Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1242. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec, stran 3559.

Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 36/08 – ZOFVI-G, 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 ZVrt-D, 36/10 (ZVrt-E) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 5. seji dne 24. marca 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
(1) Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
(2) Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega poziva objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in spletni strani vrtca ter na spletni strani Občine Žalec.
(3) V času javnega razpisa za vpis novincev poteka tudi evidenčni vpis že vključenih otrok za naslednje šolsko leto. Pred sprejemom otrok novincev se opravijo razporeditve že vključenih otrok v enote, ki jih starši navedejo kot prvo želeno enoto (premestitve).
(4) Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
(5) Vlogo za vpis otroka dobijo starši na sedežu vrtca in spletni strani vrtca/občine.
(6) Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca neposredno, po pošti ali po elektronski pošti.
4. člen
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
(2) Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem v vrtec. Komisija odloča tudi v primeru medletnih oddanih vlog, kadar v vrtcu ni dovolj prostih mest.
(3) Vloge oddane v času javnega razpisa za vstop otroka v mesecu septembru tekočega leta, se v primeru več vpisanih otrok kot je prostih mest, obravnavajo prednostno.
(4) O sprejemu otroka med šolskim letom se odloča v mesecu pred predvidenim vstopom otroka.
(5) Kolikor že obstaja prednostni vrstni red, se starše obvesti, da bo komisija odločala o sprejemu njihovega otroka, ki bodo v vrtec vključeni vsi otroci iz obstoječega prednostnega vrstnega reda.
(6) Komisija na svoji seji obravnava vloge za otroke, kateri izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem do 15. dne v mesecu, za katerega se odloča v o sprejemu.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
(1) Komisija za sprejem otrok je tričlanska in jo sestavljajo:
– predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan,
– predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev,
– predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj.
(2) Člani komisije se imenujejo za štiri leta. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen
(1) Komisija obravnava vse vloge na seji, o kateri se vodi zapisnik. Komisija veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani komisije.
(2) Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe na svoji seji. Strokovna opravila za komisijo opravlja pooblaščena oseba vrtca, ki ima opravljen preizkus znanja iz Zakona o splošnem upravnem postopku. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
7. člen
(1) Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o vrtcih ter tega pravilnika. Komisija sprejema odločitve s sklepom in z večino glasov vseh članov. Sklep podpiše predsednik komisije.
(2) Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
(3) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
(4) Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
8. člen
Vrtec staršem dodeli šifro otroka in jim je dolžan na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec v delu, kjer se je odločalo o sprejemu njihovega otroka.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
9. člen
(1) V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
(2) Komisija pri obravnavi vlog in izboru upošteva še naslednje kriterije:
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |        Kriteriji        |  Točke  |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| 1.  |Starši ali eden od staršev ima     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |skupaj z otrokom stalno         |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |prebivališče na območju Občine     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |Žalec                  |   50   |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| 2.  |Zaposlitev staršev:           |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |– oba starša sta zaposlena ali     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |sta zavarovana iz naslova        |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |kmetijstva, študentje s statusom,    |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |invalidsko upokojeni starši,      |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |potrdilo zavoda za zaposlovanje     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |O vključitvi v program aktivne     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |politike zaposlovanja (tudi       |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |enoroditeljska družina)         |   15   |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |– le eden od staršev izpolnjuje     |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |zgoraj navedene pogoje         |   8   |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| 3.  |Otrok, ki je bil v preteklem letu    |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |na listi zavrnjenih s          |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |prioritetnim vrstnim redom       |   5   |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| 4.  |Družina že ima vključenega otroka    |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |v JZ Vrtci Občine Žalec         |   3   |
+-------+----------------------------------------+-------------+
| 5.  |Družina z več otroki do 15. leta    |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |starosti:                |       |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |– 4 otroci ali več           |   6   |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |– 3 otroci               |   5   |
+-------+----------------------------------------+-------------+
|    |– 2 otroka               |   4.   |
+-------+----------------------------------------+-------------+
10. člen
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
11. člen
(1) Komisija na podlagi kriterijev iz 9. člena tega pravilnika določi prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
(2) Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva še dodatni kriterij: prednost ima starejši otrok.
(3) Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
(4) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
(5) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
(6) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
(7) Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
(8) Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
(9) Zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s tem zakonom in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
(10) O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
(11) Glede na to, da vrtec deluje v enotah na več lokacijah, komisija za sprejem praviloma odloča na podlagi prijav za prvo želeno enoto na prijavnici. V tem primeru komisija odloča za vsako posamezno enoto posebej. Ko v prvo navedeni enoti na prijavnici ni več prostih mest, komisija razvrsti otroke na čakalno listo za posamezno enoto, staršem na čakalni listi pa ponudi razpoložljiva mesta v drugih enotah. Vrtec lahko v dogovoru s starši otroke sprejme v enoto, ki ima prosta mesta in staršem krajevno ustreza. V primeru, da nastane med letom v prvo vpisani enoti na prijavnici prosto mesto, ima prednost pri razporeditvi na to prosto mesto otrok glede na prednostni vrstni red.
12. člen
(1) Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
(3) S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
(4) Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj in ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko so starši obveščeni, da je otrok sprejet v vrtec.
(5) Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
13. člen
(1) Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto z novo prijavnico.
(2) Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
14. člen
(1) Izpis otroka se opravi do zadnjega v mesecu za prihodnji mesec na posebnem obrazcu na sedežu vrtca.
(2) Vrtec lahko z dnem, ko prejme izjavo o izpisu otroka, potrdi vstop drugega otroka.
KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64 z dne 27. 6. 2008).
16. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se po sprejemu na Občinskem svetu Občine Žalec.
Št. 641-00-0026/2011
Žalec, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti