Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 3988/2010 Os-2452/11 , Stran 845
Dn 3988/2010 Os-2452/11
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagateljev: 1. Boris Šuligoj in 2. Nataša Černič Šuligoj, oba Prežihova ulica 15, Piran, ki ju zastopa notarka Mojca Tavčar Pasar iz Lucije, zoper nasprotnega udeleženca JP Okolje Piran d.o.o., zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine in vknjižbe lastninske pravice, dne 23. 3. 2011 sklenilo: pri nepremičnini vpisani v podvl. št. 4347/43, k.o. Portorož, z oznako 43.E, last JP Okolje Piran d.o.o., do celote (1/1), se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 5. 1955, med Tanjo Poberaj, kot prodajalko, in Gabrom Benedikom, kot kupcem, katere overjeni izvod listine je izgubljen, obstaja pa neoverjeni izvod listine. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini vpisani v podvl. št. 4347/43, k.o. Portorož se zahteva v korist predlagateljev Borisa Šuligoj, Prežihova ulica 15, Piran, EMŠO: 0110953500388, do 1/2-ice, in Nataše Černič Šuligoj, Prežihova ulica 15, Piran, EMŠO: 2901956505385, do 1/2-ice. Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini vpisanih v podvl. št. 4347/43, k.o. Portorož, se zahteva na podlagi soinvestitorske pogodbe, št. 546/09-1/91, sklenjene dne 17. 4. 1991 med Komunalno stanovanjskim podjetjem »Okolje« p.o. Piran, in Tanjo Poberaj, sodno overjene dne 18. 6. 1991, pod OV št. 787/91; kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 5. 1995, med Tanjo Poberaj, kot prodajalko, in Gabrom Benedikom, kot kupcem, katere overjeni izvod listine je izgubljen, obstaja pa neoverjeni izvod listine; kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 3. 1996, med Gabrom Benedikom, kot prodajalcem, ter Borisom Šuligojem in Natašo Černič Šuligoj, kot kupcema, notarsko overnjene dne 20. 3. 1996, pri notarki Mojci Tavčar Pasar iz Lucije, pod št. OV 895/96; in pogodbe o priznanju lastninske pravice opr. št. SV 1123/10, sklenjene dne 15. 12. 2010, med JP Okolje Piran ter Borisom Šuligojem in Natašo Černič Šuligoj, notarsko overjene dne 20. 12. 2010, pri notarki Mojci Tavčar Pasar iz Lucije, pod št. OV 1145/10. Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Piranu dne 23. 3. 2011