Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 6712-7/2011 Ob-2410/11 , Stran 809
Št. 6712-7/2011 Ob-2410/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08 in 4/10) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10), 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa Mestne občine Novo mesto (številka: 007-5/2010) Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, objavlja
javni razpis
o razdeljevanju proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2011 na področju kulture
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva na področju kulture za leto 2011 v Mestni občini Novo mesto. Predmet razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na področju kulture. Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij ali investicijskega vzdrževanja. 2. Razpisna področja Mestna občina Novo mesto razpisuje sredstva za naslednja področja: a) projekti na področju kulture (javni razpis) b) projekti poklicnih javnih organizacij (javni poziv) c) projekti za oživitev mestnega jedra (javni razpis) d) redno delo kulturnih društev (javni razpis) e) programi zasebnih zavodov v javnem interesu (javni poziv) f) programi v javnem interesu (javni poziv) g) perspektivni posamezniki (javni razpis) h) Obletnice pomembnih Novomeščanov (javni poziv), i) Revija Rast (javni poziv). 3. Cilj razpisa: namen razpisa je finančno podpreti raznovrstne kulturne projekte in programe, ki bodo popestrili raznolikost kulturne ponudbe, kakovostnih, prepoznavnih vsebin, ki so dostopne javnosti v Mestni občini Novo mesto ter podpirati redno dejavnost kulturnih društev, zasebnih in javnih zavodov, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture. 4. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo: 4.1. Razpisno področje a) Projekti na področju kulture – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (kulturna društva, zasebne organizacije registrirane za kulturno dejavnost) in fizične osebe (s statusom kulturnega ustvarjalca ali posamezniki delujoči na ljubiteljski ravni), ki se ukvarjajo z ustvarjanjem in posredovanjem javnih kulturnih dobrin, – prijavitelji iz drugih občin, katerih projekt je vezan na Mestno občino Novo mesto. Na razpis se ne morejo prijaviti poklicne javne organizacije, ki se ukvarjajo s kulturo, osnovne in srednje šole, društva, zasebne ali javne organizacije, ki niso registrirane za opravljanje in posredovanje kulturno-umetniških vsebin. 4.2. Razpisno področje b) Projekti poklicnih javnih organizacij – javni sklad, ki ima območno izpostavo v Novem mestu, – Glasbena šola Marjana Kozine s programom Novomeškega simfoničnega orkestra. 4.3. Razpisno področje c) Projekti za oživitev mestnega jedra – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (javni in zasebni zavodi na področju kulture in kulturna društva), – prijavitelji iz Mestne občine Novo mesto, katerih projekt je vezan na staro mestno jedro. 4.4. Razpisno področje d) Redno delo kulturnih društev – vsa kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni enoti Novo mesto, – kulturna društva, ki imajo sedež v Mestni občini Novo mesto, – prijavitelji, ki aktivno delujejo v Mestni občini Novo mesto. 4.5. Razpisno področje e) Programi zasebnih zavodov, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture – zasebni zavodi, ki imajo odločbo Ministrstva za kulturo, da delujejo v javnem interesu (odločba Ministrstva za kulturo je obvezna priloga), – program izvajajo v Mestni občini Novo mesto, – izjava ali odločba o dotaciji pridobljeni na državnem ali mednarodnem razpisu iz leta 2010 ali 2011 (obvezna priloga). Programi, ki bodo sofinancirani, sodijo v živo kulturo (glasbena, gledališka, plesna, filmska, likovna, založniška produkcija). Z istim programsko vsebino ni dovoljeno kandidiranje na ostalih javni razpis ali javnih pozivih Mestne občine Novo mesto na področju kulture, izjema je javni poziv za tiskanje in oblikovanje revije Rast. 4.6. Razpisno področje f) Programi v javnem interesu – kulturna društva, ki so registrirana pri Upravni enoti Novo mesto, imajo sedež v Mestni občini Novo mesto in izvajajo glasbene programe za pihalne orkestre ali godbe, se ukvarjajo s folklorno dejavnostjo ali večletnim zborovskim petjem (več kot 15 let aktivnega delovanja), – kulturna društva, ki so prejemniki priznanj in nagrad s tekmovanj na nacionalni ali mednarodni ravni v zadnjih petih letih (obvezna priloga). 4.7. Razpisno področje g) Perspektivni posamezniki – fizične osebe, ki delujejo na področju kulture in se udeležujejo dodatnih izobraževanj (seminarji, delavnice) v Sloveniji ali tujini na umetniških področjih kot so glasba, ples, gledališka dejavnost, likovna umetnost, oblikovanje, film, literarna dejavnost, – potrdilo o prijavi na izobraževalni program (dotacija je enkratna in nepovratna na podlagi predloženega dokazila o prijavi na seminar z kulturno-umetniško vsebino). 4.8. Razpisno področje h) Obletnice pomembnih Novomeščanov – javni ali zasebni zavodi na področju kulture s sedežem v Mestni občini Novo mesto, ki so registrirane za izvajanje kulturno-umetniških programov in imajo status v javnem interesu na področju kulture, – projekt bo realiziran v Novem mestu. Na razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe ali kulturna društva. V letu 2011 praznujemo 120. obletnico rojstva Ilke Vaštetove, 110. obletnico rojstva Slavka Gruma in 100. obletnica rojstva Severina Šalija. 