Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 330-2/2011-1 Ob-2379/11 , Stran 804
Št. 330-2/2011-1 Ob-2379/11
Občina Straža objavlja na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Straža za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 71/07 in 63/08; v nadaljevanju: Pravilnik) in Odloka o proračunu Občine Straža za leto 2011 (Uradni list RS, št. 17/11)
javni razpis
za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Straža za leto 2011
I. Predmet razpisa: Občina Straža razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Straža za leto 2011 v višini 59.000 €. II. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev Upravičenci do sredstev so: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Straža, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Straža, – člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Straža, – organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva in imajo sedež v Občini Straža, – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine in so registrirana na območju Občine Straža. III. Ukrepi in okvirna višina razpisanih sredstev 1. Investicije v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo – 33.000 €; 2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb – 3.000 €; 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij – 13.000 €; 4. Pomoč za zaokrožitev zemljišč – 2.000 € 5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – 3.000 €; 6. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah – 4.000 €; 7. Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij – 1.000 €. IV. Rok za prijavo na javni razpis Rok, do katerega morajo biti oddane vloge, je do vključno 31. maja 2011. Prijavni obrazec z razpisno dokumentacijo je na voljo na sedežu Občine Straža, na sedežu Kmetijsko-svetovalne službe v Straži, ter na spletni strani Občine Straža. Informacije glede razpisa so na voljo na Občini Straža (tel. 07/384-85-50) in na Kmetijsko-svetovalni službi, Izpostava Straža (tel. 07/308-38-15).
Občina Straža