Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 835/2011 Os-2450/11 , Stran 845
Dn 835/2011 Os-2450/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Henrika Podbevška, stanujočega Ulica Frana Kovačiča 11, Maribor, ki ga zastopa pooblaščenka odvetnica Maja Praviček, Partizanska cesta 30, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2229/12, k.o. Tabor, pod opr. št. Dn 835/2011, dne 30. 3. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z dne 19. 10. 2000, sklenjene med SGP Stavbar – Podjetje Visoke Gradnje d.o.o., v stečaju, Maribor, Industrijska ulica 13, kot investitorjem oziroma prodajalcem, ki ga je zastopala stečajna upraviteljica mag. Irena Lesjak in Vesna podjetje za akumulatorsko dejavnost d.d., Einspielerjeva ulica 31, Maribor, ki ga je zastopal predsednik uprave mag. Franc Piberl, v kateri sta pogodbeni stranki sporazumno ugotovili, da je drugopogodbena stranka postala lastnica nepremičnine – dvosobnega stanovanja, št. 12, v III. nadstropju, v izmeri 59,96 m², v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Ulica Frana Kovačiča 11, na parc. št. 2479/1, pripisani vl. št. 1649, k.o. Tabor, in v kateri je prvopogodbena stranka dovolila vknjižbo lastninske pravice na tem stanovanju, s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo, v korist drugopogodbene stranke. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 30. 3. 2011