Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 171/2011 Ob-2388/11 , Stran 787
Št. 171/2011 Ob-2388/11
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad KZG RS) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1 Parc. št. 401/6, travnik, v izmeri 309 m2 in parc. št. 401/7, travnik, v izmeri 10 m2, obe vpisani pri vl. št. 1628, k.o. (1783) Grosuplje-naselje, parc. št. 402/3, pašnik, v izmeri 9 m2 in parc. št. 402/4, pašnik, v izmeri 9 m2, obe vpisani pri vl. št. 1689, k.o. (1783) Grosuplje-naselje. Zemljišča se po planu nahajajo v območju, kjer je osnovna namenska raba: mešano območje (MOS) – območje oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Izklicna cena zemljišč znaša 52.572,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže plačati tudi strošek cenitve v višini 141,60 EUR (v ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 2 Parc. št. 401/9, travnik, v izmeri 72 m2 vpisana pri vl. št. 1628, k.o. (1783) Grosuplje-naselje, in parc. št. 402/5, pašnik, v izmeri 546 m2 vpisana pri vl. št. 1689, k.o. (1783) Grosuplje-naselje. Zemljišči se po planu nahajata v poselitvenem območju naselja Grosuplje znotraj urbanistične zasnove, in sicer: parc. št. 401/9 in del parc. št. 402/5 mešano območje, del parc. št. 402/5 območje prometne infrastrukture na območju gospodarske infrastrukture (I) – predvidena cesta. Izklicna cena zemljišč znaša 55.620,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže plačati tudi strošek cenitve v višini 141,60 EUR (v ceno je vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata v kompletu. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti, na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 22. 4. 2011, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap.št. _____ – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada KZG RS, št. 01100-6030960677, pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-04/2011 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje bo (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10) moral izbrani ponudnik pod zap. št. 1 in 2 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od izstavitve računa, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad KZG RS zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od izstavitve računa, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad KZG RS pa zadrži njegovo varščino. Kupnina zajema ceno za zemljišče, ponujeno s strani izbranega ponudnika, povečano za strošek sestave kupoprodajne pogodbe in vložitev zemljiškoknjižnega predloga, skladno z veljavnim Cenikom za pripravo soglasij, pogodb in obračun odškodnin oziroma nadomestil za leto 2011, sprejetim s strani Sklada KZG RS ter strošek cenitve ali drug strošek, kolikor je ta naveden v opisu zemljišča pod posamezno zaporedno številko. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št. 1 in 2 občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad KZG RS z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad KZG RS sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 22. 4. 2011, ob 13.uri, na sedežu Sklada KZG RS, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/43 4-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije