Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1183. Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010, stran 3459.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08) je občinski svet na 5. redni seji dne 30. 3. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tabelarični del pa na spletni strani občine.
Št. 007-0004/2011
Dobrova, dne 30. marca 2011
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.