Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice«, stran 3477.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spr.), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spr.), 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 s spr.) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 6. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice«
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« (Uradni list RS, št. 121/04 s spr.) (v nadaljevanju: Odlok) se črta in nadomesti z novim besedilom, tako, da se glasi:
»Javni interes Občine Jesenice na področju športa obsega zlasti:
– zagotavljanje sredstev za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in zagotavljanje sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
– spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
– načrtovanje, graditev in vzdrževanje lokalno pomembnih javnih športnih objektov,
– uveljavljanje športnikov, športnih društev in organizacij ter promocijo Občine Jesenice,
– spodbujanje športne vzgoje v javnih zavodih ter razvoj le-te in
– izobraževanje ter raziskovanje za potrebe športne dejavnosti.
Javni interes Občine Jesenice na področju povezovanja in združevanja mladih obsega zlasti:
– spodbujanje mladih k aktivnemu vključevanju v družbena dogajanja in s tem omogočanje aktivnega preživljanja prostega časa ter razvoj ustvarjalnosti otrok in mladine,
– informiranje mladih ter seznanjanje lokalne skupnosti in širše javnosti s potrebami in problematiko mladih z možnostmi sodelovanja in vključevanja v delo z mladimi.«
2. člen
V šesti alinei prvega odstavka 4. člena Odloka se za besedo »uporabniki« doda vejica ter besedilo »skladno s področno zakonodajo«.
Besedilo trinajste alinee prvega odstavka 4. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vadbe in tekmovanj za otroke, mladino, invalide, pri kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditev za mladino«.
Črta se besedilo devete in šestnajste alinee 4. člena Odloka.
3. člen
Besedilo šeste alinee prvega odstavka 5. člena Odloka se črta.
4. člen
Črta se besedilo 11. člena Odloka ter se nadomesti z novim besedilom, in sicer tako, da se glasi:
»Zavod upravlja s športnimi objekti, ki so opredeljeni s tem odlokom, s Sklepom o določitvi javnih športnih objektov Občine Jesenice, lahko pa upravlja tudi z drugimi objekti, ki jih v upravljanje zavodu prenese občinski svet s posebnim sklepom.
1. Kopališče Ukova, zemljišče in objekti
parc. št. 276/14, k.o. Jesenice
parc. št. 276/16, k.o. Jesenice
parc. št. 276/15, k.o. Jesenice.
2. Športni park Podmežakla, zemljišče in objekti
parc. št. 717/8, k.o. Jesenice
parc. št. 697/1, k.o. Jesenice
parc. št. 699, k.o. Jesenice
parc. št. 702, k.o. Jesenice
parc. št. 715, k.o. Jesenice
parc. št. 716/3, k.o. Jesenice
parc. št. 717/1, k.o. Jesenice
parc. št. 717/2, k.o. Jesenice
parc. št. 717/3, k.o. Jesenice
parc. št. 717/4, k.o. Jesenice
parc. št. 717/5, k.o. Jesenice
parc. št. 717/6, k.o. Jesenice
parc. št. 718, k.o. Jesenice
parc. št. 719, k.o. Jesenice
parc. št. 720/1, k.o. Jesenice
parc. št. 720/2, k.o. Jesenice
parc. št. 720/3, k.o. Jesenice
parc. št. 720/4, k.o. Jesenice
parc. št. 705/7, k.o. Jesenice, razen teniških igrišč s pripadajočo infrastrukturo
parc. št. 707, k.o. Jesenice.
3. Balinišče Baza
parc. št. 73, k.o. Jesenice
parc. št.: 74, k.o. Jesenice.
4. Smučišče v Španovem vrhu – spodnja postaja žičnice
parc. št. 397/2, k.o. Planina
parc. št.: 397/3, k.o. Planina
parc. št.: 397/4, k.o. Planina.
5. Športno igrišče Blejska Dobrava
parc. št. 1893/1, k.o. Blejska Dobrava
parc. št. 1893/2, k.o. Blejska Dobrava.
6. Poslovni prostor št. 901 v skupni izmeri 24,85 m2, v stavbi na naslovu Cesta maršala Tita 41, Jesenice, ki leži na zemljišču s parc. št. 456/4, k.o. Jesenice.
7. Prostori MCJ – Ulica Viktorja Kejžarja 22, Jesenice
parc. št. 1170/1, k.o. Jesenice.
Javni zavod lahko upravlja tudi z drugim premoženjem, premičnim in nepremičnim, ki ni last ustanovitelja, če se zavod o tem dogovori z zainteresiranimi pravnimi in fizičnimi osebami ter o tem z njimi sklene ustrezno pogodbo ob izrecnem in popolnem predhodnem soglasju ustanovitelja.«
5. člen
V 12. členu se črta besedilo tretje, četrte in pete alinee ter besedilo 23., 24., 25., 26. in 27. člena Odloka.
Členi Odloka od številke 23 do številke 42 se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
V drugem odstavku 14. člena Odloka se črta besedilo »člani strokovnega sveta zavoda« ter celoten peti odstavek 14. člena Odloka.
7. člen
Prva alinea prvega odstavka 17. člena Odloka se spremeni tako, da nastaneta dve alinei, in sicer prva alinea se glasi »sprejema statut zavoda na podlagi soglasja ustanovitelja«, besedilo druge alinee pa se glasi: »sprejema druge splošne akte zavoda«.
V prvem odstavku 17. člena Odloka se črta besedilo sedme, osme, desete ter štirinajste alinee.
Doda se nova predzadnja alinea prvega odstavka 17. člena Odloka, in sicer tako, da se glasi:
»– sprejme akt o sistemizaciji na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja«.
8. člen
Črta se besedilo drugega in tretjega odstavka 29. člena Odloka.
9. člen
V prvem odstavku 30. člena se besedilo »odloku o proračunu« črta ter nadomesti z besedilom »občinskem proračunu«.
10. člen
V prvem odstavku 30. člena se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– sprejema letni program športa v Občini Jesenice«.
11. člen
V drugem odstavku 31. člena Odloka se doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– predložiti predlog nove zaposlitve v soglasje pred objavo internega oziroma javnega razpisa«.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2011
Jesenice, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.