |        |
+----------------+-----------------------------+----------------+