Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1212. Odlok o avtotaksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora, stran 3502.

Na podlagi 56. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07, 123/08 in 28/10) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o avtotaksi prevozih na območju Občine Kranjska Gora
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Kranjska Gora določijo pogoji za opravljanje dejavnosti avtotaksi prevozov, postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov, način opravljanja avtotaksi prevozov, nadzor nad izvajanjem določil odloka in kazenske določbe.
2. člen
Avtotaksi prevoz je prevoz enega potnika ali povezane skupine potnikov z motornim vozilom, ki ima poleg voznikovega sedeža še največ osem sedežev in, ki se v celoti opravi po enem naročilu za eno plačilo prevoznine.
Avtotaksi prevoz se na območju Občine Kranjska Gora lahko opravlja le na podlagi dovoljenja, izdanega v skladu s tem odlokom.
3. člen
S tem odlokom se urejajo samo tisti prevozi, ki se začnejo na območju Občine Kranjska Gora, ne glede na nadaljevanje relacije. Prevozniki, ki nimajo dovoljenja Občine Kranjska Gora, ne smejo prevzemati potnikov na njenem območju.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI AVTOTAKSI PREVOZOV
4. člen
Avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, mora za pridobitev dovoljenja za izvajanje avtotaksi prevozov na območju Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju: dovoljenje) izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima veljavno licenco za avtotaksi prevoze.
5. člen
Avtotaksi prevoznik pridobi dovoljenje, ki ga izda občinska uprava Občine Kranjska Gora (v nadaljevanju: občinska uprava) na podlagi vloge, ki se ji priloži fotokopije naslednjih dokumentov:
– odločbe o podelitvi licence za opravljanje avtotaksi prevozov,
– izvoda licence iz prejšnje alineje za vsako avtotaksi vozilo, s katerim bo prevoznik opravljal avtotaksi prevoze,
– prometnega dovoljenja za avtotaksi vozilo,
– vozniškega dovoljenja voznika avtotaksija,
– cenika avtotaksi prevozov,
– potrdila o plačilu občinske takse iz 12. člena tega odloka.
Pristojni organ ima pravico vpogleda v originalne dokumente.
Za postopek izdaje dovoljenj se uporabljajo določila Zakona o splošnem upravnem postopku.
6. člen
Na podlagi popolne vloge iz prejšnjega člena tega odloka občinska uprava izda dovoljenje za čas do izteka veljavnosti licence.
7. člen
Dovoljenje se glasi na ime prevoznika in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo.
Dovoljenje se izda v toliko originalnih izvodih, kolikor vozil je prosilec navedel v vlogi za izdajo dovoljenja in za katere je priložil fotokopijo veljavne licence.
Dovoljenje vsebuje naslednje podatke:
1. ime in priimek oziroma naziv firme prevoznika,
2. naslov oziroma sedež prevoznika,
3. čas veljavnosti dovoljenja,
4. podatke o voznikih (ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, številka vozniškega dovoljenja), ki jih je prevoznik navedel v vlogi in zanje predložil veljavno vozniško dovoljenje,
5. znamko, tip in registrsko številka vozil, ki jih je prevoznik navedel v vlogi in za katere je priložil fotokopijo veljavne licence,
6. kraj in datum izdaje.
Prevoznik ne sme opravljati prevozov na območju Občine Kranjska Gora z vozili ali vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju. Izvod dovoljenja mora biti v avtotaksi vozilu.
8. člen
Če prosilec ne izpolnjuje s tem odlokom predpisanih pogojev za izdajo dovoljenja, občinska uprava v roku 30 dni od prejema popolne vloge izda odločbo, s katero izdajo dovoljenja zavrne.
V osmih dneh po pravnomočnosti upravnega akta, s katerim je vloga zavrnjena, se vplačana občinska taksa vrne prosilcu.
9. člen
Dovoljenje iz prve alineje prvega odstavka 6. člena se lahko podaljša po postopku za pridobitev dovoljenja. Vlogo za podaljšanje dovoljenja mora avtotaksi prevoznik vložiti pri občinski upravi najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja.
10. člen
Prevoznik mora prenehanje opravljanja dejavnosti ali katerokoli drugo spremembo, ki se nanaša na pogoje za pridobitev dovoljenja (vključno s spremembo cenika), predvsem pa preklic ali odvzem licence, zamenjavo ali nakup dodatnega vozila ter menjavo ali zaposlitev dodatnega voznika, prijaviti občinski upravi v roku 8 dni od nastanka spremembe.
Prijava spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti se izvrši z vlogo, ki ji je potrebno priložiti vse dokumente, ki so se spremenili.
11. člen
Občinska uprava z odločbo odloči o odvzemu dovoljenja, če:
– avtotaksi prevoznik ne plača občinske takse za avtotaksi postajališče,
– avtotaksi prevozniku preneha veljati licenca za opravljanje avtotaksi prevozov,
– vozilo avtotaksi prevoznika nima izvoda licence za posamezno vozilo.
O pritožbi zoper odločbo o odvzemu dovoljenja odloča župan. Zoper odločitev župana je možno vložiti upravni spor na upravno sodišče.
Avtotaksi prevoznik mora v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega člena pristojnemu organu vrniti vse izvode dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov.
III. NAČIN OPRAVLJANJA AVTO- TAKSI PREVOZOV
12. člen
Prevozi se lahko opravljajo na naslednji način:
– z mesta, ki ga določi naročnik,
– z ustavitvijo prostega avtotaksi vozila,
– z avtotaksi postajališč.
Območja in število avtotaksi postajališč določi župan s sklepom.
Za uporabo avtotaksi postajališča plača avtotaksi prevoznik za vsako vozilo letno nadomestilo – občinsko takso v višini 100,00 €, razen za okolju prijazna vozila.
Za okolju prijazno vozilo po tem odloku se šteje vozilo na električni pogon ali vozilo na hibridni pogon, katerega poraba goriva v mestnem ciklu, določena s predpisanimi testi na osnovi Direktive Sveta št. 80/1268/EEC, ne presega 5 litrov na 100 prevoženih kilometrov in katerega uradne specifične emisije snovi iz izpušnih plinov ne presegajo naslednjih maksimalnih vrednosti:
+------------------------------------+--------------------------+
|       Parameter       |    Vrsta goriva    |
|                  +--------------+-----------+
|                  | Plinsko olje | Bencin  |
+------------------------+-----------+--------------+-----------+
|CO2 – ogljikov dioksid |(g/km)   |   110   |  110  |
+------------------------+-----------+--------------+-----------+
|PM – trdni delci    |(mg/km)  |    5   |   5   |
+------------------------+-----------+--------------+-----------+
|NOx – dušikovi oksidi  |(g/km)   |   0,2   |  0,06  |
+------------------------+-----------+--------------+-----------+
|HC – ogljikovodiki   |(g/km)   |    /   |  0,075  |
+------------------------+-----------+--------------+-----------+
Vrednost nadomestila – občinske takse se valorizira z rastjo življenjskih stroškov.
Voznik lahko ustavlja vozilo, ki ima dovoljenje iz 7. člena tega odloka, na vsakem avtotaksi postajališču le v času opravljanja dejavnosti avtotaksi prevozov.
Na avtotaksi postajališču mora biti voznik v vozilu ali neposredno poleg njega.
13. člen
Avtotaksi vozilo mora biti označeno in opremljeno v skladu z določili Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 1/08, 78/08 in 1/09).
Izvod dovoljenja se mora nahajati v avtotaksi vozilu.
14. člen
Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom po najkrajši možni poti ali poti, ki jo določi naročnik.
Cilj in smer vožnje določi naročnik avtotaksi prevoza. Naročnik se odloči, ali se bo z istim vozilom peljalo več potnikov na isti ali različnih relacijah.
Voznik mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter, ki ga vključi ob odhodu in izključi ob prihodu na določeno mesto.
Voznik mora izdati račun za opravljeno vožnjo po ceniku.
15. člen
Voznik, ki je na vožnji in je prost, mora ustaviti vozilo in sprejeti potnika, če s tem ne krši predpisov o varnosti v cestnem prometu.
V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti potniku drugo vozilo.
16. člen
Voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če ne presega velikosti razpoložljivega prtljažnega prostora vozila.
Za prevoz živali se dogovorita voznik in potnik. Voznik lahko prevoz živali odkloni.
17. člen
Voznik lahko odkloni prevoz osebe, ki bi s svojimi stvarmi, obleko ali dejanji lahko poškodovala ali onesnažila vozilo, razen v primeru prometne ali druge nesreče.
18. člen
Z najdenimi predmeti v vozilu ravna voznik skladno s predpisi o najdenih predmetih.
19. člen
Vozilo mora biti čisto zunaj in znotraj.
IV. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
V. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na območju Občine Kranjska Gora:
– opravlja avtotaksi prevoze brez dovoljenja, izdanega na podlagi določil tega odloka (drugi odstavek 2. člena)
– opravlja avtotaksi prevoze z vozili ali vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju (tretji odstavek 7. člena)
– v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o odvzemu dovoljenja občinski upravi ne vrne dovoljenja za opravljanje avtotaksi prevozov (tretji odstavek 11. člena).
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
22. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek avtotaksi prevoznik kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– katerekoli spremembe, ki se nanaša na pogoje za pridobitev dovoljenja ne prijavi občinski upravi v roku 8 dni od nastanka spremembe (10. člen).
Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
23. člen
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek voznik, če na območju Občine Kranjska Gora:
– ustavlja avtotaksi vozilo na avtotaksi postajališču v času, ko ne opravlja dejavnosti avtotaksi prevozov (četrti odstavek 12. člena odloka),
– v času, ko vozilo stoji na avtotaksi postajališču, ni v vozilu ali neposredno poleg njega (peti odstavek 12. člena odloka),
– naročene vožnje ne opravi skladno z naročilom po najkrajši možni poti oziroma po poti, ki jo določi naročnik (prvi odstavek 14. člena),
– ne izda računa za opravljeno vožnjo po ceniku (četrti odstavek 14. člena),
– ravna v nasprotju z določili 15. člena odloka,
– ravna v nasprotju z določili prvega odstavka 16. člena odloka,
– ravna v nasprotju z določili 18. člena odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni vestnik Gorenjske, št. 38/1999).
25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007/3-1/2011-VČ
Kranjska Gora, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.