Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1241. Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2010, stran 3558.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99 in 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 5. redni seji dne 18. 3. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Zavrč za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.
V posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Zavrč za leto 2010.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zavrč za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-1/2009-025
Zavrč, dne 18. marca 2011
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.