Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 6712-7/2011 Ob-2409/11 , Stran 808
Št. 6712-7/2011 Ob-2409/11
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za področje družbenih dejavnosti v Mestni občini Novo mesto (številka: 600-01-3/2006-1500) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08-UPB2) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje interesnih dejavnosti mladih v Mestni občini Novo mesto v letu 2011
1. Predmet razpisa Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za programe in projekte, ki so namenjeni otrokom in mladim do 29. leta starosti. Finančno bodo podprti projekti in programi namenjeni otrokom in mladim, ki potekajo v Mestni občini Novo mesto in jih izvajajo pravne in fizične osebe iz Mestne občine Novo mesto v letu 2011. Predvidena višina razpisanih sredstev znaša 82.000,00 EUR. Razpisana področja so: a) otroški in mladinski programi v javnem interesu, b) mladinski projekti, c) mladinska infrastruktura, d) delovanje študentskih organizacij v lokalni skupnosti, e) večdnevni mednarodni glasbeni festivali. 2. Namen razpisa Namen razpisa je sofinanciranje programov in projektov za otroke in mlade, ki v Mestni občini Novo mesto potekajo kontinuirano že več let in imajo primerno kadrovsko, prostorsko in organizacijsko zasnovo. Sredstva so namenjena delovanju študentskih organizacij ter organizacijam, ki pripravljajo intermedijske projekte, mednarodne glasbene festivale na področju subkulture mladih. S kvalitetno izvedbo svojih programov in projektov prispevajo k pestrejši in kakovostnejši ponudbi vsebin za otroke in mlade. Program za otroke ali mlade predstavlja zaključeno celoto in je lahko sestavljen iz več posamičnih pod enot oziroma posameznih projektov, ki potekajo že več let zapored. Programi sestavljeni iz več pod enot potekajo kontinuirano skozi celo leto ali pa v določenem času. Program ima jasno določene cilje, izdelano programsko shemo skozi katero uresničuje zastavljene cilje, evalvacijo ter jasno opredeljeno finančno konstrukcijo. Projekt je enkraten dogodek, ki se zgodi v določenem času v letu in ni nujno ponovljiv skozi predhodno ali prihodnje leto. Festival predstavlja zaključeno programsko celoto, ki poteka vsako leto ob približno istem času in traja nekaj dni (najmanj tri). 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpise se lahko prijavijo: – mladinske organizacije, – študentske organizacije (ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov, Uradni list RS, št. 38/94), – društva in zveze društev, – zavodi, – druge organizacije javne ali zasebne, ki so registrirane za izvajanje projektov ali programov za mlade. Na razpis pod točko d) se lahko prijavijo študentske organizacije ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94). Vse omenjene organizacije, društva, zavodi ali zveze morajo imeti sedež v Mestni občini Novo mesto. Nosilci kandidirajo s programi ali projekti namenjenim otrokom do 15 let ter mladim med 15. in 29. letom starosti na območju Mestne občine Novo mesto. Programi za otroke in mlade morajo potekati kontinuirano in neprekinjeno najmanj 5 let. Razpisi niso namenjen športnim dejavnostim ter mladinskim aktivnostim komercialnega značaja. Javni razpis je namenjen aktivnostim mladih, ki prispevajo k izboljšanju družbenega položaja mladih, vključevanju mladih v družbene procese, promoviranju in skrbi za razvoj subkulturnih gibanj mladih s področja intermedijske, vizualne, uprizoritvene in glasbene umetnosti ter k uresničevanju pluralnih interesov mladih in razvijanju medkulturnega dialoga. Namenjen je tudi humanitarnim in prostovoljnim dejavnostim, ki spodbujajo ustvarjalnost mladih, razvijajo socialni čut in pomoč otrokom, mladim, marginalnim skupinam ljudi ter so usmerjeni na preprečevanje nasilja med mladimi, zmanjševanje diskriminacije, socialne izključenosti mladih, prispevajo k večji informiranosti mladih, osveščanju in sprejemanju drugačnosti med mladimi, izvajajo preventivne ukrepe na področju zasvojenosti mladih. