Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2399/11 , Stran 838
Ob-2399/11
Aleš Kandorfer, iz Ljubljane, Tržaška cesta 87, kot edini družbenik družbe Greenberg, trgovina in zastopstva, d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Tržaška cesta 132, sprejemam naslednje sklepe: 1) Razrešitev direktorja S funkcije direktorja družbe se z dnem 2. 2. 2011 razreši Aleš Kandorfer, roj. 26. 11. 1963, iz Ljubljane, Tržaška cesta 87. 2) Prostovoljna likvidacija družbe Sklep: Edini ustanovitelj družbe Greenberg, trgovina in zastopstva, d.o.o., Aleš Kandorfer, roj. 26. 11. 1963, iz Ljubljane, Tržaška cesta 87, na podlagi druge alineje prvega odstavka 402. člena ZGD-1, sprejema sklep o rednem prenehanju družbe Greenberg d.o.o., Ljubljana iz razloga, ker za opravljanje registrirane dejavnosti družbe, niso več podani ekonomski in drugi pogoji za nadaljnje poslovanje. Izvede se postopek redne likvidacije, v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o rednem prenehanju družbe z omejeno odgovornostjo, za katero se smiselno uporabljajo določbe o redni likvidaciji delniške družbe. Upniki in družbeniki se pozivajo, da v roku 30 dni od objave sklepa o likvidaciji družbe v Uradnem listu Republike Slovenije, prijavijo svoje terjatve do družbe likvidacijskemu upravitelju družbe. Za likvidacijskega upravitelja družbe se imenuje Aleš Kandorfer, roj. 26. 11. 1963, iz Ljubljane, Tržaška cesta 87., ki bo izvedel likvidacijo s pričetkom mandata, z dnem vpisa začetka likvidacijskega postopka v sodni register, z vsemi pooblastili kot jih določa Akt o ustanovitvi oziroma Zakon o gospodarskih družbah. Po zaključku likvidacije se dokumentacija družbe z značajem arhivske dokumentacije izroči družbeniku Aleš Kandorfer, roj. 26. 11. 1963, iz Ljubljane, Tržaška cesta 87, ki jo je dolžna arhivirati v skladu z zakonskimi predpisi. 3) Sprememba firme in skrajšane firme Sklep: Firma in skrajšana firma se spremenita tako, da se jima doda pristavek »v likvidaciji« in se glasita: Greenberg, trgovina in zastopstva, d.o.o – v likvidaciji. Greenberg d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji.
Aleš Kandorfer Greenberg d.o.o.