Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1189. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 3465.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet Občine Hodoš na 3. redni seji dne 25. marca 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno. Občina ima enega podžupana. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.
3. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso hkrati člani občinskega sveta, članom nadzornega odbora občine, ter članom drugih občinskih organov, razen občinskim volilnim organom, pripada nagrada za njihovo delo, v skladu s tem pravilnikom.
Članom občinske volilne komisije in volilnih odborov pripada ob vsakih volitvah oziroma referendumu enkratno nadomestilo v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.
4. člen
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Osnova za obračun plače oziroma dela plače in nagrade na podlagi tega pravilnika je plača župana za poklicno opravljanje funkcije.
Kadar je v tem pravilniku plača oziroma nagrada za opravljanje funkcije določena v odvisnosti od plače župana, se le-ta upošteva brez njegovega dodatka za delovno dobo.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE, DELA PLAČE IN NAGRAD
5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne plače župana.
Na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata, se članom občinskega sveta določi sejnina, in sicer:
                              EUR
-------------------------------------------------------------
– udeležba na redni seji občinskega sveta        50,00
– udeležba na izredni seji občinskega sveta       50,00
-------------------------------------------------------------
Mesečno izplačilo sejnin se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
6. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju pravico do nagrade v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji in znaša: 50,00 EUR za člana in 60,00 EUR za predsednika.
Mesečna sejnina se izplača v skladu z evidenco opravljenih sej, ki jo vodi občinska uprava.
7. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, pripada za opravljanje dela plačilo v obliki sejnine, ki se na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju izplača za udeležbo na seji in znaša 15,00 EUR za člana in 18,00 EUR za predsednika.
Članom drugih organov občine, katerih ustanovitev določa zakon, podzakonski akt ali statut občine, ter članom komisij in drugih organov, ki jih imenuje župan, pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na seji na podlagi ugotovitvenega sklepa o imenovanju, v višini: 15,00 EUR za člana in 18,00 EUR za predsednika.
Mesečna sejnina se izplača v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
Kolikor so člani organov iz prejšnjega odstavka javni uslužbenci, zaposleni v občinski upravi, jim nagrada ne pripada.
8. člen
Predsednik in člani sveta vaške skupnosti imajo pravico do nagrade v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji sveta vaške skupnosti na podlagi ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata in znašajo: 15,00 EUR za člana in 18,00 EUR za predsednika.
Mesečna sejnina se izplača v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.
III. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
9. člen
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta ter člani drugih občinskih organov, imajo pravico do povračil in nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta ter člani drugih občinskih organov, imajo pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije, ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko uveljavljajo, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Hodoš in za ta namen ni na razpolago službeno vozilo Občine Hodoš. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta ter člani drugih občinskih organov, imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionarji, člani delovnih teles občinskega sveta ter člani drugih občinskih organov, imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
10. člen
Pravico iz 9. člena tega pravilnika uveljavlja funkcionar, član delovnega telesa občinskega sveta ter član drugih občinskih organov, na podlagi potnega naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda potni nalog podžupan ali tajnik občine.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA
11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov v skladu s tem pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
12. člen
Plače in nagrade se izplačujejo polletno na podlagi evidence, ki jo vodi občinska uprava.
Prejemki, določeni v 9. členu tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
12.a člen
Vsi zneski se izplačujejo kot neto znesek.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 47/99.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2011 dalje.
Št. 032-3/2011-1
Hodoš, dne 28. marca 2011
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.