Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2380/11 , Stran 815
Ob-2380/11
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) ter sklepa o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ribnica za leto 2011, št. 478-0024/2011, ki ga je dne 3. 3. 2011 sprejel Občinski svet Občine Ribnica,
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 2. Predmet prodaje: a) parc. št. 1528/43 gozd, v izmeri 9365 m2, parc. št. 1528/45 gozd, v izmeri 6480 m2, obe k.o. Grčarice, pripisane pri vložku št. 445; parc. št. 1944/1 dvorišče, v izmeri 798 m2, parc. št. 1945/1 dvorišče, v izmeri 1063 m2 in parc. št. *121 stavbišče, v izmeri 343 m2, vse k.o. Grčarice, pripisane pri vložku št. 372 ter parc. št. 1520/372 neplodno, v izmeri 64 m2 in neplodno, v izmeri 87 m2, pripisana pri vložku 229, k.o. Grčarice (kompleks se prodaja v celoti, skupna izmera 18.200 m2), b) večstanovanjska stavba (preurejena iz gospodarskega poslopja), na naslovu Škrabčev trg 18, 1310 Ribnica, s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 1772/6 gospodarsko poslopje, v izmeri 156 m2 in dvorišče, v izmeri 290 m2 (skupaj: 446 m2), pripisana pri vložku št. 832, k.o. Ribnica. Nepremičnine pod točko 2.a) imajo status stavbnega zemljišča, po veljavnih urbanističnih predpisih se zemljišča nahajajo v planski celoti R6 KS Dolenja vas, v območju razpršene gradnje nekdanjega naselja Jelendol, kjer je dovoljena gradnja stanovanjskih, obrtnih in kmetijskih objektov; zemljišča so komunalno opremljena z asfaltirano cesto, v neposredni bližini poteka tudi vodovodni cevovod do naselja Grčarice, na katerega pa po podatkih upravljavca, zaradi majhnega pritiska in pretoka, ni možen direkten priklop; preko zemljišč poteka tudi TK omrežje v podzemni izvedbi. Nepremičnina pod točko 2.b) se nahaja v ožjem mestnem jedru Ribnice, je dvoriščni objekt glavne stavbe na istem naslovu. Zemljišče je komunalno opremljeno z vodovodom, javno kanalizacijo, nizkonapetostnim elektroomrežjem in telekomunikacijskim omrežjem. Dostop do zemljišča in objekta je s Prešernove ulice preko javnega dobra in nepremičnine parc. št. 1772/8, k.o. Ribnica, ki je v lasti Elektra Ljubljana d.d., preko slednje je v korist parc. št. 1772/6, k.o. Ribnica, ustanovljena trajna stvarna služnost dostopa z vsemi vrstami vozil, vključno z gradbeno mehanizacijo. Zemljišče, na katerem stoji objekt, ima status zazidanega stavbnega zemljišča, objekt pa je zgrajen v skladu z namembnostjo zemljišča. Zaradi dotrajanosti objekta pretežni del le-tega ni več v uporabi. Za eno od stanovanj v stavbi je sklenjeno najemno razmerje, ki pa bo prenehalo z dnem 22. 6. 2011, po odpovedi najemne pogodbe. 3. Vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: – izklicna cena za parcele pod točko 2.a) 229.320,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR, – izklicna cena za večstanovanjsko stavbo s pripadajočim zemljiščem pod točko 2.b) 52.434,00 EUR, najnižji znesek višanja: 500 EUR. Izklicna cene ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin oziroma davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic: 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. 7. Kraj in čas javne dražbe: Javna dražba bo v torek, 10. maja 2011, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer: – pod 2.a) ob 11. uri, – pod 2.b) ob 11.30. 8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja). 9. Plačana kavcija bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 10. Ogled predmetne večstanovanjske stavbe bo možen po predhodnem dogovoru z Zalko Gorše, tel. 01/837-20-28. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Mateja Drobnič, tel. 01/837-20-27. 11. Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno potrdilo o plačilu kavcije s priloženo številko računa za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 12. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo kavcijo. 13. Pravila javne dražbe: – nepremičnine pod točko 2. se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva, vključno z davkom na promet nepremičnin oziroma davkom na dodano vrednost, nosi kupec, – javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, – komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški. 14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica