Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1171. Spremembe in dopolnitev Statuta Univerze v Ljubljani, stran 3435.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni list RS, št. 86/09, ZUPJS; Uradni list RS, št. 62/10) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 22. 2. 2011 in 1. 3. 2011 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 31. 3. 2011 sprejela naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T E V S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 118/05, 72/06 (76/06 – popr.), 59/07 (82/07 – popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 47/10 in 18/11) se za 220. členom doda nov 220.a člen, ki se glasi:
»220.a člen
Univerza po prejemu pritožbe obvesti kandidata, da lahko v roku desetih dni od prejema obvestila v navzočnosti pooblaščenega delavca univerze vpogleda v dokumentacijo pritožbenega postopka in da se lahko v nadaljnjih desetih dneh od vpogleda v dokumentacijo pisno opredeli do vseh dejstev v pritožbenem postopku.«
2. člen
Spremeni se 222. člen Statuta Univerze v Ljubljani, tako da se po novem glasi:
»O pritožbi odloči senat univerze na nejavnem delu seje, na kateri opravi posvetovanje in glasovanje.
Posvetovanje se začne s poročilom poročevalca, ki predstavi senatu ustrezen sklep.
Senat univerze lahko pritožbo zavrne ali ji ugodi, s tem da izpodbijani akt razveljavi in zadevo vrne v ponovno odločanje na članico v fazo postopka, v kateri je prišlo do kršitve.
Senat odloča z večino glasov navzočih članov, pri čemer se član senata ne more vzdržati glasovanja.
Odločitev senata univerze je dokončna.«
Št. 209-02/11
Ljubljana, dne 31. marca 2011
Predsednik UO
prof. dr. Dušan Mramor l.r.
 
Rektor
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik l.r.