4.9. Razpisno področje i) Revija Rast – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje založniške dejavnosti s statusom, da delujejo v javnem interesu na področju kulture in imajo sedež v Mestni občini Novo mesto, – da so prijavitelji kot pogodbene stranke prejšnjih let izpolnili vse obveznosti do občine (obvezni izvodi sofinanciranih knjig). Sredstva so namenjena izdelavi revije Rast v letu 2011 (urejanje, oblikovanje, zasnova, izdaja, trženje in distribucija revije). 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. Prijavitelji, ki niso oddali popolnih vlog bodo pozvani k dopolnitvam. Mestna občina Novo mesto lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali programa izvajalca, spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne realizacija projekta) v letu 2011 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 6. Splošni razpisni kriteriji za razpise na področju kulture – reference izvajalca, katerih dosedanje delovanje je opredeljeno po kvalitativnih in kvantitativnih kriterijih v strokovni in širši javnosti ovrednoteno kot vrhunsko, uspešno in odmevno, – odmevnost realiziranih projektov, – izkazovanje vsebin in ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti, – zagotovilo za kvalitetno in korektno izvedbo projekta (reference predlagatelja, tehnična in organizacijska usposobljenost, realnost izvedbe projekta), – prednost pri sofinanciranju imajo projekti, ki niso izključno komercialnega in pridobitnega značaja ter dobrodelni projekti, – programi in projekti promovirajo Mestno občino Novo mesto kot kulturno središče v slovenskem prostoru, – sodelovanje z Mestno občino Novo mesto (nastopi za občino in sodelovanje pri oblikovanju občinskih prireditev), – aktivna udeležba v nacionalnih in mednarodnih projektih, – realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt, – zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev opredeljene v razpisni dokumentaciji, – višina zaprošenih sredstev ne sme presegati 50% celotne vrednosti projekta / programa, – prijavitelji so kot pogodbene stranke občine izpolnili vse obveznosti do Mestne občine Novo mesto. 7. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih bodo prednostno obravnavani programi oziroma projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije za razpisna področja. Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. 8. Uporaba kriterijev Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto predlaganih del, izločila morebitna dela, ki niso v skladu z razpisanim področjem in predlagala višino sofinanciranja. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Višina odobrenih sredstev za projekt ali program bo odvisna od višine prejetih točk in števila projektov / programov uvrščenih na seznam odobrenih projektov / programov. 9. Okvirna vrednost Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za projekte in programe na področju kulture, znaša 136.000,00 EUR. Okvirne razpisne vrednosti sredstev za programe in projekte v letu 2011 po razpisnih področjih so naslednje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 10. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. 11. Razpisni rok: razpisni rok se prične 8. 4. 2011 in traja do 9. 5. 2011. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za vsako posamezno razpisano področje obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazci od št. 1 do 5. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti v celoti izpolnjene prijavne obrazce, podpisane in ožigosane z zahtevanimi potrdili in dokumentacijo. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 24, 8000 Novo mesto. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine, www.novomesto.si. Mestna občina Novo mesto je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 13. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko kandidirana na posameznem razpisu na področju kulture z enim projektom oziroma programom. Vloga mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto do 9. 5. 2011 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis/Poziv na področju kulture 2011« z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. Projekti na področju kulture). Na hrbtni strani mora biti navedba vlagatelja naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 5. 2011 do tega dne ni bila predložena na vložišču Mestne občine Novo mesto. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod točko 12. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse razpisne pogoje in kriterije ter vsa določila razpisa in razpisne dokumentacije. 14. Izločitev vlog Mestna občina Novo mesto bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepopolne vloge predlagateljev. Vlagatelji, ki bodo pozvani k dopolnitvam nepopolnih vlog jih dopolnijo v roku 5 dni. Kolikor vlagatelj vlogo ne dopolni, bo vloga zavržena kot nepopolna. Ostale vloge, ki jih župan zavrže so tiste: – ki jih ni vložila upravičena oseba; – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog; – vloge, ki so nepopolne (tudi nepopolno izpisana ovojnica, v kateri se nahaja prijava na razpis). Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. 15. Dodatne informacije: pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil po telefonu in elektronskih medijih je Sandra Boršić (tel. 07/393-92-53 ali sandra.borsic@novomesto.si). 16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Komisija za odpiranje vlog bo odpirala vloge 11. in 12. 5. 2011. Občina bo predlagatelje z odločbami obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v devetdesetih dneh od zaključka razpisa.
Mestna občina Novo mesto