Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 147/2011 Ob-2438/11 , Stran 771
Št. 147/2011 Ob-2438/11
Na podlagi 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08 in 4/10) in 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani (v nadaljevanju: razpis, oznaka JR-GAMS-2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija. 1. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je izbor izvajalca za: – opravljanje dejavnosti muzejske trgovine Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop v pritličju objekta na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani, – promocijo in koordinacijo kulturnih dogodkov v Četrti kulture, – razvijanje poslovne strategije in promocijo muzejskih trgovin. Gams je skrajšava za Galerije in muzeji Slovenije. Angleška različica imena je The Galleries and Museums Shop. Dejavnosti Gamsa bodo prodaja inovativnih in ličnih spominkov in replik, ki jih ponujajo muzeji in galerije v Sloveniji, publikacij muzejev, galerij in drugih založnikov s humanističnimi in naravoslovnimi vsebinami, ki jih praviloma ni v redni knjigarniški ponudbi v Sloveniji, in manjših oblikovalskih izdelkov za osebno ali splošno rabo. Prodajna ponudba bo izbor najboljših izdelkov iz muzejskih trgovin, drugih kulturnih institucij v Sloveniji in proizvajalcev dobro oblikovanih malih predmetov in nakita. V poslovni strategiji in promociji mora muzejska trgovina Gams nadgraditi delo muzejskih trgovin v Sloveniji s potencialom, da preraste v mrežo trgovin po Sloveniji. Povečati mora dostopnost do muzejskih spominkov, replik in manjših izdelkov dobrega oblikovanja. Utrditi mora pomen kakovostno oblikovanega predmeta kot dobrega darila. Muzeje, galerije in druge ponudnike kulture mora povezati s kreativno proizvodnjo. Dejavnosti Gamsa morajo biti več kot trgovina. Pomemben del bo posredovanje informacij o dogajanju v muzejih in galerijah v Sloveniji ter koordiniranje in organiziranje kulturnih in izobraževalnih dogodkov v Četrti kulture, v južnem delu prostorskega kompleksa med Maistrovo in Metelkovo ulico v Ljubljani, v katerem delujejo Moderna galerija, Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej ter druge kulturne in civilnodružbene organizacije. S tem bo muzejska trgovina Gams utrdila pomen kulturne dediščine in sodobne ustvarjalnosti kot spodbujevalcev razvoja kulturnih in kreativnih industrij. Njene dejavnosti bodo na sodoben način predstavljale kreativne industrije v Sloveniji. Ministrstvo pričakuje, da bo izvajalec dejavnosti muzejske trgovine Gams začel delovati septembra 2011 in da bo v letu 2011 organiziral vsaj en izobraževalni dogodek za muzejske trgovine v Sloveniji, izvedel vsaj tri skupne koordinacijske akcije o informiranju in promociji programa institucij v Četrti kulture ter v dogovoru z muzeji in galerijami nabavil/organiziral vsaj tri izvirne izdelke za prodajo v muzejskih trgovinah v Sloveniji. Dejavnosti Gamsa so: – posredovanje informacij o dejavnostih muzejev, galerij in drugih izvajalcev muzejsko-galerijskih programov in kulturnih industrij v Sloveniji, – organiziranje in koordiniranje kulturnih dogodkov v Četrti kulture, v južnem delu prostorskega kompleksa med Maistrovo in Metelkovo ulico v Ljubljani, v katerem delujejo Moderna galerija, Narodni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej ter druge kulturne in civilnodružbene organizacije, – razvijanje poslovne strategije in promocija muzejskih trgovin doma in v tujini, – prodaja in promocija replik, spominkov in izdelkov iz muzejskih trgovin ter izdelkov dobrega oblikovanja v prostorih muzejske trgovine Gams, – nabava replik, spominkov, uporabnih in okrasnih predmetov za muzejske trgovine ter njihova distribucija in prodaja v muzejskih trgovinah, – izobraževalne delavnice in druge oblike izobraževanja na temo pomena kulturnih in kreativnih industrij za razvoj družbe in podjetništva. Cilji dejavnosti muzejske trgovine Gams so: – popularizirati Četrt kulture v Ljubljani, – utrditi pomen kulturne dediščine in sodobnega ustvarjanja kot potencialov razvoja kreativnih industrij in malih gospodarskih podjetij, – povezati muzeje in galerije v skupnem nastopu do ponudnikov, proizvajalcev in distributerjev izdelkov z vsebinami kulturne dediščine in predmetov dobrega oblikovanja, – povečati dostopnost izdelkov dobrega oblikovanja, – ponuditi dodatno možnost za nakup kakovostnega darila ali predmeta, – kakovostno nadgraditi trgovine s spominki kulturne dediščine. Ministrstvo bo sofinanciralo dejavnosti Gamsa in zanj predvidoma od junija 2011 zagotovilo opremljene pritlične prostore javne infrastrukture v kulturi v velikosti 199,75 m2 v Vratarnici, v objektu na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani. 2. Razpisno področje Razpisno področje so kulturne in kreativne industrije. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki poleg splošnih pogojev izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirane za opravljanje dejavnosti tega razpisa, – imajo reference in izkušnje za dejavnosti tega razpisa, – ne izkazujejo negativnega finančnega poslovanja v letu 2010, – se obvezujejo, da bodo izvajale dejavnost v Vratarnici na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani (izjava), – se obvezujejo, da bodo v poslovanju uporabljale celostno grafično podobo Gams – Galerije in muzeji Slovenije/The Galleries and Museums Shop, ki bo izbrana na odprtem vabljenem anonimnem natečaju ministrstva kot najboljša rešitev (izjava), – bodo sodelovale pri zamisli in oblikovanju notranje opreme trgovine. 