Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 6100-0001/2011 Ob-2360/11 , Stran 798
Št. 6100-0001/2011 Ob-2360/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 UPB1, 56/08, 94/09 in 4/10), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98, 16/08, 123/08), Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leto 2011 (Uradni list RS, št. 4/11), Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06 in 37/09) in drugega odstavka 126. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) Občina Šentrupert objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2011 sofinancirala Občina Šentrupert
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin: A) Javni kulturni programi; B) Javne kulturne prireditve; C) Založništvo; D) Izobraževanje; E) Varstvo kulturne dediščine; F) Nakup opreme in osnovnih sredstev 3. Na javni razpis lahko oddajo vloge: – za področja A, B, C, D, F: društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Šentrupert); posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu za kulturo; javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda, ter lastniki ali upravljavci javne infrastrukture na področju kulture in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti; – za področje E: lastniki ali upravljalci kulturnih spomenikov z ustreznim uradnim dokazilom. 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih v določenem roku, – da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni projekt, – da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Šentrupert (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Šentrupert, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Šentrupert), – delujejo na področju kulture najmanj eno leto, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, – da imajo urejeno evidenco članstva, – da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Šentrupert, – za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Šentrupert, – da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev. 5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev so določena s Pravilnikom o postopkih in merilih za vrednotenje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 22/06 in 37/09) in se uporablja do sprejetja lastnega pravilnika v Občini Šentrupert. 6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Šentrupert za leto 2011 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa, znaša: – Javni kulturni programi, v višini 3.000 EUR, – Javne kulturne prireditve: – ljubiteljske kultura, v višini 11.000 EUR, – umetniški program, v višini 8.400 EUR, – Založništvo in izobraževanje, v višini 1.200 EUR, – Varstvo kulturne dediščine, v višini 5.000 EUR – Nakup opreme in osnovnih sredstev, v višini 1.000 EUR. 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011 oziroma do porabe predvidenih sredstev, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija bo na voljo po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS. Prevzame se jo lahko osebno na naslovu naročnika, kontaktna oseba Danica Grandovec, ali na spletni strani, www.sentrupert.si, do roka za oddajo vlog. 9. Rok in način predložitve vlog Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje v roku 30 dni po objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje zadnji dan tega roka oddane na pošti kot priporočene pošiljke. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih, morajo biti z vsemi zahtevanimi prilogami, dostavljene v zaprti kuverti, s pripisom »Vloga na JR – Kultura 2011, Področje: ____ (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: Varstvo kulturne dediščine)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in kriteriji razpisa. 10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Strokovna komisija bo v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa izdala prijaviteljem obvestila o predvideni višini sofinanciranja oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. V 8 dneh od prejema obvestila se bodo lahko prijavitelji izjavili o predlogu strokovne komisije. Na podlagi predloga strokovne komisije bo občinska uprava izdala izvajalcem odločbe o izboru oziroma o zavrnitvi posameznih javnih kulturnih programov in projektov. Z izbranimi izvajalci javnih kulturnih programov in projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 11. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Danica Grandovec, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti, tel. 07/343-46-00 in 07/343-46-07.
Občina Šentrupert