Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Dn 14808/2010 Os-2426/11 , Stran 844
Dn 14808/2010 Os-2426/11
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici Ester Prajs, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Ivana (Janez) Juhart, Ulica bratov Učakar 20, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Ul. Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe pridobitve lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 17. 3. 2011, pod opr. št. Dn 14808/2010, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 74-4903/K, z dne 21. 5. 1974, sklenjene med SGP Zidar Kočevje, Trg zbora odposlancev 56, ki ga zastopa Standard-invest, Ljubljana, Celovška 89, kot prodajalcem, ter Janezom (pravilno Ivan) Juhartom in Marico (pravilno Marija) Juhart, oba takrat stanujoča Cesta v Šmartno 33 C, Ljubljana, kot kupcema, katere vsebina je prodaja oziroma nakup nepremičnine, enoinpolsobnega stanovanja št. 11, v 2. nadstropju, v tretjem stopnišču, na zahodni strani stanovanjskega objekta b, soseska Koseze, sedaj z ident. št. 15.E, stanovanje št. 11/20, Ulica bratov Učakar 20, Ljubljana, vpisano v vl. št. 4812/15, k.o. Zgornja Šiška. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani, dne 28. 3. 2011