Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1232. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat, stran 3543.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče centralnih dejavnosti znotraj urbanistične zasnove naselja Slovenske Konjice.
Območje se ureja na osnovi Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat (Uradni list SRS, št. 12/84).
Razlogi za pripravo tekstualnih sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju sprememb zazidalnega načrta Prevrat (Uradni list SRS, št. 12/84) so v tem, da bo za obstoječo kotlovnico Prevrat omogočil rekonstrukcijo objekta tako, da bo možen prehod rekonstruiranega objekta na uporabo primarnih virov energije (energentov), ki po veljavnih standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja preko dovoljenih meja, v skladu z URE in OVE.
Obstoječa kotlovnica Prevrat je projektirana in zgrajena tako, da vgrajene naprave za proizvodnjo toplotne energije uporabljajo kot primarni vir energije (energent) ekstra lahko kurilno olje. Zaradi dotrajanosti naprav je potrebna rekonstrukcija kotlovnice. Rekonstrukcija zajema zamenjavo naprav, ki za proizvodnjo toplotne energije kot primarni vir energije (energent) uporabljajo ekstra lahko kurilno olje z napravami, ki za proizvodnjo toplotne energije kot primarni vir energije (energent) uporabljajo po standardih določena ekološko sprejemljivejša energenta lesno biomaso in plin, volumen kotlovnice se bo spremenil za manj kot 10%.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Prevrat se nanaša na parcele št. 409/1, 403/2, 350/5, 350/2, vse k.o. Slovenske Konjice.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje, bo priskrbelo Stanovanjsko podjetje Konjice.
4. Roki za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+-------------------------------------+------------------------+
|Sklep o začetku priprave       |april 2011       |
+-------------------------------------+------------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu in  |april 2011       |
|na svetovnem spletu         |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Obvestilo MOP, Direktorat za okolje |30 dni         |
|o izvedbi celovite presoje vplivov  |            |
|na okolje              |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava osnutka OPPN        |7 dni          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Pridobivanje smernic         |30 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi  |7 dni pred pričetkom  |
|in javni obravnavi osnutka      |javne razgrnitve    |
+-------------------------------------+------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |30 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava stališča do pripomb in   |7 dni po zaključku javne|
|predlogov              |razgrnitve       |
+-------------------------------------+------------------------+
|Pridobivanje mnenj          |30 dni         |
+-------------------------------------+------------------------+
|Stališča do pripomb in predlogov   |takoj od opredelitve  |
+-------------------------------------+------------------------+
|Priprava usklajenega predloga    |7 dni          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem   |junij/julij 2011    |
|svetu                |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Objava v Uradnem listu RS      |julij 2011.       |
+-------------------------------------+------------------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj:
Javno Komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Sl. Konjice
Stanovanjsko podjetje Konjice, Mestni trg 12, 3210 Sl. Konjice
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
Petrol Plin d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0002/2011
Slovenske Konjice, dne 1. aprila 2011
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.