Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1209. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v podružnični šoli Besnica in pripadajočih šolskih objektih ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije, stran 3498.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list SRS, št. 32/93, 30/98 in 127/06, 38/10), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10 in 84/10), 33. člena Energetskega zakona (EZ-UPB2, Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10), 3., 4. in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10 – uradno prečiščeno besedilo) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 5. seji dne 30. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v podružnični šoli Besnica in pripadajočih šolskih objektih ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet urejanja)
(1) Ta odlok ureja način izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso v podružnični šoli Besnica, Videmce 12, 4201 Zg. Besnica, ter namestitev drugih alternativnih virov energije za proizvodnjo električne energije še posebej pa:
– organizacijsko zasnovo izvajanja te gospodarske javne službe po vrsti in številu izvajalcev,
– pogoje za zagotavljanje storitev gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso ter pravice in obveznosti izvajalcev te gospodarske javne službe,
– pravice in obveznosti uporabnika,
– način financiranja gospodarske javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe.
(2) Ta odlok je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za opravljanje gospodarske javne službe iz prvega odstavka tudi koncesijski akt.
2. člen
(Javna služba)
(1) Dejavnost upravljanja, dobavo toplote in oskrbe s toplo vodo se skladno s tem odlokom v podružnični šoli Besnica in pripadajočih šolskih objektov ter razvoj drugih alternativnih virov energije, opravlja kot javna služba in obsega:
– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice,
– priključevanje uporabnika na kotlovnico,
– prenos toplotne energije do uporabnika,
– namestitev drugih alternativnih virov energije.
(2) Naloge iz prve alinee prejšnjega odstavka obsegajo upravljanje, razvoj in vzdrževanje kotlovnice, razvoj oskrbe s toplotno energijo, odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice.
(3) Naloga iz druge alinee prvega odstavka tega člena obsega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
(4) Naloga iz tretje alinee prvega odstavka tega člena obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne energije uporabniku skladno s tarifnim sistemom.
(5) Izvajalec javne službe mora poleg nalog prvega odstavka tega člena izvajati tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so z javno službo neločljivo povezane.
3. člen
(Način izvajanja javne službe)
Gospodarska javna služba za dobavo toplote iz kotlovnice (v nadaljevanju: javna služba) se opravlja na podlagi podelitve koncesije osebi zasebnega prava (v nadaljevanju: koncesionar).
4. člen
(Uporabnik storitev javne službe)
Uporabnik storitve javne službe je vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Stražišče, ki sklene s koncesionarjem ustrezno pogodbo o zagotavljanju dobave toplote iz kotlovnice.
II. KONCESIJA
5. člen
(Predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije je javna služba, v obsegu, določenem v 2. členu tega odloka.
(2) V okviru prvega odstavka tega člena koncesionar izvaja javno službo z že zgrajenim objektom, kotlovnico in napravami, ki jih bo sam zgradil.
6. člen
(Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– razpolaga z ustreznimi kapacitetami za proizvodnjo in dobavo toplotne energije,
– razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti oziroma jo bo pridobil v roku 6 mesecev od podelitve koncesije,
– predloži celovit projekt izgradnje toplotnega omrežja za območje izvajanja javne službe, načrt vzdrževanja navedene kotlovnice,
– predloži predlog vgradnje strojnih instalacij in priključitev kotlovnice na omrežje ter načrt vzdrževanja,
– predloži predlog sistema cen javne službe, skladen z zakonom in drugimi predpisi.
7. člen
(Soglasje)
V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo koncesionarju za pridobitev gradbene dokumentacije, soglasje h gradnji in priključitvi in soglasje k uporabnemu dovoljenju.
8. člen
(Obveznost in splošni pogoji izvajanja javne službe)
(1) Javno službo mora koncesionar izvajati neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z zakonom.
(2) Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz kotlovnice, ki sodi v okvir izvajanja javne službe, se sprejmejo skupaj s koncesijsko pogodbo.
9. člen
(Vrsta in obseg javne službe)
(1) Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja javne službe na območju iz 1. člena tega odloka. Na podlagi te izključne pravice ima koncesionar pravico in dolžnost priključiti na omrežje uporabnike iz 4. člena tega odloka.
(2) Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje in upravljanja s kotlovnico na območju iz 1. člena tega odloka.
10. člen
(Začetek in čas trajanja koncesije)
(1) Začetek in čas trajanja koncesije se določita v koncesijski pogodbi, pri čemer čas trajanja koncesije ne sme biti krajši od 15 let. Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
(2) Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi, koncesija lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. Koncesija se lahko po preteku časa trajanja na podlagi dodatka h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega koncesionarja.
(3) Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora biti sklenjena najmanj 1 leto pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, v veljavo pa stopi najprej ob izteku tega roka.
III. IZBIRA KONCESIONARJA
11. člen
(Javni razpis)
Koncesija se lahko podeli na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
(Merila za izbiro koncesionarja)
(1) Koncesionarja se izbere na podlagi naslednjih meril:
– rok za izgradnjo kotlovnice in vseh naprav potrebnih za začetek izvajanja koncesije,
– ponujene višine cene za toplotno energijo,
(2) Merila se v razpisni dokumentaciji podrobneje opredelijo in ovrednotijo. Določi se tudi način izračuna doseženega števila točk.
13. člen
(Obvezne sestavine ponudbe)
Ponudbi za pridobitev koncesije morajo biti priloženi vsi dokumenti, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, zlasti pa:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 6. člena tega odloka,
– dokazila, da razpolaga z zadostno finančno sposobnostjo za investiranje v izgradnjo kotlovnice in vseh ostalih naprav, kot izhaja iz njegovega projekta,
– garancijo za resnost ponudbe.
14. člen
(Strokovna komisija)
Koncedent imenuje petčlansko komisijo za vodenje razpisa, sestavljeno iz štirih članov občinske uprave in strokovnjaka s področja energetskega svetovanja. Glede sestave komisije se uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo splošni upravni postopek, ki se nanašajo na izločitev uradne osebe.
15. člen
(Podelitev koncesije)
(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v upravnem postopku. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi pristojni upravni organ predlog komisije, imenovane na podlagi 14. člena tega odloka.
(2) V postopku na prvi stopnji odloča občinska uprava, na drugi stopnji pa župan.
16. člen
(Organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe)
Na podlagi dokončne odločbe o izbiri sklene župan z izbranim koncesionarjem koncesijsko pogodbo.
IV. RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE
17. člen
(Objekti in naprave za izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar je dolžan izgraditi kotlovnico s pripadajočimi napravami, ki so potrebni za kvalitetno izvajanje javne službe v obsegu iz 1. člena tega odloka. Obseg obveznosti in način financiranja izgradnje kotlovnice in naprav se določi v koncesijski pogodbi.
(2) Kotlovnica in naprave iz prejšnjega odstavka, ki jih zgradi koncesionar, so v lasti koncesionarja.
(3) Pri načrtovanju, vzdrževanju in gradnji kotlovnice in naprav je koncesionar dolžan ravnati z načelom najboljše dosegljive tehnologije, predvsem pri izbiri rešitev, ki naj v največji možni meri prispevajo k varovanju okolja ter zagotavljajo varnost in zanesljivost delovanja kotlovnice. Pri izbiri tehnologije upošteva koncesionar tudi sorazmernost med tehnično izpopolnjenostjo določenega elementa ter stroški njegove uporabe.
(4) V postopku pridobivanja dovoljenj iz prejšnjega odstavka je s koncesionarjem dolžan sodelovati koncedent v okviru zakonskih omejitev in zmogljivosti svojih strokovnih služb.
(5) Koncesionar je dolžan namestiti sisteme proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije.
18. člen
(Vzdrževanje in preskušanje kotlovnice in naprav)
(1) Koncesionar je dolžan investicijsko in tekoče skrbeti za vzdrževanje kotlovnice in naprav in z njim povezane infrastrukture tako, da je zagotovljeno nemoteno ter varno izvajanje javne službe.
(2) Koncesionar mora v najkrajšem možnem času poskrbeti za odpravo okvar, nepravilnosti in drugih pomanjkljivosti, ki se pojavijo na kotlovnici in napravah. Uporabnik je dolžan koncesionarja nemudoma obvestiti o vseh okvarah ali nepravilnostih na kotlovnici in napravah in na napeljavi ter napravah znotraj objektov, ki bi lahko vplivali na varnost ali nemoteno izvajanje javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKA
19. člen
(Uporaba storitev javne službe)
(1) Z uporabnikom je koncesionar dolžan skleniti ustrezno pogodbo o dobavi toplote.
(2) V primeru kršitve obveznosti koncesionarja iz prejšnjega odstavka lahko uporabnik zahteva, da pristojni organ občine z upravno odločbo odloči o njegovi pravici in naloži koncesionarju ustrezno ravnanje.
(3) Podrobnejša vprašanja v zvezi s pogodbo o dobavi toplote urejajo splošni pogoji.
20. člen
(Prekinitev uporabe storitev javne službe)
(1) Koncesionar lahko trajno ali začasno prekine izvajanje javne službe uporabniku v primerih določenih z zakonom in splošnimi pogoji.
(2) O prekinitvi izvajanja javne službe koncedent odloči z upravno odločbo.
(3) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča župan.
VI. POSLOVANJE IN FINANCIRANJE
21. člen
(Prenos objektov in naprav)
Koncedent prenese skladno z določili koncesijske pogodbe koncesionarju v upravljanje vse že zgrajene objekte in naprave, ki predstavljajo del kotlovnice in naprav.
22. člen
(Poslovanje koncesionarja)
(1) Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za izvajanje javne službe voditi račun, ki je ločen od ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zahteva zakonodaja.
(2) Za obveznosti koncesionarja občina odgovarja le v primeru, da je koncesionar v večinski lasti občine.
23. člen
(Financiranje)
Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja.
24. člen
(Sistem cen)
(1) Dobavljena toplota se obračunava na podlagi sistema cen.
(2) Pri oblikovanju sistema cen iz prejšnjega odstavka mora koncesionar upoštevati določbe zakona, ki ureja področje energetike ter drugih predpisov.
25. člen
(Koncesijska dajatev)
Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve koncedentu.
26. člen
(Zavarovanje)
Koncesionar se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo kot dober gospodar sklenil z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture, naprav in rizikov, povezanih z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet te koncesije.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
27. člen
(Nadzor nad izvajanjem koncesij)
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojna služba koncedenta (v nadaljevanju: služba). Koncesionar mora v primeru zahteve pristojni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesij, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarjev. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(3) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(4) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJE
28. člen
(Prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije,
– v primeru stečaja koncesionarja.
(2) Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
29. člen
(Odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot 2 dni, oziroma za več kot 5 dni skupaj v koledarskem letu,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja kotlovnice in naprav po izključni krivdi koncesionarja,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno z 22. členom tega odloka,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s toploto prenehajo izvajati kot koncesionirana gospodarska javna služba.
(2) V primerih iz druge, tretje, četrte in šeste alinee prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.
(3) V primerih iz prvega odstavka lahko koncedent prevzame izvajanje javne službe v režijo ali pa zanjo predvidi drug način izvajanja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
30. člen
(Odkup koncesije)
(1) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja javne službe.
(2) Podrobnejša vprašanja odkupa iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.
(3) Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
31. člen
(Prenos koncesije)
(1) Opravljanje javne službe lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo v soglasju s koncedentom.
(2) Opravljanje javne službe lahko koncedent v času trajanja koncesijske pogodbe prenese na drugo osebo samo v soglasju s koncesionarjem.
(3) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovorijo primeri, ko je prenos opravljanja javne službe dovoljen brez soglasja druge stranke, in obseg, v katerem se ta prenos lahko opravi.
32. člen
(Lastništvo naprav po prenehanju)
Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v času izvajanja koncesije, preidejo s prenehanjem koncesijske pogodbe v last koncedenta.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
33. člen
(Začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-0002/08-24-(47/01)
Kranj, dne 31. marca 2011
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.