Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1220. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2010, stran 3511.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 in 49/10) je občinski svet na 4. redni seji dne 31. 3. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Loški Potok za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov, oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Loški Potok za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0062/2009-III
Loški Potok, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV            |  Zaključni|
|    |IN ODHODKOV               |    račun|
+--------+-----------------------------------------+  proračuna|
|    |Skupina/podskupina kontov        |    2010|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.486.403|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.803.763|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  1.766.106|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.627.965|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   60.270|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   77.871|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   37.657|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in prihodki   |    7.070|
|    |od premoženja              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |     651|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga      |     952|
|    |in storitev               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   28.984|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    1.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    1.000|
|    |in neopredmetenih sredstev        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.681.640|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   457.339|
|    |javnofinančnih institucij        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  1.224.301|
|    |proračuna iz sredstev EU         |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.577.275|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   377.384|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   116.927|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev        |   19.196|
|    |za socialno varnost           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   237.585|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    1.576|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 Rezerve               |    2.100|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANFERI             |   715.436|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   374.372|
|    |in gospodinjstvom            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   31.509|
|    |in ustanovam               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   309.555|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.464.502|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.464.502|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   19.953|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |   14.000|
|    |osebam, ki niso proračunski upor.    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    5.953|
|    |uporabnikom               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   –90.872|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   77.519|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   77.519|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   77.519|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  –168.391|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –77.519|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   90.872|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   218.342|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+