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo je imenoval župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 5. Splošni razpisni kriteriji Prijave na razpise bodo ovrednotene na podlagi kriterijih, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji vsakega posameznega razpisnega področja. Splošni razpisni kriteriji, ki jih vlagatelj mora izpolnjevati zajemajo naslednje kriterije: – mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje, – opredeljeno število uporabnikov programa ali projekta, – sodelovanje z Mestno občino Novo mesto, – nepridobiten značaj programa ali projekta, – zaprošen znesek ne sme presegati višine razpisanih sredstev, – več kot 50% sredstev mora vlagatelj sam pridobiti iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto. 6. Prednostni razpisni kriteriji Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile prednostnim kriterijem opredeljenim v razpisni dokumentaciji vsakega posameznega razpisnega področja. Prednostni kriteriji zajemajo naslednje: – poudarek je na socialnih in preventivnih programih namenjenim otrokom in mladostnikom (preprečevanje nasilja, preventivni ukrepi na področju zasvojenosti mladih, prostovoljno in humanitarno delo mladih, ustvarjalnost mladih na področju umetnosti, medkulturni dialog, medgeneracijska solidarnost, pravičnost, spodbujanje zdravega življenjskega sloga, spoštovanje življenja in okolja…), – programi ali projekti presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja, – kažejo inovativne in aktualne pristope, – uspešnost pri pridobivanju izvenproračunskih sredstev (na podlagi poročila iz preteklega leta za tiste, ki ne kandidirajo prvič), – večletne izkušnje in reference, – izpolnjene obveznosti do Mestne občine Novo mesto iz preteklega leta. 7. Uporaba kriterijev Prijavitelji se na posamezno razpisno področje lahko prijavijo z največ eno vlogo. Če je vlog več, bo strokovna komisija upoštevala le eno vlogo. Prijavitelj z isto prijavo ne more kandidirati na ostale razpise Mestne občine Novo mesto. Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih programov in projektov, izločila morebitne programe ali projekte, ki niso v skladu z razpisnim področjem ali pa ne izpolnjujejo zahtevanih kriterijev ter predlagala višino sofinanciranja programa. 8. Okvirna vrednost Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjena otroškim in mladinskim programom, delovanju študentskih organizacij, infrastrukturi mladih ter festivalski dejavnosti, ki bodo potekali v Mestni občini Novo mesto v letu 2011 znaša 82.000,00 EUR. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Obdobje za porabo: sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. 10. Razpisni rok: rok za prijavo na javne razpise za otroške in mladinske programe in projekte je 8. 4. 2011 in traja do 23. 4. 2011. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazci od št. 1 do 4. Prijavitelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjene razpisne obrazce Mestne občine Novo mesto, – društva, ki se prvič prijavljajo na razpis morajo k prijavi priložiti fotokopijo o registraciji društva pri Upravni enoti Novo mesto, – reference prijavitelja (časopisni članki, objave, priznanja) – niso obvezna priloga, kolikor jih prijavitelj nima, – dokazila o prejetih finančnih sredstev iz prejšnjega leta iz virov, ki niso iz proračuna Mestne občine Novo mesto (dotacija, sponzorstva, iz državnih ali mednarodnih razpisov, lastna sredstva), kolikor je prijavitelj prejemnik dotacij iz drugih virov (obvezna priloga pri kandidiranju na javni razpis pod a) otroški in mladinski programi v javnem interesu). Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj dvigne v razpisnem roku na Mestni občini Novo mesto, Oddelek za družbene dejavnosti, Glavni trg 24, Novo mesto ali pa na spletnih straneh občine, www.novomesto.si. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj ima več programskih sklopov, mora vsak program poslati v ločeni kuverti in za vsak program predložiti popolno razpisno dokumentacijo, v nasprotnem bo komisija za odpiranje ponudb izločila prijave. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, do dne 23. 4. 2011 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na prvi strani ovitka pod naslovom mora pisati: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Otroški in mladinski programi in projekti 2011«, na hrbtni strani pa naslov prijavitelja: Naziv organizacije, društva ali zavoda oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno po pošti do vključno 23. 4. 2011 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija našteta pod točko 11 ter nepopolno izpolnjena ovojnica, v kateri se nahaja prijava. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Mestna občina Novo mesto bo pozvala k dopolnitvam nepopolnih vlog, ki jih bo potrebno dopolniti v roku 5 dni. Oddaja vlog pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge predlagateljev, ki: – jih ni vložila upravičena oseba, – so prepozne ali prepozne dopolnitve vlog, – so nepopolne. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 13. Dodatne informacije Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Sandra Boršič (tel. 07/393-92-53) ali sandra.borsic@novomesto.si. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Komisija za odpiranje vlog bo odprla vloge 3. 5. 2011. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto