Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

SV 584/2011 Ob-2340/11 , Stran 842
SV 584/2011 Ob-2340/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 584/2011, z dne 30. 3. 2011 je bilo zastavljeno – enosobno stanovanje številka 1, v visokem pritličju, v izmeri 33.25 m2 in pripadajoča klet, v izmeri 3.80 m2, kar vse se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Ljubljana, Grajzerjeva ulica 26, (sedaj Ljubljana, Žebretova ulica 47, stoječi na parc. štev. 1705 in parc. štev. 1704/3, k.o. Kašelj, ki kot etažna lastnina v zemljiško knjigo še ni vpisano, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, ki je v lasti Franca Oblaka, na podlagi Prodajne pogodbe, opr. št. SV 472/2011, z dne 17. 3. 2011, in sicer v korist upnika Banka Koper d.d., s sedežem in poslovnim naslovom 6000 Koper, Pristaniška ulica 14, matična številka 5092221000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 89.000,00 EUR s pp, ki zapade v plačilo najkasneje 31. 3. 2041, z možnostjo predčasne zapadlosti, s pogodbeno obrestno mero, ki je spremenljiva glede na spremembo referenčne obrestne mere EURIBOR 365 3 M in znaša: Euribor 365 3 M povečan za obrestni pribitek 2.2 odstotnih točk letno.