Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1173. Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2010, stran 3437.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 6. seji dne 31. 3. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Ajdovščina za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2010.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
     Skupina/podskupina kontov       Zaključni račun
                             2010
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI             19.006.129,41
70   DAVČNI PRIHODKI             12.055.077,70
    700 davki na dohodek in dobiček     10.223.011,00
    703 davki na premoženje         1.316.032,58
    704 domači davki na blago in
    storitve                  516.634,12
71   NEDAVČNI PRIHODKI            3.125.670,42
    710 udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja              1.816.786,32
    711 takse in pristojbine          11.440,87
    712 denarne kazni              8.748,69
    713 prihodki od prodaje blaga in
    storitev                  39.972,25
    714 drugi nedavčni prihodki       1.248.722,29
72   KAPITALSKI PRIHODKI            309.614,51
    720 prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                  14.369,81
    722 prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih osnovnih sredstev      295.244,70
73   PREJETE DONACIJE                960,00
    730 prejete donacije iz domačih
    virov                     960,00
74   TRANSFERNI PRIHODKI           3.514.206,78
    740 transferni prihodki iz drugih
    javnofinančih institucij         1.531.692,51
    741 prejeta sredstva iz drž. pror.
    iz sreds. prorač. EU           1.982.514,27
II.   SKUPAJ ODHODKI             19.455.712,23
40   TEKOČI ODHODKI              3.059.147,17
    400 plače in drugi izdatki
    zaposlenim                 676.457,99
    401 prispevki delodajalcev za
    socialno varnost              114.434,84
    402 izdatki za blago in storitve     2.019.233,98
    403 plačila domačih obresti          655,10
    409 sredstva, izločena v rezerve      248.365,26
41   TEKOČI TRANSFERI             5.851.862,68
    410 subvencije               211.345,99
    411 transferi posameznikom in
    gospodinjstvom              2.983.815,25
    412 transferi neprofitnim
    organizacijam               662.120,27
    413 drugi tekoči domači transferi    1.994.581,17
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          9.641.204,39
    420 nakup in gradnja osnovnih
    sredstev                 9.641.204,39
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          903.497,99
    431 investicijski transferi fiz. in
    prav. osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                 278.149,84
    432 investicijski transferi
    proračunskim uporabnikom          625.348,15
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ    –449.582,82
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VIII.  ODPLAČILO DOLGA
50   ZADOLŽEVANJE               1.267.455,00
    500 domače zadolževanje         1.267.455,00
55   ODPLAČILO DOLGA               5.492,12
    550 odplačilo domačega dolga         5.492,12
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH                  812.380,06
X.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. PRETEKLEGA LETA           1.001.141,70
XI.   SKUPNO POVEČANJE SREDSTEV        1.813.521,76
-------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v višini 1.813.821,76 € se prenese v proračun leta 2011 in se porabi za pokrivanje tekočih in investicijskih odhodkov leta 2011.
V skupnem znesku prenesenih sredstev so zajeta naslednja namenska sredstva:
1. sredstva krajevnih skupnosti v višini 305.649,33 €
2. sredstva okoljske dajatve za obremenjevanje voda in okolja v skupni višini 1.110.763,80 €
3. sredstva najemnin za stanovanja v višini 139.526,04 €.
4. člen
Posebni del bilance prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega zaključnega računa.
5. člen
Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-3/2011
Ajdovščina, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.