Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

Št. 410-0016/2011-1 Ob-2386/11 , Stran 804
Št. 410-0016/2011-1 Ob-2386/11
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kozje (Uradni list RS, št. 35/07) objavlja Občina Kozje
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za mladinske programe in projekte v Občini Kozje v letu 2011
I. Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kozje v letu 2011. II. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci mladinskih programov in projektov, ki so v interesu občine in katerih delovanje ni financirano iz drugih proračunskih postavk in: – imajo sedež v Občini Kozje, – so registrirani po Zakonu o društvih, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo določa zakon o društvih, – so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 2. člena pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kozje oziroma so njihovi programi in projekti po presoji komisije v javnem interesu Občine Kozje, – imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov, – vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti. III. Skupna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v letu 2011 znaša 1.500 EUR. IV. Pri razpisu se bodo vrednotila naslednja merila: – število izvedenih projektov, – jasno razvidni cilji in nameni mladinskih programov in projektov, – jasno opredeljeni potencialni uporabniki (ciljna skupina programi in projekti vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolskih osipnikov ter družbeno izločene invalidne mladine), – inovativnost, kreativnost in ustvarjalnost predloženega programa (program ali projekt vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov, pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela), – dostopnost programa mladim iz cele občine, povezovanje z drugimi skupinami, organizacijami in institucijami, ki opravljajo dejavnosti s področja dela z mladino, izvajanje projekta ali programa daljše časovno obdobje, – število vključenih članov v mladinskih programih in projektih, – izvajanje programa na občinskem, medobčinskem, regijskem, državnem oziroma mednarodnem nivoju, – preventivna narava programa ali projekta, – program ali projekt ima realno finančno konstrukcijo, – delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in projektov. V. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011. VI. Prijava na razpis mora biti izdelana na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. VII. Rok za prijavo na javni razpis je 5. 5. 2011, do 12. ure. Prijave je potrebno poslati do roka, v zaprti kuverti, z oznako »Javni razpis: Mladi 2011« na naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje. VIII. Odpiranje vlog ne bo javno. IX. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja vlog. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe. X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od dneva objave javnega razpisa na občinskem uradu občine ter na spletni strani občine. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na občinski upravi.
Občina Kozje