Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2440/11 , Stran 839
Ob-2440/11
Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi sklepa z dne 4. 4. 2011 sklicuje
21. sejo skupščine
družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, dne 19. 5. 2011, ob 10. uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana, v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48, 1000 Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Uroš Ilić iz Ljubljane, kot predsednik, ter Robert Ernestel in Ika Krevzel Panić kot preštevalca glasov. 2. Seznanitev skupščine družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, z nadomestnim članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev. Skupščina družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana se seznani, da je svet delavcev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana na svoji 25. seji dne 6. 12. 2010 izvolil Boštjana Trstenjaka za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Petrol d.d., Ljubljana (predstavnika delavcev), z mandatom od 6. 12. 2010 do 22. 2. 2013, to je do dne, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta Samu Gerdinu, katerega je nadomestil. 3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička: Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2010 v višini 18.973.201,33 € se uporabi za: – del bilančnega dobička v znesku 15.647.257,50 € se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 7,50 € na delnico, – preostanek bilančnega dobička v znesku 3.325.943,83 € se razporedi v druge rezerve iz dobička. Za izplačilo dividend se uporabi čisti poslovni izid leta 2010. Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 5. 2011, na način, določen s sklepom uprave. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi: skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu: skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011. Predlog sklepa: za revizorja družbe za leto 2011 se imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. 5. Sprememba besedila Statuta družbe v poglavju IV. ORGANI DRUŽBE 09.00. UPRAVA in 10.00. NADZORNI SVET. Predlog sklepa za spremembo Statuta v razdelku 09.00. UPRAVA: Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, s katerimi se ukinja mesto podpredsednika uprave, ukinja skupno zastopanje, spreminja kvorum in pogoji za odločanje ter izbiro članov uprave, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register. Predlog sklepa za spremembo Statuta v razdelku 10.00. NADZORNI SVET: Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta, s katerimi se natančneje določa sestava celotnih prejemkov članov nadzornega sveta, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register. 6. Sklep skupščine o določitvi višine plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: Za opravljanje funkcije pripada predsedniku nadzornega sveta mesečno plačilo v višini 1.200,00 € bruto, ostalim članom nadzornega sveta pa mesečno plačilo v višini 1.000,00 € bruto. Sklep začne veljati z dnem vpisa sprememb statuta v razdelku 10.00. NADZORNI SVET v sodni register. Sklepe, navedene pod točko 3, 5 in 6 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 4-dnevnega reda pa nadzorni svet. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 21. skupščini delničarjev družbe PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana prisostvoval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane. Informacije za delničarje: Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta, čistopisom Statuta, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v informacijski pisarni na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50, vsak delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 13. ure, in na spletni strani družbe http://www.petrol.si. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb Statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 15. 5. 2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 15. 5. 2011. Prijava se pošlje po pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 13. ure. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 50 (informacijska pisarna), vsak delovni dan, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 10. do 13. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov skupscina@petrol.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 24.703 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic. Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 12. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana predsednik uprave Tomaž Berločnik članica uprave Marija Lah