Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Kranjska Gora, stran 3506.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Kranjska Gora
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Kranjska Gora (UVG, št. 16/2002 in 3/2004) se v 1. členu, za prvim odstavkom, doda naslednje besedilo:
»Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379/2006).«
2. člen
V I. točki 2. člena se besedilo nadomesti z novim, tako da se glasi:
»I. Namen spodbujanja turizma, obrti in malega gospodarstva
– strošek nakupa zemljišč, zgradb in opreme za mikro, mala in srednja podjetja,
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how ali nepatentnega tehničnega znanja,
– stroški svetovanja, razširjanja znanja in druge storitve,
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice na sejmih in razstavah (samo za prvi nastop na določenem sejmu ali razstavi),
– strošek nakupa opreme za turistične sobe,
– strošek nakupa opreme za gostinsko dejavnost,
– strošek ureditve okolice turističnih in gostinskih objektov.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
Do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
a) ribištva in ribogojstva,
b) premogovništva,
c) primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
d) pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
e) podjetja v težavah.
Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega.
Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Občina bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«.«
3. člen
Besedilo v prvi alineji prvega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za mikro, majhne in srednje velike družbe iz 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (uradno prečiščeno besedilo) (ZGD-1-UPB3), (Uradni list RS, št. 65/09 in 83/09). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.«
4. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 002/3-2/2002-RP
Kranjska Gora, dne 31. marca 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.