4. Merila za izbor izvajalca Ministrstvo bo prijavljene ponudbe obravnavalo na podlagi naslednjih meril: A Opravljanje dejavnosti muzejske trgovine: – tehtnost finančnega načrta z deležem lastnih virov sredstev za obdobje 2011–2012: od 0 do 15 točk, – kakovost nabora/seznama prodajnih izdelkov: od 0 do 10 točk, – kadrovski načrt: od 0 do 5 točk. B Razvijanje poslovne strategije in promocija muzejskih trgovin: – tehtnost poslovnega načrta razvijanja poslovne strategije muzejske trgovine: od 0 do 15 točk, – tehtnost vizije poslovanja: od 0 do 15 točk. C Promocija in koordinacija kulturnih dogodkov v Četrti kulture: – celovitost programa promocije in načrta koordinacije kulturnih dogodkov v Četrti kulture: od 0 do 10 točk, – reference dosedanjega dela na področjih razpisanih dejavnosti: od 0 do 5 točk, – poznavanje dela muzejev, galerij in muzejskih trgovin: od 0 do 5 točk. Strokovna komisija bo za izvajanje dejavnosti Gamsa predlagala tistega prijavitelja, ki bo dosegel največ točk. 5. Okvirna vrednost Sredstva državnega proračuna, namenjena za predmet javnega razpisa, znašajo za leto 2011 okvirno 90.000,00 € in za leto 2012 okvirno 80.000 €. Sredstva so namenjena vzpostavitvi in izvajanju dejavnosti muzejske trgovine. Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti finančno samostojnost predvidoma od leta 2013. Ministrstvo bo z izbranim ponudnikom dejavnosti sklenilo dvoletno pogodbo. Na poziv ministrstva bo izvajalec moral predložiti finančno poročilo in poročilo o delu, oboje za leto 2011, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje vsaj minimalnih pričakovanj ministrstva, navedenih v razpisu. Prav tako bo moral predložiti načrt dela in finančni načrt za leto 2011. Na podlagi ocene obojega bo ministrstvo sklenilo aneks k pogodbi za financiranje za leto 2012 ali pa začelo postopek za razdrtje pogodbe. 6. Razpisni roki: razpis se začne 8. 4. 2011 in se zaključi 9. 5. 2011. 7. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec, – tloris prostorov muzejske trgovine, – izjavo, s katero se izvajalec obveže, da bo izvajal razpisane dejavnosti v Vratarnici na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani in da bo uporabljal idejno rešitev celostne grafične podobe znaka znamke Gams za opravljanje razpisanih dejavnosti. Obvezne priloge: A Opravljanje dejavnosti muzejske trgovine: – finančni načrt za obdobje 2011–konec leta 2013, – nabor/seznam izdelkov z virom proizvajalca/ponudnika (za največ 10 izdelkov mora biti priloženo slikovno gradivo), – kadrovski načrt. B Razvijanje poslovne strategije in promocija muzejskih trgovin: – načrt poslovne strategije s promocijsko dejavnostjo v okviru finančne konstrukcije za obdobje 2011–konec leta 2013 v slovenskem jeziku (največ 5000 znakov), – vizija poslovanja v slovenskem jeziku (največ 2500 znakov), – izjava, s katero se izvajalec obveže, da bo izvajal razpisane dejavnosti v Vratarnici na Metelkovi ulici 2 B v Ljubljani in da bo uporabljal znak znamke Gams za opravljanje razpisanih dejavnosti. C Promocija in koordinacija kulturnih dogodkov v Četrti kulture: – program promocije in načrt obveščanja o kulturnih dogodkih v Četrti kulture za obdobje 2011–konec leta 2012 v slovenskem jeziku (do največ 3000 znakov), – priporočila z referencami o dosedanjem delu, ki naj izkazujejo poznavanje muzejskega dela in ponudbe dobro oblikovanih predmetov za osebno in splošno rabo. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, Ljubljana) med uradnimi urami. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnih straneh Ministrstva za kulturo na http://www.kultura.gov.si. 8. Rok in način oddaje vlog Vloga mora biti izpolnjena na originalnih razpisnih obrazcih in vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Vloga mora biti predložena na naslovu Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, najpozneje do 9. 5. 2011 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani »Ne odpiraj – Prijava na razpis JR-GAMS-2011«. Na hrbtni strani ovitka morata biti navedba prijavitelja in naslov (sedež). Za prepozno se bo štela vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ne bo oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 5. 2011 oziroma do tega dne ne bo oddana v vložišču ministrstva. Za nepopolno se bo štela vloga, ki ne bo vsebovala vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne bo dopolnil v zahtevanem petdnevnem roku. Za neupravičeno osebo se bo štel prijavitelj, ki ne bo izpolnjeval v javnem razpisu določenih pogojev oziroma čigar vloga ne bo izpolnjevala pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa ter z uporabo osebnih podatkov za potrebe vodenja razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge: – ki jih ne bodo vložile upravičene osebe in – ki bodo prepozne. 9. Pristojna oseba za razpis: pristojna oseba za posredovanje strokovnih pojasnil je Lilijana Stepančič (lilijana.stepancic@gov.si). 10. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). 11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo 12. 5. 2011.
Ministrstvo za kulturo