Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 17306/2010 Os-2207/11 , Stran 843
Dn 17306/2010 Os-2207/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Antona Kalderona, stanujočega Zelena ulica 28, Maribor, zastopanega po pooblaščencu odvetniku Bojanu Lakožiču, Partizanska cesta 24, Maribor, za izbris stare hipoteke, dne 24. 2. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za izbris stare hipoteke, vknjižene pri nepremičninah, parc. št. 614 in 615, pripisanih vl. št. 959, k.o. Spodnje Radvanje, last Antona Kalderona, roj. 11. 5. 1936, stanujočega Zelena ulica 28, Maribor, na podlagi posojilne pogodbe, z dne 6. 12. 1971, in dodatka z dne 4. 9. 1972, za zavarovanje denarne terjatve v višini 120.000,00 din s pp, v korist Opekarne Košaki, pod opr. št. Dn 6092/72. Poziva se hipotekarni upnik oziroma morebitni zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotujejo, v treh mesecih od objave tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 21. 3. 2011