Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Ob-2458/11 , Stran 832
Ob-2458/11
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja na podlagi 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list. RS, št. št. 84/07, 94/07, 55/09-odl. US in 100/09 in 98/10) in sklepov Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, št. 3523-53/2011, dne 28. 3. 2011
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti Mestne občine Ptuj
1. Naziv in sedež organizatorja: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, matična številka: 5883598000, ID za DDV: SI85675237. 2. Predmet prodaje in izklicna cena Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 2887/5, njiva, v izmeri 696 m², k.o. Ptuj. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 26.448,00 EUR. 3. Pogoji prodaje: 3.1. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku. 3.2. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku 15 dni, se mu lahko rok za sklenitev pogodbe podaljša, vendar ne več kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ptuj pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Plačilo kupnine se opravi v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 3.5. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je dolžan poleg kupnine plačati še davek na promet nepremičnin/DDV, stroške izdelave cenilnega poročila, stroške notarske overitve pogodbe, stroške zemljiškoknjižnega prenosa, ter morebitne druge stroške. Vpis v zemljiško knjigo predlaga Mestna občina Ptuj po plačilu celotne kupnine. 4. Pogoji udeležbe v postopku: 4.1. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% ponujene cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku: ime in priimek fizične osebe oziroma ime pravne osebe, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko oziroma ID za DDV, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke, telefonsko številko, – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne vrednosti, – kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – izpisek iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 30 dni, – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društvo), ne starejši od 30 dni, – pooblastilo, če se ponudba oddaja po pooblaščeni osebi, – potrdilo o plačilu varščine, – pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo. 4.3. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 20. 4. 2011, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, soba št. 24/2, najkasneje do 12. ure. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: 5.1. Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 4. 2011, ob 8. uri v sobi št. 28/2, na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Nepravočasne ponudbe, ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. 5.2. Ponudniki, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, bodo pozvani na pogajanja. 5.3. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ponujeno ceno, je izključena. Mestna občina Ptuj lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom varščina vrne. 6. Dodatne informacije: vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 24, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba: Branko Novak.
Mestna občina Ptuj