Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1215. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora, stran 3505.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjske Gora (Uradni list RS, št. 55/07 s spremembami) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora
1. člen
V Pravilniku o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo (UVG 27-2004, s spremembami) se v četrtem odstavku 1. člena besedilo »Odbora za šport in športne objekte« spremeni tako, da se glasi »Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti«.
2. člen
V 4. členu točke 1.5. Drugi programi iz področja športa se za drugo alineo dopolni z besedilom:
»– najem športne dvorane Vitranc v Kranjski Gori«.
3. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»Športna društva, ki delujejo na območju Občine Kranjska Gora in za izvajanje svojega programa športa uporabljajo Športno dvorano Vitranc kot osnovni objekt za vadbo in tekmovanja, so opravičena do sofinanciranja najema dvorane.
Pravico do sofinanciranja najema dvorane Vitranc imajo društva, ki izvajajo:
– program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport (vsaj dve stopnje)
– program kakovostnega in vrhunskega športa.
Ura najema dvorane je vrednotena z 20 točkami, vrednost točke je odvisna od višine zagotovljenih sredstev v letnem programu športa. Število vadečih v skupini je določeno v prejšnjih členih pravilnika za posamezno športno panogo. Komisija pri razdelitvi upošteva sledeče normative:
+----------------------+-------------------+--------------------+
|Program        |  Starost let  | Maksimalno št. ur |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|predselekcija     |    do 8    |     100    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|CI/CE         |    9–10    |     200    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|MDI/MDE        |    11–12    |     350    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|SDI/SDE        |    13–14    |     400    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|MMI/MME        |    15–16    |     400    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|SMI/SME        |    17–18    |     400    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|JUI/JUE        |   19–več    |     500    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
«
4. člen
Za 25. členom se doda nov 25. a člen,ki se glasi: »(izgradnja javnih športnih objektov-investicije)
Za sredstva, ki so v Letnem programu športa, namenjena sofinanciranju investicij – izgradnji športnih objektov, lahko kandidirajo tisti izvajalci letnega programa športa iz Občine Kranjska Gora, ki so v tekočem letu prijavljeni na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov ali druge javne razpise s področja investicij v športne objekte in razpisni pogoji zahtevajo tudi sofinanciranje (delež) občine.
Ob prijavi morajo predložiti opis projekta in kopijo prijave na javni razpis na katerem kandidirajo s projektom.
Komisija bo pri dodelitvi sredstev upoštevala popolno prijavo.
Višina dodeljenih sredstev bo sorazmerna višini pridobljenih sredstev s strani Fundacije za šport ali drugega nosilca javnega razpisa.«
5. člen
Ta pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650/1-13/199-VS
Kranjska Gora, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.